Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”

bài: Em hãy Gii thích và chng minh câu tc ng Ung nc nh ngun

Bài làm

“Ung nc nh ngun” là mt trong nhng câu tc ng tht c sc bit bao nhiêu, nó dng nh cng ã khuyên bao th h ngi Vit Nam ta có nhng li khuyên b ích cho vic làm ngi. Có l chính vì nhng c im lch s ó ã to nên mt truyn thng tt p và nhng giá tr cng tht là quý báu ca dân tc ta. Ta dng nh cng thy c ó òng thi cng chính là o lý th hin lòng bit n ca nhng ngi sau khi ã nhn c nhng công lao to ln ca th h i trc.

Vy, chúng ta hiu “ung nc nh ngun” là nh th nào? Ta nh hiu c “Ung nc” ây cng chính là nhng s hng th thành qu, ng thi ó cng chính là nhng sn phm vt cht và tinh thn. Còn ta nh nhn thy c “Ngun” ây cng nh ã ch ra và nói lên c ây dùng là ch ngun gc, ngun ci và tt c nhng thành qu mà con ngi c hng bao gm c con ngi, lch s, truyn thng. Vfa ý ngha ca t “Nh ngun” ây ta cng có th c hiu ó chính là hành ng mang tính o c cao. Con ngi chúng ta mà hng th nhng thành qu không t nhiên mà có. Chính vì ó, ngi hng th phi bit tri ân ng thi cng nh phi gi gìn, phát huy thành qu ca ngi làm ra chúng không c “bi ngha”.

giai thic va chung minh cau uong nuoc nho nguon - Giải thích và chứng minh câu tục ngữ “Uống nước nhớ nguồn”
Gii thích và chng minh câu tc ng “Ung nc nh ngun”

Ta cng d dàng có th nhn ra c rng, chính câu tc ng nh li khuyên rn bit bao th h sau nh phi luon luôn ghi nh, nhc nh n nhng ngi ã làm ra nhng thành qu cho mình hng th ngày nay. Có l rng, ta nh cng thy c chính cuc i có nhiu loi ngi cùng chung sng. Vfa thc s ta nh cng bit c rng trong cuc sng ca chúng ta thì không phi ai cng hin lành, trung thc, o c tt, cng có lm k d tn, gi di, vong ân bi ngha ngi làm ra thành qu. Có l, ta nh cng thy c thong qua câu tc ng th hin tht chính xác và cng nh tht là sâu sc ý ngha ca mình nhm khuyên rn nhng k “khi vòng cong uôi”, “có mi ni c” hay là nhng câu tc ng “qua cu rút ván”, “khi rên quên thy”, “n cháo á bát”,…

Dù ai i ngc v xuôi

Nh ngày gi t mùng mi tháng ba”

Ta cng có th k ra nhng hot ng “n n áp ngha”. ng thi ta dng nh cng thy c rng có rt nhiu hot ng trong các ngày l nh 27-7 chúng ta li nghi nh n công lao ca các anh hùng lit s, nhng bà m anh hùng ã có công vi t nc. Tht bun và xúc ng bit bao nhiêu khi ta nh nghe c nhng câu chuyn tht au lòng.Ngi m ã my ln a tin chng và các con ra tin tuyn mi ln a là mt ln bn rn, nhng tt c nhng ngi m a ra li không bao gi tr v. Ngi m li quên i s mt mát mà c gng lao ng sn xut gi go vào min Nam chic tranh ác lit. Và ây chính là ni au khó có th mà nguôi ngoai c, nên chúng ta hãy bit n hoj, bit n nhng ngi không tên không tui nhng “h ã làm ra t nc”.

Trong cuc sng gia ình ta cng nên phi bit coi trng và bit n bc sinh thành. Th ri là nhng thy xô giáo ã có công dy d chúng ta. Cho chúng ta nhng kin thc hay ho. Th ri ta nh cng ã thy c có mt t nc, gia ình, xã hi mà gi c o lí tt p t ngàn i nh a lý “ung nc nh ngun” thì t nc, gia ình, xã hi y tt p, bn vng bit bao. Vfa ây qu thc là mt a lý hay mà mi ngi cn phi phát huy hn na.

Qa thc ta nh cng bit c rng, chính o lý “Ung nc nh ngun” là li nhn nh ht sc ngn gn và gin d nhng li nêu ra c nhng bài hc chân lý rt hay và tht gn gi vi con ngi chúng ta. Chúng ta hãy sông sao cho tht úng tình ngha, úng vi lý ngàn i ca dân tc ta “Ung nc nh ngun”.

Minh Nguyt