Kể lại giấc mơ của em

bài: K li gic m ca em

Bài làm

Ngày hôm y, tôi b m mng vì không chu hc tp cho ti ni ti chn, nên b im kém trong bài kim tra môn Vn. Tôi ã gin di cãi li m. Tôi nói rng tôi không yêu m vì m lúc nào cng bt tôi hc, m ích k hp hòi… Ri sau ó, tôi chy ra khi nhà sang nhà bà ngoi gn ó k ti m vi bà.

Tôi sang nhà bà, c bà cho n cm, ri sau ó tôi thip dn i trong ôi tay m áp ca m. Tôi chìm vào mt cn mê man tht áng s.

Tôi thy tâm hn mình nh bng, dng nh linh hn và th xác ca tôi ã tách ra làm hai tôi thy linh hn mình bay lên tri còn th xác thì vn nm kia trong vòng tay bà ngoi. Nó ng mt gic ng vô cùng êm , bình yên

Tôi i qua nhng lp mây trng trên tri ri nhìn thy cô gái cô ôi cánh trng ang nht nhng viên si b vào chic gi cô ang cm trên tay. Các viên si có màu sc vô cùng p ta nh viên ngc trai, nhng cng có nhng viên màu hng, có viên màu en. Tôi lin hi bà tiên cô ôi cánh trng "Bà i bà ang làm gì ó?"

Bà tiên tr li tôi "Ta ang nht nhng linh hn". Tôi li hi "Linh hn ca ai ?" Bà tiên bo "Linh hn ca nhng ngi s cht". T dng tôi có chút git mình, nhng tôi ly làm thc mc ti làm sao trong nhng linh hn kia li có màu sc hoàn toàn khác nhau ta nh nhng viên á by sc cu vng vy.

ke lai giac mo cua minh - Kể lại giấc mơ của em
K li gic m ca mình

Ngh th nên tôi bèn hi "Bà i sao nhng viên si này li có màu sc khác nhau vy " Bà tiên ci áp "Vì con ngi sng trong dng gian tâm a ca mi ngi là khác nhau, nên khi cht i linh hn ca h cng khác nhau. Nhng viên si trng tng trng cho tâm hn thánh thin, tinh khit, còn linh hn màu en tng trng cho nhng con ngi mu mô xo quyt.

Nhng viên si màu hng tng trng cho nhng linh hn thng xuyên làm vic thin, còn màu xanh là dành cho nhng ngi luôn mang trong mình nhng c m, hoài bão mà cha thc hin c. Thông qua màu sc ca linh hn chúng ta s cho h u thai sang mt kip khác tng ng vi phúc phn hoc n duyên mà kip này ã làm c, hoc cha làm c"

Khi nghe bà tiên nói vy tôi cng chng hiu nhiu lm. Nhng tôi cng chng quan tâm lm ti vic y. Tôi ch thc mc mt iu là ti sao tôi ang ng mà li bay ti ni này, có phi tôi ã cht ri không? Ngh vy tôi bèn hi "bà i ti con li ti ây có phi con ã cht ri không?

Bà tiên ci bo "Không, con cha cht con ch c các thn linh a ti ây hi ý kin v mt vic này". Tôi thc mc t nh không bit vic gì mà li do mình quyt nh ch l mình là con ca ngc hoàng i . Ngh xong tôi phì ci vì s vin vông ca mình. Tôi hi "Vic gì mà li cn ti ý kin ca con vy bà tiên i".

Bà tiên nhìn tôi ra hiu hãy i theo bà. Bà dn tôi ti mt phòng có rt nhiu viên si màu trng, trong ó cho mt viên si còn ang nhp nháy nh ánh in vy. Bà nht viên si lên và bo tôi "ây là viên si tng trng cho linh hn ca m con.

Vì khi nãy con nói vi m con rng con ghét m con, bà y tht ích k lúc nào cng mong mun con phi hc gii trong khi con không có kh nng ó. Và con mong bà y bin mt i. Chính nhng li nói ca m con khin cho bà y lên cn au tim gi ây bà y ang kit sc dn. Nu còn mun bà y bin mt thì ta s giúp con c toi nguyn"

Tôi ht hong hai hàng nc mt ri lã chã. Tôi qu xung nói trong nc mt "Con xin bà tiên ng bt linh hn ca m con i. Ch vì còn nóng gin quá mà nói nhng li không phi vi m con, ch tht lòng con rt yêu m con . Con ha t này s hc hành chm ch t im cao không cho bnh tim ca m con tái phát na… Con xin bà, xin bà tha cho m ca con!"

Bà tiên nhìn tôi nghiêm ngh áp "Con mun cu ly linh hn ca m con cng c thôi nhng con phi vt qua th thách ca ta mi c. Vì li nguyn này là do con to nên, nên chính con phi là ngi tháo b nó". Tôi nhìn bà tiên thành khn áp "Vâng!th thách nào con cng s làm "
Bà tiên a tôi ti mt ni, ó nóng vô cùng, bi nó cha mt lò la vô cùng ln la nóng d di.

Bà tiên bo tôi "Con hãy nhy vào ó chng minh rng mình sn sàng làm mi vic cho m mình c sng tip". Nhìn lò la rt ang cháy vô cùng mnh, sc nóng ca nó lan ta khp ni, nhng tôi ngh nu mình không nhy vào thì m s cht chính vì vy tôi liu mình phi thân vào ó.

– Dy, dy i nào!!!

Ting m tôi bên tai. Tôi thng tht git mình tnh dy, ôm chm ly m hai hàng nc mt thi nhau rt. M tôi không hiu chuyn gì nhng cng xoa u tôi, lau khô nc mt trên mt tôi. Tôi nghn ngào nói vi m " M i con yêu m nhiu lm. Con s chm ch hc hành m vui lòng, m ng b con m nhé!"

Mt gic m tht kinh khng nhng nó cho tôi mt bài hc vô cùng sâu sc, vì ó là ln u tiên tôi cm nhn c tôi s mt ngi thân ti nh th nào. Tôi s mt m, s ri xa nhng ngi rut tht ca mình bit bao. Nh gic m ó, tôi cm nhn c rng mi th trên i tht mong manh. Vì vy, khi còn có th ng làm au lòng h.

ông Tho