Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Có công mài st, có ngày nên kim

Bài làm

Vn hc nc ta ã nh cha mt kho tàng khng l nhng câu thành ng, tc ng. Nhng câu ca dao, tc ng ó là nhng bài hc ln ã c cha ông ta úc kt và truyn dy cho con cháu mai này và i a s các câu tc ng là có tính úng n vi thi i hin nay. Câu tc ng có "Có công mài st có ngày nên kim" cng là mt câu tc ng mang ý ngha sâu sc nh vy.

Có th thy c u tiên chúng ta cng cn phi hiu rõ ngha ca tng t trong câu tc ng này. Khi xa, con ngi chúng ta cng phi bit c rng khi mà có th làm nên nhng chic kim nh xíu khâu vá, hay là thêu thùa dù n gin nh th nào i chng na thì ta thy c tt c nhng ngi th ã phi cn thn, t mn ngi mài nhng cc st to. Và nh vy thì mi có th làm c iu này không ch òi hi s khéo léo, mà quan trng hn ht ta nh thy c ó chính là s c gng, cng nh là chính s kiên trì ca ngi th mài. Ta dng nh cng phi bit c rng du cho cây kim bé nh nhng li tiêu tn rt nhiu m hôi công sc ca ngi lao ng. Có l chính bi vy, nu nh chúng ta mà hiu rng ngha ca câu tc ng, thì ây qu tht cng chính là li rn dy v lòng kiên trì ca con ngi. Ngi xa dng nh cng ã tht tinh t và nh cng ã mun nhc nh con cháu cho dù vic có khó khn thì ch cn kiên trì, nhn ni thì cng s vt qua d dàng, tt c nhng khó khn ó s qua i nhanh chóng mà thôi.

Câu tc ng tht c sc "Có công mài st, có ngày nên kim" c xem chính là mt quan im úng n. Thc s, ta nh thy c chính trong cuc sng, t c thành công, con ngi chúng ta luôn luôn phi cn nhng s kiên trì n lc hc hi, hn ht ó chính là chúng ta cng phi bit mà gii quyt mi chông gai. Hn nhiu ngi trong chúng ta cng nh còn nh n câu chuyn "Rùa và Th". Câu chuyn s không là mt bài hc hay và ý ngha nu nh nó không nói n vic không có ý chí quyt tâm cùng lòng kiên trì, thì chú Rùa chm chp tht khó có th chy nhanh hn Th c.

giai thich va chung minh cau co cong mai sat co ngay nen kim - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Có công mài st, có ngày nên kim”

Thc s ta nh thy c rng chính ngay trong cuc sng i thng, có bit bao tm gng tiêu biu ã "mài st" có ngày "nên kim". Và ó cng chính là mt trong nhng tm gng tiêu biu mà ta phi k n ó chính là thy Nguyn Ngc Kí. Thy ã tht là ngh lc có th bin c m ca mình thành hin thc. Là ngi thy giáo nhân dân vit ch chính trên ôi chân ca mình. Thy qu thc là mt tm gng sáng cho các th h hc sinh noi theo. Không ch là tri thc cn hc hi mà ngi thy này ta nh thy c ó còn chính là s ngh lc. Ngi thy ã nh mt minh chng sng cho chân lý ch cn chúng ta có am mê, ngh lc và lòng quyt tâm chc chn chúng ta s thành công.

Trong trng hc cng vy, tt nhiên rng cng s có rt nhiu bn hc gii, t kt qu cao trong các kì thi. Ta nh thy c bên cnh s thông minh, thì các bn cng luôn t giác phn u, kiên trì hc tp. Nu nh con ngi chúng ta mà li không chm ch hc bài thì dù có thông minh n my cng rt khó các bn có th tip thu trn vn nhng kin thc các thy cô truyn t trên lp c.

Bác H kính yêu cng ã tng dy:

"Không có vic gì khó

Ch s lòng không bn

ào núi và lp bin

Quyt chí t làm nên"

Li dy ca Bác H thc s nh ã càng làm ta hiu thêm v sc mnh ca c tính kiên nhn. Câu tc ng thm thía “Có công mài st, có ngày nên kim” dng nh chính là mt li khuyên úng n, thit thc, không ch có ý ngha cho hôm nay mà còn là bài hc cho v sau na.

Minh Nguyt