Kể chuyện Ông Nguyễn Khoa Đăng

K chuyn Ông Nguyn Khoa ng

Hng dn

Nguyn Khoa ng là mt v quan án có tài xét x, c dân mn phc.

Mt ln, có anh hàng du gánh hàng ra ch bán. Li dng lúc anh bn ong du, có k thò tay vào b ly trm tin. Khi bit b mt tin, anh hàng du nh hi nãy có mt ngi mù quanh qun bên gánh hàng, ui my cng không i. Anh oán hn là k cp, bèn gi gánh hàng cho ngi quen ri i tìm ngi mù. Ngi này ra sc chi, nói rng mình mù bit tin âu mà ly. Hai bên xô xát, lính bt h gii lên quan án Nguyn Khoa ng.

Thy ngi mù khng khng chi không n cp tin, quan hi:

– Anh có mang tin theo không?

Ngi mù áp:

-Có, nhng y là tin ca tôi.

-C a ây. Ca ai ri s rõ.

Khi ngi mù móc tin ra, quan sai ngi múc mt chu nc, b sô tin vào chu. Mt lát thy trên mt nc có váng du ni lên. Ngi mù ht ng chôi cãi, ành nhn ti.

V án tng ã xong, không ng quan li phán:

-Tên n cp này là k gi mù vì nu mù tht thì làm sao hn bit ngi bán du tin âu mà ly.

ng sai lính nc tên mù ra ánh, kì n khi hn m mt mi thôi. Lúc u, ngi mù còn chôi, ch sau 3 roi hn ành m c hai mt.

Trong thi kì ông Nguyn Khoa ng làm quan án, Qung Tr có truông nhà H là ni bn gian phi dùng làm sào huyt ón ng cp ca.

bt bn cp, quan sai chê mt loi hòm g kín có l thông hi, va mt ngi ngi, có khóa bên trong ngi trong có th m tung ra d dàng. Ông kén mt s võ s, em theo v khí, ngi vào hòm. Ri sai quân s n mc nh dân thng, khiêng nhng hòm ây qua truông, ra v nh khiêng nhng hòm ca ci nng. Li cho ngi ánh ting có mt v quan to ngoài Bc sp sa v quê s i qua truông cùng nhng hòm ca ci quý. Bn cp ánh hi, ngh ây là c hi làm n him có, rình lúc oàn ngi i qua ca truông thì cp, ri hí hng khiêng nhng hòm nng y v tn sào huyt.

V n ni, va t hòm xung thì nhng cái hòm bt m toang, các võ s ngi trong tay lm lm v khí bt ng xông ra ánh git bn cp. ang lúc hong ht cha kp i phó thì phc binh ca triu ình t ngoài ùn ùn kéo vào ông nh kin c, bn cp ành chp tay xin tha mng.

Bn cp y, Nguyn Khoa ng a i khai khn t hoang biên gii, lp thành nhng n in rng ln. Sau ó, ông cho a dân n lp làng xóm dc hai bên truông khin mt vùng núi rng xa vng v tr thành nhng xóm làng dân c ông úc, bình yên.