Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Hc thy không tày hc bn

Bài làm

Nh chúng ta ã bit rng, ngày nay chính trong xã hi vai trò ca ngi thy i vi nn giáo dc là rt ln. Có th thy c rng chính s hc tp, tìm hiu thy là cn thit và không th b qua c. Nhng, qu tht chúng ta dng nh không ch dng li ó mà hãy bit hc hi nhiu ni, hc nhiu ch, hc hi mi phng din có th bi p, cng nh chính bn thân ca mi ngi cng nên tu dng thêm vn kin thc ca mình. Có l chính vì vy, ta nh thy c nhng câu tc ng Vit Nam ta ã có câu nói rt hay và ý ngha ó chính là câu “Hc thy không tày hc bn” nêu lên ng thi cng chính là có th gii thích, làm rõ vn ó.

Câu tc ng “Hc thy không tày hc bn” dng nh cng chính là s so sánh không cân bng gia ngi thy và hc sinh vy. Nhng có th thy c chính nó dng nh cng không có ý ngha h thp giá tr ca ngi thy mà nó ch cao vai trò ca bn bè.

giai thich va chung minh cau hoc thay khong tay hoc ban - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Hc thy không tày hc bn”

Tt nhiên ta cng phi bit c rng câu tc ng trên ch úng trong mt phng din, khía cnh nht nh. Khi hc sinh chúng ta trng, lp thì thy cô là ngi dy d, ng thi cng chính là ngi ch bo cho chúng ta nhng iu hay l phi. Nhng qu tht ta bit c rng ó mi ch là ct lõi, cái chính mà chúng ta cn tip nhn. Ngoài gi hc, hay chính trong cuc sng, khi con ngi chúng ta vui chi, gii trí, chúng ta cng nên cn phi m mang kin thc, cng nh nhng hiu bit có th mà hoàn thin bn thân. Và ta cng nên bit c còn có nhng vic thy cô không th trc tip mà ch bo cho chúng ta. Th ri ta nh thy c chính trong nhng trng hp ó thì bn bè – nhng ngi gn gi vi mình s có th giúp mình. Th ri ta nh thy c còn có nhng kinh nghim ca bn bè s c trao i cho nhau tht là d dàng nhng lúc vui chi hay chính nhng câu chuyn hàng ngày. Hn na, ta cng cn thy c ó chính là vic khi trao i, hc hi vi bn bè cùng trang la thì trng thái ca chúng ta s c thoi mái hn rt nhiêud. Khi là bn bè cùng trang la trao i vi nhau thì s có cm giác t tin, tránh e ngi mà có th hi k, i sâu vào vn hiu bit. Và qu thc ch “không tày” trong câu tc ng này dng nh cng ã có ngha là không bng ó ch úng ngha trong nhng trng hp nh trên.

Tht vy, i vi chúng ta trong la tui hc sinh thì mi ngi hc sinh cng cn chm ch, hc hi và nh phi c gng tip thu nhng iu thy cô nói, cô ging trên lp. ng thi chúng ta cng cn phi bit kt hp vi kh nng, suy ngh, có c nhng s liên tng ca bn thân luôn c nâng cao kin thc. Thc s chúng ta cng cn phi ghi nh công n mà thy cô dy d – ó qu tht cng là mt truyn thng lâu i ca dân tc. Có l rng chính con ngi chúng ta, c bit là nhng hc sinh cng nên cn có thái t tin, tránh vic chúng t ti c tip thu kin thc mt cách tt nht. Hc sinh cng nên hc tp mi lúc, mi ni, k c bn bè ln ngi thân, chúng ta cng hãy c gng và nh c có th bit gn kt mi kin thc c nhng gì tt nht cho vic hc tp. Sng trng cuc i này thì mi ngi cng ohi có lòng kiên trì, c gng, chu khó, hc trong sách v, ng thi cng nh phi hc trong i thng, cuc sng, t nhng cái nh nht có th hoàn thin c chính mình tr lên tt nht c. Bn và tôi hãy luôn là mt con ngi hc tp không có gii hn, quan nim rng hc tp bn bè là mt cái hc cc kì ln. c bit hn ó chính là mi chúng ta khi mà tin lên phía trc thì chúng ta s bit c gii hn ca bn thân. Bn cng hãy nh rng ng bao gi t hào vi nhng gì mà mình ã có mà hãy coi ó là nn tng, hay ó cng chính là bàn p tin cao hn na.

Tóm li con ngi chúng ta cn phi bit m rng quan h, ng thi cng phi bit có th to ra nhng mi quan h tt t ó có th v cho vic hc tp mt cách hoàn ho nht. Qa tht ó mi là thông ip mà câu tc ng trên mun gi ti. Hãy bit xác nh quan nim “hc thy”, “hc bn” nh th nào là hp lí nht thì làm. Chúng ta phi bit la chn con ng phù hp nht vi bn thân mình i n ích sm nht và thành công nht.

Minh Nguyt