Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Có chí thì nên

Bài làm

Không phi mi th trên cuc i này ai ai cng có th d dàng có th t c úng nh mình mong c. Ta dng nh cng ã thy c rng tt c nhng c m hay suy ngh ca con ngi cng ch có th t c khi chúng ta có mc ích cng nh phi có chí thì mi có th bin nhng suy ngh, c m ó thành s thc c. úng nh các bc tin nhân xa có câu “Có chí thì nên”.

D dàng có th nhn thy c ây chính là câu tc ng dng nh li có ý ngha mong mun con ngi chúng ta sng cn có chí hng iu ó vô cùng quan trng. Câu “Có chí thì nên” thc s nó to nên mt ý ngha sâu sc cho con ngi, mà tt c chúng ta cng cn phi hc theo. Ta dng nh cng thy c nu nh mà chúng ta mà có chí ó là nhng d nh thì chc chc kèm vi ó chính là nim am mê. Khi mi ngi chúng ta mà am mê vi chính công vic ca mình thì nht nh s thành công. Khi chúng ta ã quyt tâm và có nhng hoch nh c thêt trong công vic, ta nh cng bit c rng tt c nhng iu chúng ta mong mun by lâu cng s thành hin thc. Ta dng nh cng s nhn thy c ngay trong câu tc ng “Có chí thì nên” ã li có ý mun nói n nhng chí hng và ý chí ca con ngi trong quá trình theo ui c m ca chính bn thân. Con ngi chúng ta s sng và hc tp trong mt môi trng nhng có ngi rt thành công trong cuc sng. Lý do cng s tht d hiu bit bao nhiêu ó chính là do h có chí hng và có ý chí có th theo ui và hoàn thành c c m ca chính mình.

giai thich va chung minh cau co chi thi nen - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Có chí thì nên”

Qa tht thông qua câu “Có chí thì nên” ta dng nh cng có th hiu c rng, chính ý ngha sâu sc hn khi con ngi bit vn dng câu này vào trong cuc sng ca chính mình thì tht là tt p bit bao nhiêu. Ta dng nh hiu c rng, chính bi trong cuc sng có rt nhiu nhng ngi ã vn dng nhng câu này và i vi h, h li thc s ã tr thành mt ngi rt thành công và nó góp phn quan trng cho con ngi. Trong cuc sng ta dng nh cng nhn thy c rng chính mt trong nhng iu ó ã làm nên nhng iu diu kì nó nh mt liu thuc tinh thn thúc y con ngi chúng ta. Nó nh giúp cho chúng ta t ã bit vn lên t làm ch cuc sng ca mình,

Có th khng nh cng nh nhn bit c rng, mi ngi chúng ta ã bit vn dng hiu qu câu tc ng này thì chc chn s có c nhng thành công nht nh trong cuc sng. Ta dng nh cng phi hiu c rng, ó cng chính là mt câu hi luôn c s dng thc tnh con ngi khi h ang i sai lch hng không úng. Qa tht, ta dng nh cng thy c rng mi chúng ta mi ngi luôn mong mun nhng iu tt lành s n nhng không th thy khó khn mà vp ngã hay b cuc. Mi con ngi chúng ta ngày càng phát trin bn thân bng chính nhng iu ó. Không ai có th ph nhn c rng, trong cuc sng thì mi ngi khi có lòng quyt tâm, cng nh chính là s bn b thì chc chn chúng ta s thành công trên con ng chúng ta ã chn không xa.

Không ai có th ra mt k hoch mà li có th chin thng c nó ngay lp tc c. Chúng ta cn thi gian tôi luyn và cng ã có rt nhiu ngi gp tht bi, xong chính bn thân h dng nh không bao gi bit nn chí mt chút nào c.

Thc t ca cuc sng dng nh cng cho ta thy c cng li có rt nhiu nhng ngi có chí hng nh nhng bn hc sinh hc lp 12 cui cp. nhng con ngi tr này, ta li thy c h luôn có nhng k hoch và d nh tng lai phía trc. Có l chính vì vy h t ra mc tiêu và c gng hoàn thành c mc tiêu ó. Khi mun thành công thì ta cng cn phi bit c nhng mc tiêu ca mình c t ra xem có úng n không xong mi có th quyt tâm mà i theo chính nó c. ã có rt nhiu trng hp do t mc tiêu sai thì có c gng i chng na thì h vn c sai mà thôi. Cho nên cng nên chn, cân nhc k lng sau ó c gng thc hin c m ca bn nhé!

Câu tc ng “Có chí thì nên” thc s li có ý ngha giáo dc con ngi sâu sc. Th ri ta cng nh thy c rng, chính mi ngi s ly nó làm mc tiêu phn u trên con ng theo ui mc tiêu ca mình. Ta dng nh cng bit c nhng ngi nào có lòng quyt tâm và ý chí kiên cng chc chn rng h s thành công.

Minh Nguyt