Kể lại chuyện Con Rồng Cháu Tiên một cách sáng tạo hay nhất

K li chuyn Con Rng Chu Tin mt cch sng to hay nht

Hng dn

Mt v thn nòi Rng thy th, bèn ra tay dit tr c các loài Mc tinh, H tinh, Ng tinh. Ngoài ra, thn còn dy dân cách trng trt, chn nuôi và c cách n cách . Thn tên là Lc Long Quân, con trai thn Long N. Thn thng vi m di nc, ch khi nào cn thit mi lên cn.

Mt ln, có mt ngi con gái t phng Bc, nghe ting phong cnh Lc Vit kì thú, có nhiu hoa thm c l, bèn tìm n thm. Nàng tên là Ãu C, xinh p tuyt trn, vn thuc dòng dõi vua Thn Nông. Tình c Lc Long Quân và Au C gp nhau. Hai ngi em lòng yêu nhau ri kt thành v chng, sng vói nhau trên cn cung in Long Trang.

Nàng Âu C có thai, ri sinh ra mt cái bc có trm qu trng. T trm qu trng n ra trm ngi con trai. C trm ngi con u hng hào xinh p. H ln nh thi, thành trm chàng trai khôi ngô, tun tú.

Lc Long Quân vn quen sng di nc nên thnh thong v vi m di thy cung. Mt ln, thy chàng i lâu quá mà cha tr v, Âu C em các con ra bin gi. Khi Lc Long Quân tr v, Âu C than th:

– Sao chàng b thip mà i, không cùng thip nuôi àn con nh?

Lc Long Quân nói:

– Ta vn nòi Rng min nc thm, nàng là ging Tiên chn non cao. Ta vi nàng, tính tình tp quán khác nhau, khó mà n cùng nhau lâu dài c. Nay ta a nm mi con xung bin, nàng a nm mi a lên núi, chia nhau cai qun các phng. Tuy k min núi, ngòi min bin, nhng khi có vic thì phi giúp ln nhau, ch quên li hn.

Cha m, anh em, chia tay nhau, k lên rng, ngi xung bin.

Ngi con trng n ra t qu trng u tiên c phong làm vua. Ngi lây hiu là Hùng Vng, t tên nc là Vn Lang, óng ô Phong Châu. Trong triu ình có tng vn, tng võ. Các con vua, con trai thì gi là quan lang, con gái thì gi là m nàng, L li t rng: vua cht thì con trai trng k ngôi cha.

Các vua Hùng ni tip nhau làm vua tri n mi tám òi. Ngi Vit Nam qua hàng ngàn nm nay vân luôn t hào là con Rng cháu Tiên, và k min bin, ngi min núi, u nh mình là anh em, n ra t mt bc trng ca m Au C.

Ngun: Vietvanhoctro.com