Kể lại câu chuyện Cây tre trăm đốt theo lời kể anh Khoai

K li câu chuyn Cây tre trm t theo li k anh Khoai

Hng dn

Tôi là Khoai, là mt ngi nông dân hin lành. Nhà tôi nghèo, b m li mt sm nên tôi phi i cho mt lão nhà giàu trong làng. Nhà lão ta rt nhiu rung vn, trâu bò, ca ci nhng lão cha tho mãn. Thy tôi hin lành, kho mnh, chm ch li tho vic ng áng, lão ta mun tôi làm li tht nhiu cho lão. Mt hôm, lão ta gi tôi n và khôn khéo nói vi tôi:

-Con chu khó thc khuya dy sm làm lng giúp ta, ch qun nhc nhn, ba nm na ta s g con gái và cho hai v chng mt na gia tài.

Nghe lão d ngon d ngt, tôi tng lão nói tht và c th qun qut làm vic cho lão. Sau ba nm, nh công sc ca tôi, lão có thêm nhà ngói, sân gch, tu thêm c trâu bò, rung vn. Ri mt hôm, lão li gi tôi n và bo vi tôi mt cách thân mt:

-Con tht có công vi nhà ta. Con ã chu khó ba nm trng cây sp n ngày n qu. C ngi nhà ta ch còn thiu cây tre trm t, con gng lên rng tìm cho c em v, ta s g con gái cho.

Tôi mng quá bèn hm h xách dao lên rng. Tôi không h bit rng lão nhà giàu ã không gi li ha nm xa. Lão ã ngm ngm nhn li g con gái cho con trai mt lão nhà giàu khác trong vùng. Hôm tôi lên rng cng chính là hôm hai lão nhà giàu chun b làm l ci cho con trai, con gái cùa chúng. Sau này nghe mi ngi k li tôi mi bit ràng: nhà, hai lão nhà giàu hí hng bo nhau: “Cái thng ngc y có i quanh nm, sut tháng cng mà kim c cây tre dài trm t! Th nào ri cng b rn cn, h v”.

Tôi hì hc trèo èo, li sui, lun ht bi này b khác tìm kim, nhng chi thy nhng cây tre thp bé bình thng, cây cao nht cng cha c nm chc t. Tht vng quá, tôi ngi bng mt khóc. Bng nhiên có ai t tay lên vai tôi và mt ging êm ái ct lên:

-Làm sao con khóc gia rng vy?

Nghe tôi k l s tình, Bt ci, bo:

-Khó gì vic y! Con hãy cht mt trm t tre, em xp ni vi nhau ri hô: “Khc nhp, khc nhp” thì có ngay cây tre trm t thôi!”.

Nói xong, Bt bin mt. Tôi làm úng li Bt bo. Qu nhiên c trm t tredính lin vi nhau thành mt cây tre dài trm t tht! Tôi sung sng nâng cây tre lên vác v. Nhng cây tre dài quá, vng b bi, không sao a ra khi rng c. Không bit làm th nào, tôi cùng ch bit ngi khóc. Bt li hin lên hi:

-Có cây tre trm t ri, sao con còn khóc?

Tôi nói vi Bt là cây tre dài quá không th vác v nhà c. Bt lin ân cn bo:

-Con hãy hô: “Khc xut, khc xut” thì nhng t tre y s ri ra!

Tôi làm theo li Bt và úng là c trm t tre ri ra tht. Tôi kim dây buc thành hai bó, gánh v.

Lúc v ti ni, thy hai h ang n ung linh ình và sa son ón dâu, tôi mi bit là lão nhà giàu la mình. Tôi gin lm nên không nói gì c. Tôi lng lng xp mt trm t tre ni nhau và hô: “Khc nhp, khc nhp”. Mt cây tre úng trm t ti xanh óng hin ra trc mt mi ngi. Ai cng ngc nhiên, trm tr thán phc. Lão ch cng chy li gn cây tre xem, tôi c luôn: “Khc nhp, khc nhp”. Lão ta b dính cht vào cây tre, c giãy gia nhng không tài nào rt ra c. Lão thông gia thy vy, chy li nh g cho lão ch nhà. i lão ti gn, tôi li c: “Khc nhp, khc nhp”. Th là lão ta cng b dính cht luôn vào cây tre. Hai lão nhà giàu kêu khóc thm thit, van ly tôi xin tôi g ra cho. Lão ch ha trc hai h s g con gái cho tôi ngay hôm ó. Lúc by gi, tôi mi khoan thai c: “Khc xut, khc xut”. Tc thì hai lão kia ri khi cây tre và cây tre cng ri ra thành trm t. Tôi làm l ci vi cô gái xinh p con lão nhà giàu ó. Hai v chng tôi sng vi nhau hnh phúc n u bc rng long.

V Th Tuyt Trinh – Hà Tây

Nhn xét ca giáo viên:

* Nhng u im cn hc tp

Trinh ã chn mt câu chuyn c tích vi hai nhân vt chính quen thuc: lão nhà giàu và anh nông dân nghèo kh k li. Câu chuyn “Cây tre trm t” din ra khá t nhiên theo úng din bin ca ct truyn. Ngôi k c s dng nht quán t u n cui câu chuyn. Qua li k ca anh Khoai, ta có cm giác nh không phi ang nghe mt câu chuyn c tích mà nghe li tâm s ca anh v cnh ng mình ã tri qua. Bi Trinh ã bc l rt tt tâm trng ca anh Khoai vi mi cung bc tình cm: t vui (“Tôi mng quá bèn hm h xách dao lên rng”); n bun (“Tht vng qu, tôi ngi bng mt khóc”); n gin d (“Tôi gin lm nên không nói gì c”); n bình thn (“Lúc by gi tôi mi khoan thai c: “Khc xut, khc xut”).

Bài luyn tp:

1.Chuyn các li dn trc tip trong câu chuyn thành các li dn gián tip.

2.Nêu các s vic chính xy ra trong câu chuyn trên.

3.Hãy k li câu chuyn “Trí khôn ca ta ây” bng li k cùa Trâu da trên dàn ý sau:

a)M bài: Lí do khin Trâu k li câu chuyn.

b)Thân bài:

-on I: Câu chuyn gia Trâu và Cp:

+ Trâu ang ngh tra sau mt bui sáng mt nhc thì Cp n hi ti sao Trâu chu khut phc Ngi.

+ Trâu nói vì Ngi có “trí khôn” và Cp tò mò mun bit “Trí khôn là gì?”

-on 2: Câu chuyn gia Cp và anh nông dân:

+ Cp hi anh nông dân v “trí khôn” và anh nông dân la Cp vào by.

+ Cp b anh nông dân trói và t.

+ Trâu thích thú ci gãy c rng và Cp vùng chy thoát thân.

-on 3: Lí gii v hin tng lông Cp có vn en dài và Trâu không có hàm rng trên.

c)Kt bài: Cm ngh v sc mnh cùa “trí khôn” con ngi.