Hãy nêu suy nghĩ của em về phong cách sống của giới trẻ hiện nay

bài: Hãy nêu suy ngh ca em v phong cách sng ca gii tr hin nay.

Bài làm

t nc ta ang trong quá trình i mi, hi nhp và phát trin, vì vy vic gi gìn bn sc vn hóa dân tc trong mi ngi là vô cùng cn thit. Trong ó, phong cách sng ca mi ngi, c bit là lp tr ngày nay cng óng góp mt phn không nh và vô cùng quan trng trong vic xây dng, i mi và phát trin t nc.

V khái nim phong cách, có th hiu ó là li sng, cách sinh hot, làm vic, ng x… to nên cái riêng mi ngi hay mt tng lp ngi nào ó. Phong cách sng là li sng riêng th hin tính cách, cá tính. Phong cách sng ca lp tr ngày nay là vô cùng phong phú, a dng.

a s lp tr hin nay có mt phong cách, li sng cao p: ó là sng có lí tng, ng x có vn hoá, nng ng, sáng to… biu hin trong hc tp, lao ng, xây dng và bo v T quc, và trong i. H chm ch tu dng o c, chm ch hc tp, có mc ích sng rõ ràng và bit c gng, n lc ht mình vì lý tng sng tt p. Rt nhiu bn tr có nhng hành ng tt p và thit thc nh tham gia các hot ng thin nguyn Mùa hè Xanh giúp các sinh viên, hc sinh và ph huynh, tham gia hin máu nhân o, tham gia lao ng công ích giúp ngi già neo n, tr em m côi, bnh nhân có nhng hoàn cnh c bit khó khn. Luôn hc hi, sáng to, c x vn vn trong cuc sng, luôn thân hin và giúp nhng ngi nc ngoài…

phong cch song gioi tre hien nay 7 - Hãy nêu suy nghĩ của em về phong cách sống của giới trẻ hiện nay
Hãy nêu suy ngh ca em v phong cách sng ca gii tr hin nay

Vi li sng tích cc ó, nó góp phn nh hng không nh không ch i vi bn thân h mà còn i vi cng ng xã hi. Nhng phong cách sng tích cc nh vy s làm cho giá tr bn thân h c cao hn, gây thin cm, nim tin yêu, s tôn trng ca mi ngi, bên cnh ó còn làm cho xã hi phát trin mnh m hn, sánh vai bình ng vi th gii, thoát khi tình trng ói nghèo, lc hu.

Tuy vy vn còn mt b phn không nh có li sng thc dng, v k, hng th, ua òi, sùng ngoi thái quá, lp d. Ch quan tâm mình, th vi suy ngh ca ngi khác. Mt b phn nh các bn tr cung thn tng n mc áng báo ng, bt chp ht các quy chun o c cn có bo v thn tng ca mình. Có nhng bn tr vi li sng phóng túng, yêu sm, yêu vi, sng th, no phá thai, nghin hút, n mc h bo…Li có nhng bn tr vô cm trc mi vic xung quanh mình, coi nhng ngi già, tr em là phin phc, coi kinh ngi thp kém hn mình, tt c mi s gii quyt ca h u da trên hành ng, ó là nm m…tht áng báo ng vô cùng.

Cng nên hiu rng, phong cách mi ngi mt khác, mi thi mi khác nhng ã là phong cách sng cao p thì phi có mt nn tng, tiêu chí chung: sng có lí tng, hoài bão, có vn hoá, sng gin d, phù hp vi bn sc dân tc, thi i… Cn phi thng xuyên rèn c luyn tài tr thành mt ngi công dân có ích cho t nc, luôn thc hin li Bác H dy, ó là phong cách sng cn có ca lp tr hin nay.

Cng cn phi nói n t tng và li sng ca th h i trc thy rng trong quan nim sng ngày xa rng t bao i nay ngi Vit ta thng né tránh khi cp n vn v gii tính, tình dc và cho rng chuyn quan h tình dc trc hôn nhân là mt vic rt nghiêm trng có th nh hng n thanh danh ca gia ình. Gia ình nào có con cái vng vào chuyn ó thì gn nh là mt vt nh khó ra và cô gái ó chc chn có mt cuc sng gia ình không th hnh phúc nu ngi chng ca cô ta phát hin ra. Nhng bây gi quan nim ó ã hoàn toàn thay i.

T rt nhiu dn chng lch s qua các b phim tài liu, qua sách báo, n phm vn chng, li sng có trách nhim vi gia ình và bn thân y luôn c cao coi trng và ngi Vit ta t xa luôn coi nhng iu ó là l tt nhiên, không phi là bn phn hay quy chun o c gì ht. Tuy nhiên, mt b phn ln lp tr hin nay vi cách sng thiên v t tng cá nhân, coi trng hnh phúc cá nhn.

Qua s phát trin ca kinh t, s hi nhp ca kinh t, vn hóa quc t. c bit, thi i truyn thông lên ngôi ã giúp cho th h tr nm bt rt nhanh và rt nhy bén vi s hin i, s du nhp. Các teen n mc phong cách, chung hàng ngoi, t do th hin tình yêu… và coi ó là chuyn ht sc bình thng. t nc ta ã qua thi bao cp, ri cái thi t sn t tiêu. Kinh t và cuc sng ca ngi dân ngày càng c ci thin, s hi nhp vi th gii là vô cùng cn thit nhng mình hi nhp hc hi và hc hi trong s la chn nhng yu t sao cho phù hp vi tình hình hoàn cnh chung ca t nc vn lên, to ra nhng im mnh.

Bn sc dân tc vô cùng cn thit phi c bo tn và lu gi. S tn ti ca các trào lu vn hóa ngoi lai trong cùng mt khung vn hóa gc s không th tránh khi nhng iu bt cp nhng hòa nhp thôi ch ng hòa tannên chc chn các trào lu a vn hoá càng có dp c th hin, vy nên s không tránh khi nhng iu không hp lý s cùng tn ti. Trong tui còn tr va có nhiu suy ngh còn non nt, vic chm lo giáo dc, nh hng phát trin cho thé h các th h thanh thiu niên là vô cùng cn thit

Lch s t nc ta là lch s ca nhng bn anh hùng ca v nhng truyn thng quý báu, tt p trong quá trình dng nc và gi nc, có c cuc sng hòa bình ngày hôm nay, m hôi và xng máu ca nhân dân ta ã xung không ít. Vì vy mà mi chúng ta – nhng th h tr ca t nc phi sng sao cho p, sng có ích vi bn thân và t nc.

Nguyn Lu