Kể chuyện Chiếc đồng hồ

K chuyn Chic ng h

Hng dn

“Nm 1954, các cán b ang d hi ngh tng kt Bc Giang thì có lnh Trung ng rút bt mt s ngi i hc lp tip qun Th ô. Ai ny u háo hc mun i. Nht là nhng ngi quê Hà Ni. Bao nm xa nhà, nh Th ô, nay c dp v công tác, anh em bàn tán sôi ni. Nhiu ngi ngh cp trên chiu c ni nim riêng ó và cho c toi nguyn. T tng cán b d hi ngh có chiu phân tán…

Gia lúc ó, Bác H n thm hi ngh. Các i biu ra ón Bác. Bác bc lên din àn, m hôi t m hai bên vai áo nâu… Khi ting v tay ã ngt, Bác hin t nhìn khp hi trng và nói chuyn v tình hình thi s. Nói n nhim v ca toàn ng trong lúc này, Bác bng rút trong túi áo ra mt chic ng h qu quýt và hi:

-Các cô chú có trông thy cái gì ây không?

Mi ngi ng thanh:

-Cái ng h .

-Th trên mt ng h có nhng ch gì?

-Có nhng con s .

-Cái kim ngn, kim dài làm gì?

- ch gi, ch phút .

-Cái máy bên trong dùng làm gì?

- iu khin cái kim chy .

Bác mím ci, hi tip:

-Th trong cái ng h, b phn nào là quan trng?

Mi ngi còn ang suy ngh thì Bác li hi:

-Trong cái ng h, b mt b phn i có c không?

-Tha không c .

Nghe mi ngi tr li, Bác bèn gi cao chic ng h lên cao và kt lun:

-Các b phn ca mt chic ng h cng ví nh các c quan ca mt Nhà nc, nh các nhim v ca cách mng. ã là nhim v ca cách mng thì u là quan trng, iu cn phi làm. Các cô chú th ngh xem: trong mt chic ng h mà anh kim òi làm anh ch s, anh máy li òi ra ngoài làm cái mt ng h, c tranh nhau ch ng nh thê thì có còn là cái ng h c không?

Ch trong ít phút ngn ngi, câu chuyn chic ng h ca Bác à khin cho ai ny u thm thía, t ánh tan c nhng thc mc riêng t.

(Theo sách BÁC H KÍNH YÊU)