Giải thích và chứng minh nhận định “Văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng”

bài: Em hãy gii thích và chng minh nhn nh Vn chng là hình dung ca s sng muôn hình vn trng

Bài làm

Tht d có th nhn thy c rng chính ngay t nh, chúng ta ã c nghe ông bà k chuyn c tích, ri chúng ta li nh ã c nghe m hát ru bng nhng iu dân ca ngt ngào. Khi chúng ta ln lên chút na thì chúng ta c hc nhng bài th, nhng chuyn ngn, li c c và c nghe v nhng cun tiu thuyt dài… Nhng câu truyn c tích, ca dao, nhng bài th,… Tt c các tác phm truyn y chính là nhng áng vn chng. Th ri ta nh thy c chính trong bài ý ngha vn chng, nhà phê bình vn hc Hoài Thanh có vit mt ý rt hay ó chính là “Vn chng s là hình dung ca s sng muôn hình vn trng… Vn chng còn sáng to ra s sng”. Vy, mi chúng ta nên hiu iu ó có ngha là th nào cho úng?

Nhà phê bình vn hc ni ting ca Vit Nam – Hoài Thanh cng nh ã bàn lun, và hn ht ông nh cng ã a ra quan im ca mình v ý ngha, chc nng, công dng ca vn chng trong chính i sng ca chúng ta. Có th nhn thy c chính trong câu nói ó có th thy hai ni dung bao quát nht và chúng ta có th nhn bit c.

Chuyn nói “vn chng s là hình dung ca s sng muôn hình vn trng”. u tiên ta cng nên phi hiu t “hình dung” ay là mt danh t, ngha là hình nh, và ó ng thi cng chính là kt qu ca s phn ánh, s miêu t trong vn chng. Nhà vn chính là nhng ngi th ã dày công chn lc và cng nh ã ly t liu t cuc sng. ng thi nhà vn nh ã phn ánh vào trong tác phm mt cách chân tht nhng gì din ra trong cuc sng hàng ngày ca chính con ngi chúng ta ra sao. Có l chính vì nh vy, vn hc hay vn chng nói chung li mang trong mình mt nhim v phn ánh i sng phong phú và a dng ca con ngi và xã hi. Ta cng nhn thy c chính ni dung vn chng cng a dng, phong phú, sinh ng nh cuc sng vy, luôn vn ng và phát trin không ngng.

giai thich va chung minh cau van chuong la hinh dung cua su song muon hinh van trang - Giải thích và chứng minh nhận định “Văn chương là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng”
Gii thích và chng minh nhn nh “Vn chng là hình dung ca s sng muôn hình vn trng”

Qua vn chng thôi mà chúng ta dng nhng cng ã hiu c cuc sng. Có th hiu c cuc sng chính là vic thông qua nhng bài ca dao, nhng câu tc ng, nhng câu chuyn c tích. Qua ó ta nh cng ã thy rt rõ cuc sng lao ng vt v, cc nhc ca ngi lao ng ngày xa và hn ht ó còn chính là tâm hn tuyt p ca h. Nu nh ta c câu th ca Bác H ó chính là “

Ting sui trong nh ting hát xa

Trng lng c th bóng lng hoa”

(Cnh khuya)

Chc chn rng ta cng nh ã thy c chính câu th ã tái hin bc tranh phong cnh êm trng ni núi rng Vit Bc sng ng, và bc tranh ó dng nh cng tht là gi cm, tuyt p. Cng nh vy, nu nh chng ta c và thy c chính nh vic thông qua s sáng to ra mt th gii loài vt trong tác phm D mèn phiêu lu ký nhà vn Tô Hoài dng nh cng ã gi gm khát vng v mt th gii oàn kt hoà bình. Ta nh thy c chính th gii y chính là khát vng ca loài ngi, loài ngi ã và ang góp sc. ng thi con ngi chính ta cng nh chung tay bin nó thành hin thc. Th ri ta không th kìm lòng c khi dc truyn “Cuc chia tay ca nhng con búp bê” ca nhà vn Khánh Hoài chúng ta thy xót xa cho cnh ng ca hai em Thành và Thu bit bao nhiêu. Th ri ta nh thy c cng chính vi c m cho hnh phúc ca mi gia ình mãi mãi bn vng nh vy thì mi có th nh tui th không phi chu ng ni au ca s chia lìa. Tht vy, ta nh thy c chính trong vn chng tác gi gi n nhng thông ip nhc nh chúng ta yêu ghét, úng n cng hng nim vui ni bun m c bit bao nhiêu i vi nhà vn quyt tâm làm nhng vic thin iu có ích cuc sng tt p hn, và nó cng phi tht là mi m hn. Ta nh thy c sau nhng áng vn chng s sng bao gi cng c ni dài, ng thi nhng áng vn ó dng nh cng ã c phát trin trong tâm hn ý trí khát vng và hành ng ca bn c. ó chc chn cng chính là nhim v sáng to ra s sng nh Hoài Thanh quan nim trong nhn xét trên.

Ta nh thy c chính bng câu nói ngn gn, súc tích “Vn chng s là hình dung ca s sng muôn hình vn trng… vn chng còn sáng to ra s sng” Hoài Thanh nh ã m cánh ca, nh cng ã giúp chúng ta hiu rõ mt trong nhng nhim v, ý ngha ca vn chng. ng thi cng chính nh ó chúng ta c vn, suy ngm v vn chng c sáng to và sâu sc hn bao gi ht.

Minh Nguyt