Kể chuyện Cuộc chạy đua trong rừng

K chuyn Cuc chy ua trong rng

Hng dn

Trong bn nm hc va qua, em ã c hc nhiu truyn hay và có ý ngha. Nhng em n tng hn c là truyn “Cuc chy ua trong rng”. Em xin k li câu chuyn ó.

Ti bui hi hp hàng nm, muông thú trong rng tranh lun rt gay gt v vic con vt nào chy nhanh nht. Cui cùng, chm dt cuc tranh lun, các con vt u nht trí m mt hi thi chy chn ra mt con vt chy nhanh nht.

Sau bui hp, các con vt u rt hng khi. Con vt nào tham gia vào cuc thi này u chun b rt k lng bi n ch Rùa và cô c Sên cng tham d c mà. Gia ình nhà bác Nga cng ang bàn nhau xem có nên tham gia vào cuc

thi hay không. Nhà ch có ba ngi, hai bác Nga thì ã già, chân yu lm ri, có thì cng không th chin thng c. Ch còn mi Nga Con. Nhng b m nga con cho rng Nga Con cha có kinh nghim gì c. Nghe b m bàn bc, Nga Con hào hng nói:

-B m i! Con s tham gia hi thi ngày mai. B m yên tâm, con s chng minh cho muông thú trong rng bit rng: “Chy nhanh nh nga là nh th nào?”.

B m Nga Con ng ý Nga Con tham gia vì ngh rng ây cng là mt c hi giúp Nga Con trng thành hn.

Nga Con thích lm. Chú tin chc rng mình sè chin thng. Chú sa son không bit chán. Ra dòng sui trong veo gn nhà, chú soi bóng mình xung nc và hài lòng khi nhìn thy hình nh cùa mình – mt chú nga xinh xn vi b lông màu nâu, mt mà tuyt p, cái bm dài c chi chut trông ra dáng mt nhà vô ch…

Thy Nga Con ch mi mê vi hình dáng bên ngoài cùa mình, Nga cha lo lng:

-Con trai à, con phi n bác th rèn xem li b móng. Nó cn thit cho cuc ua hn là b p y con !

Nghe cha nói vy, Nga Con mt vn không th ri bóng mình nc, ngúng nguy áp:

-Cha yên tâm. Móng ca con chc chn lm. Con nht nh s chin thng mà.

Cuc thi ã n. T sáng sm, bãi c xanh rng ã dông nght các con vt n d thi. Rt nhiu con vt khác ng vòng trong vòng ngoài c v. Bác S T già c bu làm trng tài ca cuc thi ang ngi chm ch trên hòn á to gia bãi c, trông rt oai v. ng kia, ch em nhà Hu ang st rut gm lá. Th Trng, Th Xám c bài hc t ln chy thi vi Rùa nên ln này thn trng ngm nghía k các i th. Bác Qu già thì bay i bay li nhc gi trt t. Còn chú Nga Con thì ung dung i v phía vch xut phát.

“Chun b!… Bt u!” Khi ting hô ca S T vang lên, các vn ng viên rn rn chuyn ng. Ht vòng th nht, Nga Con dn u bng nhng bc si dài kho khon. n vòng th hai, ang chy ht tc thì Nga Con thy vng vng chân. Chú git mình thng tht và au n nhn ra rng mt cái móng ca mình ã b lung lay mt ri, sau ó thì cái móng y ri hn ra. Gai nhn âm vào chân làm Nga Con au ing. Chú chy tp tnh, tt li dn v phía sau và cui cùng thì dng hn li. ng nhìn ám bn lt qua mt, Nga Con hoe mt. Chú thy ân hn vì ã không nghe theo li cha dn.

Sau cuc thi, mc dù không chin thng nhng Nga Con ã rút ra c bài hc quý giá: “ng bao gi ch quan, cho dù ó là vic nh nht”.

Xuân Hà Linh – Hà Tây

Nhn xét ca giáo viên:

* Nhng u im cn hc tp

c câu chuyn “Cuc chy ua trong rng” qua li k ca Linh, ta mi thy th gii ng vt sng ng làm sao.

Bài vn k chuyn ca Linh có kt cu 3 phn rõ ràng, các tình tit ln lt din ra mt cách hp lý, úng vi ct truyn. Nhân vt chính trong câu chuyn là chú Nga Con. Chú Nga Con trong cuc ua chn con vt chy nhanh nht này cng có im ging nh chú Th trong câu chuyn quen thuc “Rùa và Th” – ó là quá t tin, ch quan, không lng trc c s vic. Nhng nu chú Th tht bi do mãi chi, khinh thng ý chí quyt thng cùa Rùa, thì chú Nga Con li tht bi do ch lo chi chut, tô im cho v ngoài ca mình, không nghe li khuyên ca b.

Cách k chuyn ca Linh hp dn, chân tht, ngôn ng gin d, trong sáng. Câu chuyn s d c th và sinh dng cng là bi bn ã bit tng tng thêm mt s chi tit dn dt nhp nhàng câu chuyn. Ví d: Cuc tranh lun gay gt ca muông thú trong rng; s hng khi và s chun b ca các con vt trc cuc ua… c bit các chi tit: hai con vt c coi là chy chm nht “Rùa và Óc Sên” cng tham gia cuc dua; ri “Bác S T già c bu làm trng tài ca cuc thi ang ngi chm ch trên hòn á to gia bãi c, trông rt oai v”, “Th Trng, Th Xám c bài hc t ln chy thi vi rùa nên ln này thn trng ngm nghía k các i th”… mang ti s thú v cho ngi c.

Có c nhng thành công trên là bi Linh ã bit la chn mt câu chuyn hay, có ý ngha sâu sc trong nhng truyn dã c hc k. Bài hc cùa Nga Con trong cuc thi cng là bài hc quý giá cho các hc sinh: “ng bao gi ch quan cho dù ó là vic nh nht”.

Bài luyn tp

1.Nhng chi tit nào trong câu chuyn cho thy Nga Con rt ch quan, t tin bn thân mình?

2.Ý ngha ca câu chuyn là gì?

3.Vit phn kt bài nói lên cm ngh ca em v câu chuyn?

K li câu chuyn bng li ca Nga Con.

Tham kho thêm nhng bài k khác ti ây:

https://vietvanhoctro.com/ke-lai-mot-cau-chuyen-ma-em-thich-nhat-trong-nhung-truyen-da-duoc-hoc-33-2333.html