Giải thích câu tục ngữ “Tốt danh hơn lành áo”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Tt danh hn lành áo

Bài làm

Tc ng chính là mt viên ngc sáng ngi v trí tu và cng nh chính là nhng bài hc o lý ca ngi i xa li cho con cháu. Mong mun con cháu là ngi sng có lng tâm và hng thin. Và mt trong nhng câu tc ng giá dc con cháu i sau ý ngha nht thì không th không nhc n câu tc ng “Tt danh hn lành áo”.

u tiên ta phi hiu c câu tc ng “Tt danh còn hn lành áo” có ý ngha là gì? u tiên là “Tt danh” c hiu ó chính là có danh ting tt, nói úng hn chính là ngi có ting thm, ting tt và hc cng ã c mi ngi khen ngi là ngi tt. Còn i vi “Lành áo” ta phi hiu ây chính là áo lành, sch s. Tu chung c câu tc ng có ý ngha ó chính là con ngi ta có ting thm c nhiu ngi bit n còn hn là c y m no sang trng.

“Tt danh hn lành áo” thc s là mt bài hc thm m o c khuyên rn chúng ta nên bit sng i nh th nào. Con ngi chúng ta khi mà có danh ting tt mà li có qun áo tt na thì nht ri không th chê trách vào âu c na. Nhng, nu nh chúng ta li nh em cái áo lành và cái danh tt bc lên cân, thì ta nh thy c rng chc chn rng chính cái danh tt bao gi cng nng hn bao gi ht. Có l chính vì danh thm ting tt có th che m c qun áo rách vá, ch qun áo tt p khi nào li nh cng ã to nên c danh thm ting tt?

C câu này ng ý khuyên ngi ta nên chú trng n cách làm n c x sao cho lu danh thm ting tt i nht. Khuyên chúng ta ch không nên chú trng vào s n mc tt mã mà sáo rng bên trong. Câu tc ng c sc này ng nh cng ã có ý ngha tng t câu quen thuc vi chúng ta ó chính là câu "Tt g hn tt nc sn". Nhng ý ngha nh ã mun nói rng, chính trong cuc sng nên cân nhc làm nhng vic tt. Ta cng nên hãy làm nhng vic tht là hu ích cho mi ngi. Con ngi chúng ta cng không nên chy theo vt cht hay sng hình thc, gi to. Có l chính vì mt vic tt, hay ó còn chính là mt ngi o c, tt bng và cho dù nghèo kh hay xu xí i chng na thì hãy luôn tin rng: Bn thân mình vn luôn c ánh giá cao, c nhiu ngi quý mn, trân trng.

giai thich cau tot danh hon lanh ao - Giải thích câu tục ngữ “Tốt danh hơn lành áo”
Gii thích câu tc ng “Tt danh hn lành áo”

Thêm vào ó câu tc ng ngn gn nhng li cht cha bit ba ngha tình khin cho con ngi ta sng trên i cng cn phi hc tp cng nh phi noi theo. Câu tc ng ng thi cng nh ã khuyên mi ngi nên sng ngay thng, gi gìn danh d. Con ngi nên phi bit gi gìn mt phm cht tt, ng làm vic gây ting xu, nh hng không tt n nhân cách ca mình hn na li nh làm ngi khác nhìn vào và ánh giá không tt, phi mang ting xu…

Trong cuc sng ta nh thy c rng con ngi luôn luôn coi trng danh d ca mình. H thà “Cht trong còn hn sng c” cho nên ting tm hay cách nhìn nhn vi h rt quan trng. H luôn mong mun c xã hi tha nhn và ng thi cng nh thy c tm quan trng cng nh vai trò ca h trong xã hi nh th nào. Danh ting thm xa luôn là iu con ngi xa nay mong mun, còn vt cht cng quan trng nhng nó không th ánh i c cách nhìn v mt con ngi c. Con ngi luôn luôn c gng ht mình có th có c thành công và c mi ngi bit n công lao ca h. Cng có th h ngh c rng chính là do ting tm có th che m c lành hay rách ca áo – vn vt cht. úng nh quan trng phm cht bên trong ch không ch mi cái v bc “lành áo” bên ngoài. Câu tc ng nh mt li khuyên chân tht nht gi n th h ca chúng ta. T ngàn xa cha ông cng ã t coi trng nhng phm cht, bit gi gìn phm cht ó li là iu khó hn. Hãy coi trng phm cht, ting tm bit n ch ng vì quá coi trng vt cht mà bt chp tt c ngay c nhân phm ca mình thì tht không nên.

Câu tc ng “Tt danh còn hn lành áo” úng là mt câu tc ng ngn gn nhng trong nó li cht cha bit bao nhiêu bài hc hay ca ông cha ta ngày trc li cho con cháu.

Minh Nguyt