Giải thích và chứng minh câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu ca dao Bu i thng ly bí cùng. Tuy rng khác ging nhng chung mt giàn

Bài làm

Thc s thì ta ã bit c rng chính trong kho tàng ca dao, tc ng óng mt vai trò rt quan trng trong i sng ca nhng ngi dân Vit Nam. Tht không khó có th nhn thy c có nhng câu tc ng, câu ca dao li cho nhng li khuyên rn dy con ngi chúng ta nên sng nh th nào “ngi vi ngi sng yêu thng”. Và mt trong nhng câu ca dao cht cha nhng li th th tâm tình ó thì không th không nhc n bài ca dao c sc:

“Bu i thng ly bí cùng

Tuy rng khác ging nh chung mt giàn”

Ta nh thy c ây cng chính là mt trong nhng câu ca dao, tc ng thng cao nhng tình cm, yêu nc thng nòi. Câu ca dao nh ã th hin c s thng ngi nh th thng thân th ri còn ó chính là th tình cm dân tc, yêu quê hng, tình cm gia ình, và còn c tình anh em rut tht. Ta rt d có th nhn thy c tiêu biu trong ó là tình cm gia ình và tính ng bào na. Tht d có th nhn thy c chính tình cm ó c khái quát qua câu ca dao nh tht cha chn bit bao ân tình. Mi khi câu ca dao “Bu i thng ly bí cùng. Tuy rng khác ging nhng chung mt giàn” c ngân vang trong chúng ta không khi bâng khuâng bit bao. Có l rng, chúng ta nh cng ã và ang s cùng nhau i bình lun câu tc ng này hiu rõ c ý ngha sâu sc.

giai thich cau bau oi thuong lay bi cung - Giải thích và chứng minh câu ca dao “Bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Gii thích câu ca dao “Bu i thng ly bí cùng. Tuy rng khác ging nhng chung mt giàn”

Ta nh bit c hai ging bu và bí là hai ging cây khác nhau nhng thng c ngi nông dân ã trng chung trên mt ro t b ao, hay ó là nhng góc vn. Hai loi này là thân dây leo và cng thng leo chung mt giàn tre hay b giu gì ó cng không chc chn cho lm. Có l chính vì th bu và bí tr nên thân thit, gn gi. Cùng chung mt iu kin sng, cùng chung mt s phn, cho nên bu và bí ng vì lí do nào ó mà ri xa nhau c. Và chính vì chung giàn cho nên bu cng ch mà có chê bí xu hn bu. Bên cnh thì chính nhng qu bí cng ch vì hoa bí thì vàng còn hoa bu thì trng. Nhn thy c chính qu bí thì dài, qu bu thì tròn ri ganh ghét, và tt c dng nh cng li xa lánh nhau. Bu và bí c xem chính là hai ging khác nhau nhng cùng chung mt h mà thôi. Khi quan sát ta nh thy c chính bu và bí leo chung mt giàn tc là cùng chung cnh ng, chung s phn. C mi khi mà ma thun gió hòa, bu, bí chung hng. c bit nht ó chính là khi gp khi nng hn, bu bí cùng chung sc chu ng. Nu nh có chng may gp cn gió bão, thân bí gip, qu bí rng, có l nào bu mt mình ti tt nh xa không c ch? Cho nên phu ùm bc nhau qua nhng s nguy him ca bã giông cuc i.

Thc s ta nh thy c vic sng trên i, không ai ging ai. Mi ngi có mt ngun gc, hoàn cnh, cng nh chính nhng iu kin sng riêng. Tuy vy, tt c chúng ta u có nhng im ging nhau. Chúng ta u c sinh ra cùng nòi ging và sng cùng mt lãnh th nên càng phi yêu thng và ùm bc nhau hn.

Có th nhn thy chính nhng s yêu thng, gn bó, oàn kt là o lý, truyn thng lâu i ca ngi dân Vit Nam ta qua các câu ca dao, tc ng "Nhiu iu ph ly giá gng, ngi trong mt nc phi thng nhau cùng", "Mt con nga au, c tàu b c", "Lá lành ùm lá rách"…u là nhng câu tc ng, ca dao hay nhc nh chúng ta.

Và dng nh chúng ta mà có yêu thng oàn kt s làm cho cuc sng tt p hn. Ta nh thy c rng chính xã hi s bt i nhng ngi phi sng trong bt hnh. Yêu thng thc s nh cng ã góp phn mang li nhiu giá tr nhân o trong cuc sng, ng thi cng ã to ra mt cng ng, mt xã hi phn vinh cùng phát trin.

Qua câu ca dao hay “Bu i thng ly bí cùng, tuy rng khác ging nhng chung mt giàn” chính là mt bài hc rt thâm thúy và ý ngh bit bao nhiêu. Thông qua hình nh bu, bí gi liên tng n cuc sng ca chính con ngi chúng ta. Chúng ta hãy bit yêu thng và ùm bc ln nhau vì chúng ta là nhng ngi chung mt nc.

Minh Nguyt