Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Học đi đôi với hành”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Hc i ôi vi hành

Bài làm

“Hc i ôi vi hành” c ánh giá chính là li ca ngi xa úc kt nhng vn còn là bài hc ln ca hôm nay và mai sau dng nh cng ã dành cho nhng ai thc s cu tin b. ây cng chính là mt trong nhng li khuyên thc t và cn thit ca các bc tin nhân trc ã li và rn dy con cháu.

Hc tp c ánh giá chính là công vic sut i i vi mi mt con ngi. Lê-nin cng ã tng nói rng "Hc, hc na, hc mãi". Nhng chúng ta cng phi hiu c chúng ta hc nh th nào cho úng? Dân gian ta dng nh cng ã tng nhc nh chúng ta ó chinh là nên phi "Hc i ôi vi hành". Chúng ta cn hiu nh th nào v phng pháp hc tht hu ích này.

Hc c hiu ó chính là quá trình chúng ta tip thu kin thc ca nhân loi. Ni dung hc chính là các kin thc nhân loi ã c chn lc k lng. Nhng kin thc ã c phân loi thành khoa hc t nhiên và khoa hc xã hi vi nhng bài hc i cùng cng rt i in hình và hay. Th ri ta nh thy c chính cùng vi ó là các k nng, k xo tng ng. Vic hc cng nh tích ly kin thc ta nh thy c quá trình này nhm n mt cái ích là cng nh ã làm phong phú nhng hiu bit ca con ngi. Vic hc cng ã giúp phát trin vn toàn nhân cách và c bit vic hc trang b cho con ngi mi chúng ta nhng kin thc, cho chúng ta bit thêm c c nhng k nng, k xo ngh nghip t ó tham gia chính vào nhng hot ng sn xut ca xã hi. Ta nh thy c nó cng nh ã em n li ích cho bn thân, mang li hiu qu cho c gia ình và cho t nc. Nh vy, mi ngi chúng ta cng có th nhn thy c chính vic “hc” ây c hiu là gn vi vn lí thuyt. Qa tht ta nh thy c vic ngi hc gii thng c hiu là ngi nm c nhiu ni dung lí thuyt và quan trng hn t nhng lý thuyt ó ta làm c gì.

giai thich va chung minh cau hoc di doi voi hanh - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Học đi đôi với hành”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Hc i ôi vi hành”

Bên cnh ó, ta cng có th thy c vic "hành" là thc hành. Và ây cng chính là quá trình vn dng kin thc vào cuc sng. Quan trng hn ó chính là vic em nhng cái ã hc c vào thc t kim tra úng sai hay làm sinh ng nó. “Hành” ây cng có nhiu cp khác nhau c phân ra nh ó chính là vic bt chc ngi khác làm, và ngi ó cng nh ã làm li theo nhng gì còn lu trong trí nh, sáng to nhng cách thc hot ng mi,… Ta nh thy c "Hành" c n âu mi là iu quan trng. Hn ht ta nh thy c iu ó còn tùy thuc vào tri thc mà bn hc c phong phú sinh ng và sâu sc n bao nhiêu.

Qa tht ta nh thy c chính trong vic hc hàng ngày, ti sao li cn “Hc i ôi vi hành”? Vì có th thy c rng chính chúng là hai mt thng nht vi nhau, b sung cho nhau.

Nh ta ã bit c rng nu nh mà chúng ta ch bit hc lý thuyt mà không h bit n thc hành thì dng nh nhng lý thuyt ta hc cng ch là nhng tri thc cht mà thôi. Mi ngi chúng không có tác dng i vi i sng ca chúng ta c. ng thi ta nh thy c ó cng chính là nhng trng hp nhiu hc sinh Vit Nam i thi hc sinh gii quc t các môn khoa hc t nhiên luôn t c gi cao trong phn thi lý thuyt. Nh i vi môn hóa hc chng hn, có rt nhiu thí sinh t c im tuyt i trong vòng thi lý thuyt nhng li thiu sót v thc hành. Cho nên khi thc hành h dng nh loay hoay mãi mà không làm c, thm chí có bn phi b cuc. Chúng ta nên nh c tt c kin thc chúng ta hc c là ng dng cho cuc sng, nu nh c ánh giá là gii thì im s ch là mt phn. Quan trng hn ht ó chính là bn bin c im s ó thành nhng thành qu chính trong cuc sng.

Mt khác, chúng ta cng thy c có lúc nhng lý thuyt chúng ta ã c hc khi a vào thc hành li gp phi rt nhiu khó khn. Có l chính vì vy, chúng ta phi bit kt hp va hc lý thuyt, và cng cn phi bit thc hành nhun nhuyn nhng iu ã hc. Có nh vy thì kin thc hc c mi thc s có ích cho cuc sng ca chính con ngi chúng ta.

“Hc i ôi vi hành” chính là li dy, li khuyên ca ngi xa úc kt nhng vn còn là bài hc ln ca hôm nay và mai sau dành cho nhng ai thc s cu tin b trong i sng.

Minh Nguyt