Hãy viết thư thăm hỏi một người thân bị ốm

bài: Hãy vit th thm hi mt ngi thân b m

Bài làm 1

Qung Ninh, ngày 10 tháng 12 nm 2017

Bà ngai kính mn ca con!

Hôm qua, có nhn c in thoi ca cu Ba thông báo tin bà ngoi b m, c nhà con vô cùng ht hong, lo lng cho sc khe ca bà ngoi. Con thay mt gia ình vit th thm hi tình hình sc khe ca bà và chúc bà mau chóng khe tr li.

Bà ngoi i, bnh au nhc xng khp ca bà th nào ri ? My hôm nay tri tr lnh chc cn bnh ca bà li tái phát úng không ?Bà ã n c cm tr li cha, hay vn phi dùng cháo ?

Sáng nay ba m con ã bt xe khách v thm bnh tình ca ngoi ri ? Nhng con phi i hc nên ba m không cho con theo. Con ch có th nhà vit th thm hi sc khe ca ngoi mà thôi, gi kèm bc th này con gi ti ngoi mt tm bu thip mà con ã làm mong ngoi chóng khi bnh

Ba m t lúc nghe in thoi ca cu Ba thng bà ngoi nhiu lm. Lâu lâu m con thng hay k li chuyn ngày xa ông i chin trng, bà nhà mt mình tn to vt v nuôi àn con khôn ln, bit bao nhc nhn nhng bà ã vt qua.
Bà ngoi kính nh!

Vì hoàn cnh công vic phi xa nhà nên ba m con không gn nhà ngoi na, không có iu kin chm sóc ngoi thng xuyên. My hôm nay bà ngoi m, c gia ình con u rt lo lng cho bà.

Con ch mong sao ch c mong sao bà ngoi mau khe li sng lâu vi con cháu c i. Con mun nói cho bà bit tun va ri con c hai im mi môn Toán và mt im mi Ting Anh.

Bà ngoi i, bà chu khó ung thuc vào nhé, chu khó dng bnh mau chóng khe li mùa hè này con s v thm bà li c nghe bà k nhng câu chuyn ngày xa ngày xa bà thng hay k.

viet thu cho nguoi than bi om - Hãy viết thư thăm hỏi một người thân bị ốm
Vit th thm hi ngi thân b m

Con và ngoi li cùng nhau i do trên bãi bin vào bui sáng, cùng tp dng sinh bà nhé. Con xin dng bút ti ây, kính chúc bà mau khe li. Con yêu bà nhiu lm!

Cháu ngoi ca bà
Hoài An

Bài làm 2

ng Nai, ngày 10 tháng 10 nm 2017

Bà kính yêu ca cháu!

Có l ã gn na nm nay, chúng cháu cha có dp v thm cu và ngoi. K t ngày mà gia ình con chuyn ra vào min Nam sinh sng do công vic ca ba m. Nên chúng con ít có iu kin v thm ngoi.

Hôm trc, con có nghe m con thông báo tin bà ngoi b m, bà không mt trong ngi không n ung c gì, gia ình con vô cùng lo lng. Lúc này, m con ang rt bn rn vì sp ti ngày m con bo v lun án Tin S, nên trong gn tun nay m con rt bn bu vi công vic ca mình.

Chc my ngày na thôi gia ình con s book vé máy bay ra Bc thm ngoi. Ngoi c gng n ung dng bnh cho mau khe nhé. Thi tit do này ang chuyn mùa, ngoài Bc tri ang ngày càng lnh hn, cn bnh thp khp ca bà s càng tr nng hn, bà nh ung thuc mà m con ã gi cho ngoi nhé.

Bà cng cn phi n ung tht tt cho sc khe mau chóng khe mnh bình thng, nu không ba m con lo lng nhiu lm.

êm nay, khi con ã gii xong nhng bài tp khó con không th nào ng c khi ngh ti bà. Con vi vàng cm bút vit th cho bà hi thm sc khe ca bà. Ngoi i! Cháu thng ngoi nhiu lm, ngoi i ngoi vt v nhiu ri, ngoi c gng ung, ung thuc u n vào nhé. Cháu xin phép ngoi c dng bút ti ây. Cháu chúc ngoi mau chóng khe li.

Cháu ca ngoi.
Tho Mi