Giải thích câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Tt g hn tt nc sn

Bài làm

Khi chúng ta mà ánh giá v mt con ngi, c bit ó chính là vic khi thì da vào cái hình thc hào nhoáng ngay v bên ngoài mà quên i cái ni dung, hay nói cách khác ó chính là nhng giá tr bn cht bên trong ca con ngi h, khi thì ngc li. Li khuyên này cng ã c ông cha ta gi gm qua câu tc ng “Tt g hn tt nc sn” tht c sc bit bao nhiêu.

u tiên chúng ta phi hiu gì v câu tc ng ã cho xut hin hai s vt “g” và “nc sn”. G c bit n chính là cht liu to nên nhng món ni tht cng nh vt dng nh là t, bàn gh… Còn i vi nc sn ta cng ã bit c ó cng chính là cht liu quét lên làm cho cái t, cái bàn thêm p, thêm bn.Và ngha en ch n gin nh vy còn i vi ngha bóng nh li nói v nhng li rn dy nh tht sâu sc hn. ó chính là vic chúng ta sng trong cuc sng thì cng phi bit mà coi trng cái giá tr ích thc. D nhn thy c chính cái ni dung bên trong ngay ca mt con ngi. Chúng ta cng nên nh ó chính là ng bao gi cái hình thc xa hoa, hào nhoáng bên ngoài la di, quyn r ta mà ánh mt i nhng giá tr ích thc ca nhân cách.

Thc s mà nói thì ta cng nên bit c rng, bt kì câu tc ng nào cng là s úc kt nhng kinh nghim sng tht là quý bu ca bit bao th h con ngi. Có th thy c ngay t tiên ta cng ã tri qua bao tht vng, vp váp mi rút ra c chân lí “Tt g hn tt nc sn”. Và câu tc ng nh cng ã nói, mà khi ánh giá mt s vt ta phi coi trng cht lng ca nó. Song, li có khi ngi ta ch trng n cái lp sn bong nhoáng bên ngoài ca mt món mà ngi ta li mua v dùng. Nh bn bit y nhng vt mà ch có lp sn p thì làm sao mà có th dùng bn chc c. Và thc s ngi ta luôn côi trng phm giá tt p nht, th bên trong ca con ngi mà thôi.

giai thich cau tot go hon tot nuoc son - Giải thích câu tục ngữ “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”
Gii thích câu tc ng “Tt g hn tt nc sn”

Trong xã hi ngày nay thì cng li có c nhng ngi có sc ó nhng hành x còn kém, h ch bit sng cho chính bn thân mình mà không quan tâm n ai c. H là nhng ngi có bn cht xu xa nhng khéo la bp bng cái v hào nhoáng, bnh bao bên ngoài. Hay ta nh bit n ó cng chính là mt k bt tài thng i lt ngi hiu bit. Thc s ta nh bit c rng mt ngi c ác thng nói li o c. Th ri nh chính trong xã hi ta nh thy khuôn mt xinh p nhng cha hn là p hoàn toàn nu có mt tâm hn không p. Ngay lúc này ây tt c chúng ta phi tht s tnh táo, thn trng i vi nhng con ngi ó. Và c bit hn khi mà cn chn la thì phng án cui a ra hp lý nht ó chính là chn phm cht bên trong ca h. Lý thuyt là vy, nh ta nh bit c rng, chính trong thc t cuc sng ang din ra hàng ngày thì nu nh mà c xem trng quá ni dung và bn cht bên trong ca món hàng thì cng không phi là cách hay. Mt sn phm phi m bo hai yêu tt thm m và cht lng. Cht lng tt ri thì cng nên quan tâm hn vi chính mu mã bên ngoài.

Ta nh bit c rng, khi mt con ngi có hc vn, o c li n nói lch s, thanh nhã, hn na bên ngoài h li bit n mc gn gàng. Chính s p này dng nh cng li càng làm cho ta thêm quý trng hn là con ngi tuy có o c nhng n nói cc cn, thô l, và h nh li n mc xc xch. Thc s mà nói thì chính cái p lí tng là khi có c ni dung ln hình thc.

Vy, chúng ta nên nhn xét, ánh giá mt s vt, mt con ngi thì chúng ta phi da trên c s ni dng ln hình thc. D dàng có th nhn thy c chính ni dung và hình thc phi b dung cho nhau nhìn nhn và ánh giá c chính xác, y . Tt c chúng ta hãy coi trng ni dng vì trc ht nó là ct lõi to nên giá tr bên trong. Bên cnh ó ta hãy luôn luôn nh c rng còn hình thc góp phn to nên cái p, cái bn cho vt dng. Áp dng trong cuc sng thc t thì khi mà chúng ta ánh giá ta phi coi trng cht lng ca vt cng nh khi nhn xét v mt con ngi ta phi chú ý n thành qu công vic ca h, ng thi cng cn phi bit và xem xét mi quan h tình cm ca h i vi gia ình, xã hi. Và ta nh bit c ó cng chính là mt cách tht hiu qu, cách áp dng úng n nht cho phng châm x th mà câu tc ng ã khuyên dy chúng ta.

“Tt g hn tt nc sn” chính là mt bài hc có giá tr tht to ln, nó dng nh cng giúp cho chúng ta cách nhìn nhn và ánh giá mt con ngi nh th nào cho hp lý. Qua câu tc ng này ca ông cha ta nh khuyên chúng ta hãy bit trân trng cng nh luôn luôn c gng rèn luyn o c ca chính mình hàng ngày tr nên tt hn.

Minh Nguyt