Giải thích và chứng minh câu nói “Học, học nữa, học mãi”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu nói “Hc, hc na, hc mãi”

Bài làm

Có th thy c rng công vic hc tp luôn c ánh giá là quan trng i vi con ngi, c bit là càng trong xã hi hin i thì li càng thy c s quan trng ca vic hc tp. Hc tp giúp cho con ngi ta lnh hi c nhng tri thc hay mi và b sung cho kin thc c. Có l chính vì th mà Lê – nin ã tng nói rng “Hc, hc na, hc mãi” khuyên nh con ngi chúng ta cn phi coi trng vic hc, và hc không ngng ngh.

Tht d có th nhn thy c câu nói ca Lê-nin có ti ba ý, và ba ý này li nh ã có th c tách riêng bi ba du phy. Câu nói nh tht ý ngha ó là “Hc, hc na, hc mãi”, chính vi cách nói ngn gn, nó dng nh nh mt khu hiu hành ng hô to và tht dõng dc. Vic “Hc” còn c coi chính là mt li thúc gic con ngi hc tp và cng nh thôi thúc mi chúng ta c tìm hiu và lnh hi kin thc. Còn ý câu “Hc na” nó nh là mt li gi nhc nh chúng ta nên tip tc hc tp, hc tp thêm na, mi con ngi phi con hc tp là kim ch Nam mi có th duy trì thêm na vic hc tp. Ý cui cùng ó là “hc mãi”, vic hc mãi này nh mt ý rt hay và bao hàm nó dng nh cng ã nâng cao hn na. “hc mãi” nh là có th tip tc phát trin ý ã nói trc ó ó chính là con ngi chúng ta cn mãi hc tp, hc tp sut c cuc i. Tu chung li ta có th nhn thy c ba ý trong mt câu nói mang tính cht tng tin. S tng tin chng nhng thúc gic cho mi ngi chúng ta hc tp mà còn còn nh ã khng nh tính cht ca công vic hc tp.

hoc hoc nua hoc mai 1 - Giải thích và chứng minh câu nói “Học, học nữa, học mãi”

Qa tht hc tp chính là công vic lâu dài, mà ã là công vic lâu dài thì chúng ta cn hc tp mãi mãi. Câu hi ti sao phi hc tp? Và câu hi ti sao phi “hc na, hc mãi”? Luôn luôn thng trc cho nhng ai khi c li dy này ca Lê – nin. Câu tr li có l là do chính bi ch có con ng hc tp mi giúp chúng ta có c tri thc v t nhiên và xã hi. Nh có hc tp mà ã giúp cho tt c chúng ta tn ti c trong th gii nói chung và xã hi loài ngi nói riêng. Khi chúng ta mà có tri thc, chc chn rng cúng ta s nhn thc úng v nhng hin tng và quy lut t nhiên, xã hi này. Ví d là nhng iu n gin nh thy nng thì bit em nhng vt t ra phi. Còn khi mà chúng ta thy ngi khác tc gin thì bit bình tnh, kim ch cn nóng gin. Thc s con ngi mà có c nhng tri thc, chúng ta có vic làm n nh, ng thi chính bn thân ngi có hc s có thu nhp nuôi sng bn thân h. Không dng li ó ta nh thy c gia ình và tr nên có ích i vi xã hi hn rt nhiu.

Nhng ta có th thy c vic hc dng nh không dng li ó, mà cuc sng tt p theo dòng chy hin i thì li cn phi có c cho mình nhng kin thc ti mi ca thi i. Chính vì th mà mi ngi chúng ta li cn phi coi vic hc tp là công vic sut i. Con ngi chúng ta không nên bng lòng vi nhng gì mình ã có, bi mt thc t cho thy c rng núi này cao ã có núi khác cao hn, ngi này gii li có ngi khác gii hn. Cho nên chúng ta cng nh cn phi thng xuyên hc tp thêm na chuyên sâu lnh vc mình hc hi. Khi ã hiu c nhng kin thc c bn ri thì cng t ó nâng cao trình , tay ngh hn hoàn thành công vic mt cách có hiu qu, t nng sut cao hn trong công vic. Bên cnh ó ta còn phi bit c rng trong xã hi luôn luôn bin i cng nh phát trin. Th gii xung quang chúng ta nh ang thay i tng ngày, tng gi. Và nu ta không có tri thc có th chung sng có th vn lên trong cuc sng thì ta s b tt hu nhanh chóng. Bi lý do ó mà con ngi cng phi thng xuyên hc tp không ngng úng nh câu nói ca Lê – nin “Hc, hc na, hc mãi”.

Hc không phi ch là trong sách giáo khoa trong nhng li dy ca thy cô trong trng. Mà s hc hi này còn c m rng hn rt nhiu. ó chính là hc c trong cuc sng, hc t nhng ngi xung quanh mình, luôn luôn bit tip thu chính là iu quan trng nht cho con ngi có th hoàn thin bn thân mình hn. Không ai có th làm vic nht là nhng công vic có tính khoa hc mà li không có kin thc nn tng và kin thc chuyên sâu c. Hãy t mình hc tp chm c ti nhng m c mà mình mong mun. Hãy c c gng vì bit âu ó bn s không ch thành công iu bn m c mà trên con ng bn thc hin m c ó có nhiu iu thú v hn.

Trong thc t cng ã chúng mình rng chính bn thân Lê-nin và nhng con ngi v i k tc s nghip ca Lê-nin trên th gii và nh c trong chính nc ta nh H Chí Minh, Phm Vn ng,… Nhng ngi này u là nhng tm gng sáng trong công vic hc tp. Qa tht ta nh thy c nhng con ngi v vang y ã hc tp sut i, h ã luôn luôn phn u không ngng hc hi. H ã hc ngay c khi trong lao tù hay khi trên ging bnh. Và có th thy c chính s nghip cách mng cao c mà h ã gây dng nên là mt minh chng ln cho nhng thành công h ã t c.

Câu nói “Hc, hc na, hc mãi’ s mãi thc s là mt li khuyên hu ích cho tt c mi ngi. c bit, là i vi th h hc sinh chúng em, nhng con ngi ang chp chng bc i u tiên vào cuc sng. Chúng em bit c rng hành trang mang theo là li khuyên cha ng t tng úng n và tin b ca Lê-nin c gng phn u hc tp hn na.

Minh Nguyt