Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ

bài: K li mt k nim áng nh

Bài làm

Em có mt ngi bn tên Nhài ngi nh bé, thân hình gy mnh d, nhng li có sc khe vô cùng do dai. Bn Nhài có mái tóc dài buông thng thng c buc gn thành hình uôi gà khi ti trng.

Bn có mt khuôn mt vô cùng thanh tú, th hin s nhanh nhn, thông minh ca mình. Bn là hc sinh gii xut sc nhiu nm trong lp. ng thi Nhài cng chính là lp trng ca lp 7A1 chúng tôi.

Li là ngi vô cùng chm ch siêng nng sáng d, ch cn hc âu nh ó thuc bài thì rt lâu nên nhiu bn trong lp vô cùng n phc bn Nhài.

Trong mi công vic bn Nhài u là ngi nhit tình, luôn giúp nhng bn có hoàn cnh khó khn hn mình, hoc có thành tích hc tp kém hn. Ai không hiu gì bn u chia s giúp , u tìm cách ch dy vô cùng tn tình, không n hà khó khn, vt v.

Em và Nhài vô cùng thân thit vi nhau, bi hai a sng chung mt khu xóm, li hc cùng lp nên tình cm ngày càng thm thit, khng khít vi nhau, luôn tìm cách chia s mi nim vui ni bun.

Em vn còn nh mt k nim ã khin em cm thy vô cùng xu h, t mình dn vt lng tâm trong mt thi gian dài. S vic ó ã tr thành mt bài hc, mt k nim p áng nh ca tình bn ca chúng em.

Có mt bn trong lp tên là Mai ngh hc c my ngày nhng không có lý do, cng không có giy xin phép nên cô giáo ch nhim và các bn trong lp vô cùng lo lng. Cô giáo phân công Nhài ti tìm hiu hoàn cnh gia ình bn. Bi theo nh cô bit thì gia ình Nhài có hoàn cnh vô cùng c bit khó khn.

Ba bn mt sm, mt mình m bn phi chm sóc lo lng cho my ngi con vô cùng khó khn, kinh t gia ình cng eo hp. Mà m ca bn Mai là có tin s bnh hen suyn nên thng xuyên au m c bit là khi thi tit chuyn lnh.

Em và Nhài ti nhà Mai tìm hiêu nghuyên nhân ri báo li cho cô ch nhim xong ri ht phn s nhng Nhài không chu, sau khi tìm hiu hoàn cnh gia ình Mai xong Nhài vn thng xuyên chy qua chy li chm sóc m Mai cùng vi bn.

ky niem dang nho - Kể lại một kỷ niệm đáng nhớ
K li k nim áng nh

Nhiu hôm bui sáng trên ng i hc Nhài còn tranh th chy qua nhà Mai a cho bn cun tp, hay vài v thuc…ri mi chu ti trng. Hành ng này ca Nhài khin cho chúng em nhiu khi b tr gi lên lp, nên em có cáu gin vi Nhài.

Em t thái th lnh nht vi bn y, ri không i chung xe na, bi em không mun sáng nào cng phi ti nhà Mai cùng Nhài, bui sáng i hc ã vô cùng vi vàng cho kp gi li còn r ngang r dc thì em không mun, tan tm v nhà bng ói em ch mun c nhanh chóng v nhà n cm ch chng mun phi ghé sang nhà Mai ri làm nhng công vic lt vt, chm sóc ngi bnh.

Thy em không mun i chung nên Nhài cng không ép em na, bn y thng i mt mình. M Mai m ã nhiu bn quay li trng hc. Cô giáo ch nhim vào c lp ai cng vui v, Mai ã ng trc lp cm n s giúp chân thành ca Nhài dành cho mình. Cô giáo vô cùng cm ng khi các thành viên trong lp ca mình bit yêu thng giúp ln nhau.

Sau v vic ó, em ã kim im li bn thân mình và cm thy mình tht s vô cùng ích k khi bn gp khó khn em ã không nhit tình giúp li ch ngh ti li ích ca riêng mình. Em tht s là ngi bn không tt.

Sau ó, em ch ng làm hòa vi Nhài nhng bn không h gin em vn vui v vi em nh trc khi. Bn bo em rng "Mình ngh tình bn cn phi xut phát t trái tim, cái gì chân thành thì cng u c n áp"

Nhng li Nhài nói khin em vô cùng thm thía, em và Nhài vn là mt cp nh xa, nhng gi em cm thy mình ã trng thành hn rt nhiu không còn ích k, nho nhen nh trc na.

ông Tho