Kể lại kỷ niệm sâu sắc với người thân

bài: K li k nim sâu sc vi ngi thân

Bài làm

Ba tôi không mt sm khi tôi mi tròn ba tui, ch gái tôi lúc ó tròn nm tui. Mt mình m tôi bn tri lo lng cho hai ch em tôi nên ngi vô cùng vt v.

Khi tôi hc lp sáu, trong mt bui sinh hot gii thiu v ngi thân ca mình. Em ã trót nói di vi các bn cùng lp là m em là mt ngi làm kinh doanh. Không hiu ti sao lúc ó, em li cm thy xu h vi công vic bán hàng buôn thúng bán mt ca m mình.

Em cm thy các bn trong lp ai cng có b m là bác s, hay là nhân viên vn phòng, doanh nhân thành t tht là oai bit bao ch có em là không m làm bán rau ch.
Em cm thy ganh t vi nhng bn có b m làm bác s làm doanh nhân c mi ngi tôn trng kính n. nên em ã nói di.

Hôm ó, khi tôi va tan trng thì nhìn thy mt ngi ph n ging nh m tôi ang ng bên kia ng gi ln "Tùng i! Tùng m ây này" các bn tôi nghe thy lin bo tôi. Này có bà già nào trông quê lm ang vy cu kia kìa, nhng tôi gt i nói vi nó rng "mày nhm th nào ch tao không quen bà ó"

ke li ky niem sau sac nhat voi nguoi than - Kể lại kỷ niệm sâu sắc với người thân
K li k nim sâu sc vi ngi thân

Ri tôi nhanh chóng p xe v nhà b li sau lng nhng ting m gi. Ti hôm ó, trong ba cm ti m có k rng hôm nay m bán ht rau sm nên có ghé qua trng tôi i tôi cùng v.

M nhìn thy tôi có gi nhng tôi chc không nghe thy. Nhng câu nói ca m làm tôi cm thy mình tht ti li, xu xa vi m. Nhng tôi cng s bn bè tôi nhìn thy m mình ri li ma mai khinh b xut thân ca tôi, nên tôi bo m "Ln sau m c v trc i ng ch con cho kh"

M tôi im lng không nói gì, ch lng l gp thêm cho tôi ming tht vào bát và kh th dài. Ting th dài ca m làm trái tim tôi au nhói.

Ht nm lp sau, chun b tng kt nm hc, cô ch nhim có t chc mt bui hp ph huynh trao i v kt qu hc tp nm va ri ca các thành viên trong lp. Cô thông báo ngày gi và a ch hp ph huynh.

Tôi suy ngh mãi, không bit có nên bo m tôi i hp ph huynh cho tôi không? Nu cho m i thì có ngha vic tôi nói di m là ngi kinh doanh s bi l, mà không cho i cô giáo s thc mc ri tìm ti tn nhà cng bi l.

Ngh vy, tôi bèn s dng k nh ngi i hp h. Hôm ó, tôi có nh mt ngi ph n làm ngh ct tóc trông vn còn tr p i hp ph huynh cho tôi vi giá 300 nghìn ó là s tin tôi ki cóp tích ly c t nhng ln m cho n sáng nh bng mua ôi giày th thao, nhng gi thì không mua na.

Cô y có vóc dáng p li n mc sành iu trông ging nh mt doanh nhân tht s. Chính vì vy, tôi ã nh cô y gi m mình i hp ph huynh.

úng ngày gi, cô ó ti nhn là m ca tôi nh ã hn, thành tích hc tp ca tôi khá tt nên không có gì phi xu h. Cô ch nhc nh m tôi- m tôi thuê rng, tôi hi nhút nhát và ít tham gia hot ng ca lp.

Nhng khi bui hp ph huynh din ra c tm hn 30 phút, thì m tôi t nhiên ng ca lp nói vi cô giáo ch nhim ca tôi rng "Xin li cô giáo tôi ti hi mun, ti tôi c gng bán nt gánh rau không nó úa mt". Cô giáo tôi vô cùng ngc nhiên ri hi "Ch là ph huynh ca cháu nào ?" M tôi áp "Tôi là ph huynh ca cháu Hoàng Sn Tùng". Cô giáo tôi thoáng bi ri mt chút vì không hiu chuyn gì, nhng cô cng t nh mi m tôi vào lp ngi cnh bà m gi ca tôi.

Sau khi bui hp kt thúc, cô giáo có mi hai bà m ca tôi cùng vi tôi li trao i thêm. Tôi s xanh ht c mt, m hôi vã ra nh tm. Cô giáo ch nhim nhìn tôi kh hi "Ai là m tht s ca em vy Tùng". Tôi lí nhí p úng áp "D tha cô em xin li cô ây mi mà m tht s ca em.

Còn cô này ch là ngi em nh i hp ph huynh thôi ". M tôi thy tôi bi ri vi li vi cô giáo "D tha cô li ti tôi, hôm trc cháu Tùng v nói vi tôi v vic hp ph huynh nhng tôi li bo cháu rng m không bit có i c không vì hôm y m có chút vic bn, nên có l cháu s cô mng mi nh ngi i hp h cô "

Cô giáo tôi nghe xong hiu vn lin gt u "À ra vy". Ri cô trao i li mt ln na vi m rut ca tôi v kt qu hc tp ca tôi. Bà rt vui vì tôi t hc sinh gii toàn din. Khi tôi ra v có gi tin cho cô gi làm m ca mình, nhng cô y không ly. Cô y bo tôi "cô giúp con thôi nhng ln sau cô ngh con nên m mình i hp ph huynh s tt hn, bi ba m trên i này ch có mt không th nào có ngi thay th con ". Nhng li cô nói khin tôi vô cùng xu h.

Ti hôm ó, v nhà tôi thành tht xin li m, m không gin tôi, m ch cm thy bun vì không cho tôi c nhng gì tôi mun. Nhng tôi nói vi m "Con sai ri vi con m là ngi m tuyt vi nht" ri hai m con tôi cùng khóc.

ông Tho