Kể lại giấc mơ gặp lại người thân

bài: K li gic m gp li ngi thân

Bài làm

Trong nhng ngày ông lnh lo, gió rét này con ngi thng rt thích c cun mình trong chn m và chìm vào trong gic ng. Tôi cng vy, mi bui ti khi n cm xong và ngi hc bài xong là tôi lên ging ng sm không còn thói quen xem ti vi nh trc na.

êm hôm trc, nh thng l, ch sau mi lm phút ng lng tôi ã chìm vào trong gic ng mt cách ngon lành. Trong gic m tôi ã gp li bà ngoi ca mình. Hai bà cháu cùng nhau tâm s rt lâu.

Bà ngoi tôi nm nay nu còn sng thì chc ã ngoài tám mi, bà sng vi tôi t nm tôi hai tui, ba tôi i làm n xa và m tôi thì phi làm ca i lch ngày êm. Chính vì vy, bà ngoi t nhà bác c chuyn ti sng cùng hai m con con tôi.

Thi gian trôi nhanh lm, ch mi chp mt mà ã hn chc nm bà ngoi sng bên cnh tôi, trong thi gian ó tôi t mt a bé cha y ba tui ã tr nên cao ln, ri trng thành hn.

Trong thi gian, sng cùng bà tôi thng c bà chm sóc, c bà dn i chi ri mua cho nhng món quà quê quen thuc khi thì ít bng ngô, lúc li là qu na, qu i…tôi c nh viên b ln qua ln li bên bà mi ngày, bi m tôi còn bn vic công ty. Còn ba tôi thì i làm n xa lm i nc ngoài.

ke lai giac mo gap lai nguoi than - Kể lại giấc mơ gặp lại người thân
K li gic m gp li ngi thân

Ri mt ngày, t dng bà òi v nhà bác c , bà bo tôi ã ln có th t nu cm cho m, t chm sóc mình không cn bà na. Bà v thp hng lo nhang khói cho ông. Hai m con tôi tìm mi cách gi bà li, nhng mà bà không chu, nm ó bà cng ã ngoài by mi ri, nên m tôi ành ng thun.

Bà v nhà bác c c gn mt nm thì m, bà m không lâu có l ch tm mt tháng ri qua i. Tôi nghe mi ngi trong nhà bo, bà nh mt ngi d báo trc c s ra i ca mình nên c òi v nhà bác c .

K t ngày bà i tôi nh bà nhiu lm, nhiu êm ng mt mình vì m i làm ca êm tôi mong c có bà bên cnh, c bà xoa lng gãi u, c nghe bà k nhng câu chuyn ngày xa ngày xa.

Thm thoát bà ra i cng ã ba nm, tôi ã n ba cái gi ca bà, nhng sut ba nm qua tôi cha mt ln gp li bà. Cho ti êm hôm qua, thì tôi c gp bà trong gic m ca mình.

Tôi nh nh in gic m k diu ó, vn cái dáng thân thuc tm lng còng theo thi gian, mái tóc nhiu si trng nh cc ca bà. Tôi thy bà v trong gic m vui mng khôn xit vi vàng chy ti ôm chm ly bà.

ôi bà tay nhn nheo m áp quen thuc y xoa nh lên u tôi ri dt tôi vào chic gh nh ngày xa bà thng ngi ri bt tôi k chuyn lp hc, chuyn bn bè trng, lp.

Trên khuôn mt bà n ci vn m áp hin t rng ngi v phúc hu, ôi mt tinh anh, vi nhng np nhn ni khóe mt c xô i xô li ã tr thành gn gi thân thuc vi tôi.

Tôi t hào k cho bà nghe mình mi c làm lp trng t danh hiu hc sinh gii xut sc. Bà mm ci móm mém, khuôn mt hin t hnh phúc.

Tôi nm trong lòng bà, hi m quen thuc ó vn nh lúc bà còn sng, tôi òi bà k chuyn ngày xa cho tôi nghe. Bà mng yêu tôi "Cha b anh ln ri mà vn làm nng bà nh ngày bé" nhng bà vn k ging k ca bà vn trm m du dàng nh xa. Nhng câu chuyn ca bà tôi c nghe hoài nghe mãi nhng cha bao gi cm thy nhàm chán, t nht, lúc nào nó cng hp dn tôi.

Tôi nói vi bà rng "Tôi nh bà nhiu lm. Tôi mun bà v thm tôi nhiu hn. Bà ch ci không nói gì trong ôi mt ca bà dng nh ang cha ng rt nhiu hnh phúc, ta nh nhng bà tiên trong chuyn c tích vy.

Tri càng lúc càng lnh, nhng cn gió mùa ông Bc thi nhng ám lá cây ngoài kia bay xào xác, ting gà gáy sang canh ct lên lanh lnh làm cho bóng bà dn dn ri xa tôi. Tôi nhoài ngi chy theo bóng bà gi mãi "Bà i ch cháu vi" cho tôi ti khi m tôi chy vào bung và ánh thc tôi dy thì tôi mi bit thì ra ó là mt gic m. Tôi ã gp li ngi thân yêu ca mình trong gic m nh vy.

Dù bit nó ch là gic m, có th do tôi nh mong bà quá mà thành ra nh th, nhng tôi vn thm cm n gic m vì nó ã cho tôi c gp li ngi bà thân thng ca mình, tha mãn ni nh nhung khôn xit.

ông Tho