Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng i mt ngày àng hc mt sàng khôn

Bài làm

Nn tri thc nhân loi luôn luôn là mt kho tàng không bao gi vi cn c. Nhng ta nh thy c con ngi luôn luôn rt cn nn tri thc ó có th làm giàu vn sng và khin cho con ngi không ch sinh tn mà còn giúp cho con ngi có c mt cuc sng mang úng ý ngha. Có rt nhiu cách có th tip thu tri thc nhng có th nói vic i nhiu s hiu nhiu cng là mt trong s nhng cách hc thông minh. Nh ông cha ta trc ây cng ã tng nói v tm quan trng ca vic i “i mt ngày àng hc mt sàng khôn”.

Câu tc ng “i mt ngày àng hc mt sàng khôn” thc s rt c sc bi nó dng nh cng ã mang hai v i xng vi nhau tht hoàn ho. Ta nh nhn ty c s t “mt” i vi “mt” trong câu tc ng ó chính là hình thc i xng c áo. D dàng có th nhn thy c rng, chính trong câu tc ng này ý khuyên nh chúng ta hãy bit i n nhiu ni, nhiu vùng t mi c mang, tích lu kin thc, cng nh c lnh hi và tip thu nhng tm nhìn v xã hi. Còn i vi t “Ngày àng” ây là mt phép n d cng ht sc là c áo. Và tác gi dân gian xa cng tht tinh t khi ã không nói hn ra i mt ngày àng hc c bao nhiêu tri thc bng con s c th. Ngày àng chính là mt khong thi gian cng ã c quy c ra có th lnh hi c “sàng khôn”.

giai thic va chung minh cau tuc ngu di mot ngay dan hoc mot san khon - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn”
Gii thích và chng minh câu tc ng “i mt ngày àng hc mt sàng khôn”

Tht d có th nhn thy c rng ngoài xã hi có rt nhiu nhng iu hp dn i vi nhng ngi mi tip xúc. Và bên ngoài ta dng nh mi thy c ây cng chính là ni vn minh, ng thi cng chính là ni giao lu hc hi ca các tng lp khác nhau và nó cng có th là ni trao i hàng hóa. Ta có th hc c xã hi rt nhiu bài hc khác nhau. T li “ng nhân x th”, còn bit c soc bit bao nhiêu nhng hình thc la bp hay có c nhng tm lòng chân thành n nh th nào. Tt c ta dng nh cng thy c tt c kin thc này trong xã hi dng nh li vng bóng trong kin thc sách v trong các nhà trng.

Ta dng nh cng nhn thy c vic tip thu cng nh lnh hi tri thc luôn luôn quan trng. Ta nh cng thy c rng nu nhu ch hc trong phm vi sách v thì tht ít bao nhiêu. Chúng ta cn phi i nhiu ni có th tip thu rt nhiu kin thc có th làm giàu cho chính bn thân chúng ta.

Hãy c bc ra ngoài xã hi mt “ngày àng”, chc chn bn cng s hc c “sàng khôn”. Và ta tt c chúng ta nh nên bit c rng li cng có bit bao nhiêu iu hay l phi ang ch chúng ta. Chc chn rng, ta dng nh cng thy c rng, chính trong mi ngi mà i ra ngoài xã hi trong khi h không có kin thc sng thì u vp phi nhng tr ngi. Không có kin thc xã hi mà ch có nhng hiu bit trong sách giáo khoa thì tht là iu áng bun, hay ta dng nh cng hiu c rng, tt c nhng iu ó cng chính là nhng khó khn. Và nhng iu khó khn kia dng nh cng s thêm sc mnh cho mi chúng ta. Tuy nhiên, nói i cng phi nói li không phi hc tp ngoài xã hi ch n thun nh vy thôi âu. Mà ta cng cn phi nh c rng con ngi cng còn cn phi hc khôn, hc chn lc nhng tinh tuý nht ch không phi gì cng hc theo thì không tt. Chúng ta cng nên nh nhng iu tiêu cc thì li là mt trái chúng ta bit tránh xa cng là mt cách hc.

Thông qua câu tc ng “i mt ngày àng hc mt sàng khôn” thc s là mt bài hc mà ông cha ta ã gi gm vào ó bit bao nhiêu tâm t, tình cm. Ta dng nh cng hiu c rng có i xa thì ta mi bit c cuc sng này tht rng ln và thú v, mi ni li có mt iu hay riêng, cho nên hãy luôn luôn ch ng và hc mt cách n ni bn nhé!

Minh Nguyt