Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Thng ngi nh th thng thân

Bài làm

D nhn thy c t xa n nay, ông bà, cha m thng khuyên nh chúng ta là phi “Thng ngi nh th thng thân”. Cng chính vì nh vy vi úng vi truyn thng tt p ca dân tc Vit Nam ta ó chính là vic là ly ch nhân làm gc. Và ó cng chính là mt trong nhng phm giá ca con ngi Vit Nam chúng ta.

Thng thân c hiu ó cng chính là thng chính bn thân mình. Khi ói không cm n, và nhng lúc lnh không có áo mc, khi mà chúng ta b m au không có thuc ung và không ai chm sóc… qu tht ta nh thy c rng chính lúc ó bn mi cm nhn c mình rt thng bn thân ca mình. Ta nh thy c vic chúng ta thng ngi òng thi cng chính là vic chúng ta thng xót mi ngi xung quanh, chúng ta cng quan tâm, chia s và hn na cng s tht là sn sàng giúp khi mi ngi gp khó khn. Ta nh thy c chính li dy “Thng ngi nh th thng thân” c xem chính là vic con ngi luôn yêu quý bn thân nh th nào thì ng thi chúng ta cng i x vi mi ngi nh th. Nu nh mà chính bn thân ca chúng ta cng nh ã tng tri qua bit bao au thng, bao au kh, bnh tt, túng thiu… thì dng nh chúng ta mà may mn bt gp nhng ngi cùng cnh ng y, mi ngi cng hãy cm thông, chia s, giúp , và cng nên nh rng quan tâm ti h nh chính vi chính bn thân ca chính mình.

giai thich va chung minh cau thuong nguoi nhu the thuong than - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Thương người như thể thương thân”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Thng ngi nh th thng thân”

Có l rng chính câu tc ng nhc nh chúng ta phi bit thng yêu, ng thi cng phi bit c s trân trng mi ngi nh chính bn thân mình. Trong cuc sng có bit bao nhiêu chông gai cng nh khó khn. Mi con ngi chúng ta cng phi bit oán kt giúp nhau, ng thi con ngi cng nh phi th hin c tình tng thân tng ái trong chính xã hi ca t nc chúng ta. Qa tht ta nh thy c rng i vi mt cá nhân không th sng thiu gia ình, i vi mt gia ình không th tách riêng khi xã hi c. Hn na ó chính là vic mà các bn gp khó khn, nht là nhng lúc c nh, khó khn. Nu nh theo con s thng kê hin nay, trên th gii này ã có ti 70% tr em tr nên h hng, h tr thành nhng ngi mà u trm uôi cp lý do duy nht ó chính là do thiu s quan tâm ca gia ình và xã hi – ni mà h ang sinh sng. Dng nh chính nhng mi quan h gia ngi vi ngi rt khng khít vi nhau. Ta nh thy c chính mình có thông cm, yêu thng ng thi cng nên phi giúp ngi khác thì mi nhn c cách i x nh vy. Thc s ta nh thy c nu nh mà hôm nay bn giúp cho nhiu ngi nghèo có cm n, cho h có c nhng tm áo mc, giúp cho h có vic làm n nh thì chc chn h s bit n và ít nht bn cng c h kính trng vi là ân nhân ca h ó. Không th ph nhn c hin nay, trên khp c nc ta thì li cng ã có rt nhiu phong trào t thin, nhiu qu t thin c lp lên và cng có th im qua mt s qu ó nh: qu vì ngi nghèo, qu khuyn hc, qu dành cho ngi khuyt tt… ng thi, ta cng nh li thy c ngày càng có nhiu các ngôi nhà tình ngha, có c các trng hc c xây mi cho các em hc sinh nghèo. Thc s ó cng chính là nhng biu hin rt c th cho truyn thng nhân ái và ó cng chính là s oàn kt ca dân tc Vit Nam ta.

Ta nh thy c nhng giai cp, ngha ng bào c ánh giá cng chính là yu t quan trng hành u to nên sc mnh trong s nghip chin u bo v T quc. Và ta nh thy c chính vic xây dng t nc ngày càng giàu mnh. Có l rng chính tình tng thân tng ái là mt trong nhng nét p ni bt ca bn sc dân tc ta ging nh câu nói ca ông cha ta ã tng nói “Thng ngi nh th thng thân”.

Minh Nguyt