Kể lại kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ

bài: K li k nim áng nh vi thy cô giáo c

Bài làm

Trong tui hc sinh ca mi chúng ta, ai cng có nhng k nim không th nào quên vi thy cô giáo c ã tng dy d mình. ó là nhng k nim gn bó, nhng k nim thiêng liêng khc sâu trong trái tim trí nh ca mi chúng ta, theo chúng ta ti sut cuc i ca mình.

Vi tôi, tôi có mt k nim không bao gi có th phai m, mt k nim sâu sc sut i không th quên vi ngi thy áng kính nht ca cuc i mình. Thy không ch là ngi thy dy d tôi con ch, trí tu mà còn là ngi cha dìu dt tôi trong nhng ngày b ng ti trng, trong lúc còn ng ngác cha hiu hiu s i.

ó chính là thy giáo dy tôi nhng nm tiu hc. Mt k nim vô cùng p v thy giáo ch nhim ca mình, khi tôi ln u ngây th, ng ngàng bc chân vào lp mt vi bit bao nhiêu l lm, mi m, bit bao cm xúc bi hi, khi tt c vi tôi u mi m, thy cô giáo mi, bn bè mi…

Trong ngày trng i ca i mình, sau khi l khai ging kt thúc tt c hc sinh u c phân công v lp ca mình hc bui hc u tiên. Mt bui hc vô cùng ý ngha. Và gp g trao i vi giáo viên ch nhim làm quen vi bn bè ca mình, ngôi nhà mi s theo chúng ta trong nhng nm tiu hc.

ke lai ky niem voi thay giao cu - Kể lại kỷ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo cũ
K li k nim vi thy cô giáo c

Khi thy Hoàn bc vào, trông dáng ngi nhanh nhn hot bát ca thy, nhìn n ci m áp y t dng tôi có cm giác thy tht gn gi thân thuc ta nh ba mình nhà. Trên mái tóc thy ã có ôi si bc, th hin s nhc nhn ca thi gian sng gió.

Khuôn mt thy vô cùng quc thc, trên bàn tay cm phn có nhiu np nm th hin vic thy phi vt v vì hc sinh nhiu.

Thy bc i trên bc ging, t gii thiu v mình, ri ra hiu cho chúng tôi gi trt t, thy k v nhng im thy thích nhng gì thy mong ch chúng tôi. Thy cng s là thy giáo ch nhim chúng tôi trong nm nm tiu hc.

Ging thy du dng m áp cho chúng tôi mt cm giác vô cùng gn gi thân thuc, trong ngày u tiên ti trng tôi luôn n tng bi v gn gi gin d thân thin ca thy, khác hn vi nhng gì tôi thng tng tng v thy cô giáo trng tiu hc nghiêm ngh, xa cách.
Sau khi thy bt u vit nhng ch cái u tiên a chúng tôi vào mt th gii mi thì cng là lúc tôi bit ti ch vit trong cuc i mình.

Tôi m v bt u cm bút, tô theo nét v có sn trong cun tp tô, nhng ch vit u tiên run run, khin tôi vô cùng lo lng, xiên xo. Tôi s mình s b thy mng nên nét ch càng quýnh quáng li vi nhau.

Thy vy, thy Hoàn vi vàng ti và nm ly tay tôi ri t t a tay tôi theo nét ch khin tôi t tin hn hn, nhng ch vit sau dn dn p hn, ri cho ti khi tôi t tin vit thì thy mi buông bàn tay tôi ra.

Nhìn khuôn mt phúc hu ca thy khin tôi vô cùng cm thy m áp, nó tht gn gi và thân thit bit bao, khuôn mt ó c bên cnh tôi cho c khi ng nó cng vào trong gic m ca tôi.

Bui hc u tiên ca tôi vi ngi thy áng kính mà tôi không bao gi quên ó chính là thy Hoàn, ngi ã dy cho tôi nhng nét ch u i bin tôi t mt k không bit gì thành mt con ngi cái gì cng bit.

Công lao tri bin ca thy tôi luôn ghi khc trong tim không bao gi quên. Nó cng ging nh câu danh ngôn "Ngc không mài không sáng, ngi không hc không tài" mà thy ã tng chúng tôi trc khi chia tay mái trng tiu hc thân thng ó.

ông Tho