Giải thích câu tục ngữ “Ăn vóc học hay”

bi: Em hy gii thch cu tc ng n vc hc hay

Bi lm

Kho tng ca dao tc ng ca nhn dn ta ngy xa li mt khi lng nhng cu tc ng tht c sc. Tc ng thng l nhng s c kt kinh nghim, bi hc ca cc bc tin nhn mun nhc nh con chu i sau. V mt trong nhng cu tc ng c o ni v con ngi cn phi nhc n cu tc ng ngn gn nhng li cha c nhng nt c o n vc hc hay.

Ta nh thy c chnh trong cu tc ng ny cc t vc v hay l nhng t kh hiu, cn c lm sng r nht. Trc ht ta phi chit t cng nh phi hiu c rng t hay trong hc hay y c ngha ngi xa gi gm vo chnh l gii. Con ngi mi chng ta cng tng gp hay theo ngha ny qua cc t ng hay gii hay r nt nht v s dng thng xuyn nht chnh l hay ch. Vn cn nhng cu ca nh c vang vng nhc nh mi chng ta chnh l cu Mun sang th bc cu kiu, mun con hay ch phi yu ly thy. V qu tht th ta cng bit c rng hay cn c l mt tnh t nn vc – t i ng vi n cng phi l mt tnh t. Tuy vy, c th nhn thy c chnh trong vn hc dn gian v cc truyn Nm, th t vc dng nh li thng xut hin vi ngha danh t ch thn th, cng nh l ch dng hnh ca con ngi, chng hn: vc ngc mnh vng, hay l nhng cu ln ngi to vc, vc sng, vc b liu… C th thy c rng chnh vi ngha ny, vc khng tng ng vi hay trong hc hay. Nhng, ta cng cn so snh v i chiu bi trong ting Vit, t vc li nh c kho lo chuyn ngha t ch ch thn th sang ch c tnh kho mnh ca con ngi. Ta ly v d nh c vc c dng ch “s cao ln chc chn”, c vc li ch nhng thnh tch tht cao ln. Do , cu tc ng hp dn v li cho chng ta nhng bi hc su sc, n vc hc hay tu chung li c hiu l n kho, hc hnh gii giang.

an vo hoc hay - Giải thích câu tục ngữ “Ăn vóc học hay”

Gii thch cu tc ng n vc hc hay

C nhin, chng ta c th thy c rng n vc hc hay thng thng th hin quan nim v cng chnh l lng mong mun ca cc bc cha m i vi con ci. H dng nh cng tht s hiu rng cng sc, cng nh c c tin ca dng nui dng v cho con ci n hc. V s hi sinh ca h mong c ct cui cng lm cho con ci mnh kho mnh, khn ln, tuyt nhin l khng lng ph, v ch. n vc hc hay c l cng v vy tr thnh nim vui, s ng vin, lng tin tng ca cc bc cha m i vi nhim v nui dy con ci.

Khi ta m rng ra, th cu tc ng n vc hc hay dng nh cng tr thnh nim tin ca mi ngi i vi cng sc ca mnh trong vic rn luyn v hc tp. Chng ta cng cn phi bit c rng ch c th l phi kh luy chu kh hc hnh n ni n chn th chc chn rng con ngi s thnh ti v c mi ngi cng nhn. Cu ni nh khuyn chng ta rng con ngi phi c sc khe sau l phi c c nhng kin thc cn thit, thm ch l phi tht gii th mi c coi l ngi ton ti. Mi chng ta hy c gng hon thin bn thn mnh hn na. Qua cu ni ta nh thy c rng chnh sc khe cng nh tr tu l hai iu ct li gip cho mi chng ta thnh cng c trong cuc sng.

Ngi ta cng hay ni rng C sc khe l c tt c, khng c sc khe l khng c g. Cho nn yu t u tin con ngi c th thnh cng v hot ng trong lnh vc khc chnh l sc khe. Khi n vc chnh l n nhiu c c sc khe cng trng tm vc to ln th mi c sc hc hay. Khng nhng th ngi nghe nh cn c hiu rng khi mt ngi c sc khe th chc chn rng ch cn thm mc ch ng n l ngi c th lm nn cm cho. Lc no sc khe v tr tu cng c song hnh vi nhau c th b tr cho nhau. Khi n nhiu sc khe c tng cng gip cho ngi hc tp c hiu qu. Khi hc tp c hiu qu ri th s c kin thc ng dng trong cuc sng. C l chnh v vy m y l hay iu quan trng m cha ng ta gi gm vo trong cu t ng.

Cu tc ng n vc hc hay n dng nh gip cho con ngi ta c th hiu cng nh nhn nh c mt phn no nh gi con ngi. Ngi phi l ngi n c tc c mt c th khe mnh, bn cnh cng rt cn mt kin thwusc su rng. Cha ng khuyn chng ta hay c gng t c nhng iu ny.

Minh Nguyt