Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”

bài: Em hãy gii thích và chng minh câu tc ng Tiên hc l, hu hc vn

Bài làm

T xa cho n nay nhân dân ta có truyn thng tôn s trng o và truyn thng cng rt hiu hc. Ta nh thy c trong mi gia ình Vit Nam dù khó khn n my, thì ta nh thy c các bc cha m u lo cho con cái c hc hành nên ngi. Ngày nay ta nh thy c có bit bao câu tc ng, bài ca, li hay ý p nói v ngay c vic hc hành c truyn tng trong dân gian. C nhân xa cng ã có câu nói rt hay "Tiên hc l, hu hc vn".

Câu tc ng cng chính là câu nói ca "thánh hin" mà các c nho ngày trc thng dùng rn dy hc trò. Câu tc ng cng không phi là mt câu tc ng nhng c lu truyn nh mt câu tc ng, nó dng nh cng ã hàm cha mt bài hc o lí sâu sc.

"Tiên" c hiu là trc, "hu" chính là sau. Vic chúng ta "Hc l" ngha là hc l ngha, o c… "Hc vn" cng có ngha là hc vn chng, vn hóa, ch ngha, khoa hc, k thut… "Tiên hc l, hu hc vn" tóm li cng có ý ngha là: Trc tiên phi hc l ngha o c, hc vic o lí làm ngi, sau mi hc n vn chng, hay vic hc ch ngha, hc các kin thc khng nh vic giáo dc o c cho hc sinh qu tht cng chính là vic vô cùng quan trng hình thành nhân cách vn hóa cho thanh thiu nhi. Ta nh thy c câu "Tiên hc l, hu hc vn", ng thi cng chính là mt châm ngôn ã c khc sâu vào hn ngi qua hàng nghìn nm lch s.

giai thich va chung minh cau tien hoc le hau hoc van - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Tiên học lễ, hậu học văn”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Tiên hc l, hu hc vn”

Chúng ta thy c rng chính mc ích hc tp là gì? Hc có th chính là làm ngi, con ngi có nhân cách và có vn hóa. Hc ng thi cng chính tr nên tài gii, ngi công dân tt, hay cng chính là ngi lao ng gii, em c tài làm rng r cho gia ình. Hc cng chính là vic phc v c lc cho T quc vì mc tiêu "dân giàu nc mnh".

Có th thy c rng chính vic c và tài là hai t cht hp thành nhân cách vn hóa. Hc phát trin c, tài. o c c xem chính là cái gc ca con ngi. Tài nng thc s ch có th phát trin rc r trên nn tng o c. Ngay c nhng cái cây ci phi sâu r, gc bn mi có nhiu hoa thm trái ngt. Con ngi chúng ta cng vy, ta nh thy c nhng o c, t cách là iu kin làm ny n tài nng. Do ó, ta nh thy c rng chính nhng ngi dy cng nh ngi c phi bit c rng chính là vic "Tiên hc l, hu hc vn" mt cách sâu sc. Có th thy c mt khi ngi hc cha c giáo dc n ni n chn thì ng vi "hc vn" vì ch khi có "hc vn" cng vô ích. Thc s ta nh thy c nhng k mà li có tài mà kém c là vô dng, h cng nh ch làm nên nhng chuyn bt lng. Khi chúng ta hc gii vn, toán… c im cao, nhng bt hiu, vô l, càn quy… thì có giá tr gì? Có l rng chính mi chúng ta phi phn u tr nên con ngoan, l phép, vâng li, cng nh phi chm hc chm làm… ca cha m. Có l chính là ngi hc sinh bit kính thy, mn bn ng thi cng ã giúp bn bè và n lc hc gii.

Qa thc ta nh thy c câu tc ng "Tiên hc l, hu hc vn" là mt nh hng. ó cng chính là mt phng châm giáo dc giúp hc trò tr thành nhng con ngi va có c, va có tài.

Chc chn rng ó chính là câu nói ca c nhân trên ây làm cha mt ni dung sâu sc v vic dy và vic hc. Có l chính vic nhân dân ta cao o lí, o c, l ngha, ta nh thy c không phi t tng phong kin mà trong li dy "Tiên hc l, hu hc vn" thc s dng nh cng ã mang màu sc và tính cht ca o c nhân dân. Ta nh thy c rng tác gi Nguyn Trãi, ngi anh hùng, nhà th ln trong th k 15 ã tng vit trong tác phm "Quc âm thi tp": "Trng cây c con n". Và qu tht ta nh thy c khi mun trng c "cây c" thì trc ht phi dy con cái rng "Tiên hc l, hu hc vn".

Khi ta thy c nói "hc l" trc, "hc vn" sau không có ngha tách ri hai khâu trong mt quá trình dy và hc. Hc l có th m bo c s cho vic hc vn. Thc s ta nh thy c vic hc vn phát huy vic hc l. Qa tht ta nh thy c chính khâu hc gn bó vi nhau, ng thi cng nh cng ã tác ng nhau hình thành nhân cách vn hóa cho th h tr.

Con ngi ta nh thy c nói "hc vn" sau không có ngha là coi nh vic hc tp vn hóa. Con ngi chúng ta mi phi là con ngi yêu nc, con ngi cng có trình cao v vn hóa, khoa hc k thut. Thc s ta nh thy c nhng ngi có c mà không có tài cng chng làm nên trò trng gì c. Có l chính bi vy, ng bao gi nên hc vn hóa mt cách n thun mà không coi trng vic rèn luyn o c. Hoc ta cng nh ch coi trng vic "hc l" mà coi nh "hc vn" cng là cách hc bt cp.

Thc s ta nh thy c giáo dc là thc o tm vóc ca mt dân tc. Trong bn nghìn nm dng nc, hay ngay c dân tc ta rt coi trng m mang vic hc hành. Th ri ta nh thy c vn miu vi bia á khc tên hàng nghìn tin s. Chu Vn An, Nguyn Bnh Khiêm… c xem chính là nhng ông thy v i, ã ào to cho t nc bao nhiêu nhân tài li lc. Có l rng, chính các c ã cao "Tiên hc l, hu hc vn" nên mi làm rng r nn vn hin i Vit ta.

Th ri ta nh thy c có c nm iu dy thiu nhi ca Bác H: "Yêu T quc, yêu ng bào. Hc tp tt, lao ng tt…. Chính vic ta nh thy c khiêm tn, tht thà, dng cm…ã bao hàm ý ngha ó chính là "Tiên hc l, hu hc vn" di ánh sáng ng li giáo dc ca ng ca nc ta.

Hin nay, mi ngi nh thy c rng ó ây còn có mt s thanh thiu nhi li hc, nói tc, chi by, vô l vi thy cô giáo, hay thm chí là vic thô bo vi bn bè… Ta dng nh thy c hin tng y nói lên vic giáo dc o c trong gia ình, và hn na chính trong nhà trng cha c coi trng úng mc.

Câu tc ng c sc "Tiên hc l, hu hc vn" nó dng nh cng có giá tr nh mt châm ngôn giúp hc sinh chúng ta nâng cao nhân cách. Ta dng nh cng phi t trau di o c, có ý thc hc tp tt. Khi tri qua bit bao hàng nghìn nm tn ti, thc s ta nh thy c câu nói ca c nhân, không h b phù m lp bi thi gian mà trái li, cng nh chính chân lí y vn ta sáng. Nó dng nh cng vn có giá tr nh hng vic tu dng và hc tp cho th h tr.

Minh Nguyt