Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Lời nói gói vàng”

bài: Em hãy Gii thích và chng minh câu tc ng Li nói gói vàng

Bài làm

Có th nhn thy c trong quan h gia ngi vi ngi ta nh cng bit c tm quan trng ca giao tip nh th nào. Khi con ngi ta giao tip thì có rt nhiu phng tin giao tip, và mt trong s ó thì li nói c xem là mt trong nhng hình thc ph bin nht và d s dng nht trong giao tip. Cha ông ta cng ã tng nói câu “Li nói gói vàng” nh khuyên rn chúng ta nên bit la li cng nh nói ra nhng iu tht có giá tr.

Ti sao li ví “Li nói gói vàng”. Vàng chính là mt kim loi quý him và có giá tr kinh t rt cao. Vic so sánh và ví von li nói vi gói vàng nh nói lên vic li nói cng có giá tr ln nh gói vàng vy. Câu tc ng nh khuyên chúng ta nên bit s dng li nói nh th nào cho phù hp nht, bi vì li nói quý nh vy nên hãy bit chn lc mà s dng nhng ngôn t tht hp lý trong các trng hp bn nhé!

D nhn thy c trong chính cuc sng hng ngày, con ngi thng xuyên phi dùng ngôn ng làm phng tin giao tip. Và ta dng nh cng nên hiu bit c rng, nu nh chúng ta mà có th bit la chn li nói thích hp thì mi ngi s hiu nhau hn, chc chn ta cng s nh thy c nhng công vic s thun li hn rt nhiu, không ch nh vy thì ta cng s có th t c nhng kt qu cao hn. Thông thng ta nh cng ã thy c rng, trong cuc sng thì mi ngi bình thng u có kh nng nói lên mi iu nhng có li hay, hay phi nói nhng li p nh cht cha bit bao nhiêu tình cm. Th ri ta dng nh cng li có th nói nhng li thô, li vng. Các bc tin nhân xa cng ã có câu:

“Chim khôn kêu ting rnh rang

Ngi khôn nói ting du dàng d nghe”

Thc t cuc sng dng nh cng có th chn la li nói tu theo ý nh và trình vn hoá ca mình. Ta dng nh cng ã thy c các bc tin nhân xa chính là mt th công c d kim, d chn la ngay chính trong tm tay ca mi ngi. Không ai có th ph nhn c nu nh chúng ta mà chn úng, chc chn nhng li nói s to hiu qu cao hn, còn ngc li ta nh thy c nu nh ta la sai thì li nói s làm mt lòng nhau.

giai thich va chung minh cau loi noi goi vang 1 - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Lời nói gói vàng”

Gii thích và chng minh câu tc ng “Li nói gói vàng”

Thc t cuc sng dng nh cng ã cho ta thy c cng chính hiu qu ca li nói p là làm va lòng nhau. Th ri ta nh thy c chính nhng li nói p to ra s cm thông, hay ó cng chính là s n ý và hiu bit ln nhau. Thc s thì li nói cng chính là mt s con ngi t c mc ích trong giao tip. cho “va lòng nhau”. Có l chúng ta cng nên hiu c rng, chính mi ngi chúng ta cng cn phi bit la chn li nói phù hp vi i tng, hoàn cnh hn na là to c sc thái tình cm.

Ví d rt n gin ó chính là khi con ngi chúng ta khi mà cùng nói v mt hin tng là cái cht nhng có rt nhiu cách din t khác nhau. Ta nh thy c chính nhng s din t này li nh ã giúp cho chúng ta phân bit c nhng ngi có trình , nhng ngi có kh nng giao tip “ng nhân x th” tt. Khi chúng ta mà chn la c nhng li nói phù hp chc chn chúng ta s nhn c nhng tính cm tt p ca mi ngi. Và chính ta dng nh cng ã thy c ngay c khi ta không có ý ó nhng li nói không t nh cng d mang n cho chính bn thân ta nhng hiu lm không áng có. Nu nh trong giao tip mà c coi trng “va lòng nhau” thì thc s vn cha th nói c “li nói gói vàng c”. Mà trong giao tip ngoài mang c nhng thông tin cn thit thì cng nh li có th giúp cho khong cách gia con ngi vi con ngi nh gn nhau hn.

Mi ngi trong chúng ta cng cn phi chn li nói thích hp, nhng dng nh ta cng thy c cng chính tính úng n ch không phi ch quan tâm dn s ng tình ca ngi nghe. Có l chính là bi vì có nhng khi nói tht mt lòng. Không th ph nhn c chính mt li nói êm tai, mt li nói nh cng tht nh nhàng nhng gi di không th coi là mt hành vi giao tiép úng n. Cho dù “Nói gn nói xa chng qua nói tht” li nói thích hp và úng n nht thì trc ht phi là li nói chân thc, sau ó vi là li nói p bn nhé!

Tóm li li nói cng chính là mt công c giao tip ph bin và không th thiu trong mi ngi chúng ta hin nay. Hãy bit tn dng và s dng li nói sao cho úng n nht, bi úng nh câu tc ng “Li nói gói vàng”.

Minh Nguyt