Kể lại một kỷ niệm mà em đã làm ba mẹ vui lòng

bài: K li mt k nim mà em ã làm ba m vui lòng

Bài làm

Tôi là mt cu bé không có nhiu u im ni bt, xut sc nh anh trai ca tôi. Bi tôi hc không gii bng anh trai mình, chi bóng r cng kém hn. Tôi là gì cng rt bình thng không xut chúng. Nên trong gia ình tôi thng hay b mng m làm sao c gng tin b hn trong cuc sng.

Nhng cng vì b mng nhiu nên ôi khi tôi có tâm lý t ti, không mun c gng phn u na, bi cho dù tôi có c gng cng không th gii bng anh trai mình c.

Nhng có mt k nim mà tôi không th nào quên ó chính là khi tôi c nhn mt c li khen tng t mt c già. Li khen ca c ã làm cho tôi cm thy yêu i, phn chn hn rt nhiu tôi cm thy mình ã t tin vào chính bn thân mình có th tip tc vng bc trong cuc sng.

Chính vic t ma tôi ã làm khin cha m tôi vô cùng t hào v tôi. n hôm nay, câu chuyn c ó vn in hn trong trí nh tôi không h m phai.

Ngày hôm ó là mt ngày vô cùng p tri, bu tri cao nhiu ám mây xanh, nhng cn gió nhè nh thi qua vô cùng quan khoái, khin cho lòng tôi nh bng. Tôi ang tung tng trên ng i hc v, tôi mun chy tht nhanh v nhà khoe vi ba m mình v im mi môn Toán mà tôi mi t c trong bài kim tra mt tit thy va tr.

ke lai mot viec tot - Kể lại một kỷ niệm mà em đã làm ba mẹ vui lòng
K li mt làm mà em ã làm ba m t hào

Nhng khi tôi i ngang qua mt ngã t thy có bà c ng trên va hè, lng còng tui chc tm 70-80 gì ó, ôi mt có v kèm nhèm vì bà c thi thong li ly chic khn tay a lên lau nc mt.

Có l bà c ang mun sang ng bi bà ng nhìn dòng xe c chy qua chy li rt ông trên ng, nh a chân xung ng, nhng ri li không dám. Tôi quan sát thy bà c c ng mãi nh th chng 10 phút thì tôi quyt nh s giúp bà c ó.

Trông bà c nh bà ni tôi hi còn sng vy gy gò, lng còng và yu t. Tht ti nghip cho bà c bit bao, nên tôi quyt nh giúp bà.
Nhng ri tôi li có chút bn khon, phân vân trong lòng không bit có nên giúp bà hay không bi nu tôi giúp bà không may xy ra chuyn gì thì bit n nói sao vi ngi thân ca bà c. Hn na, tôi mun v nhà tht nhanh khoe im mi môn Toán c mà.

Nhng ri tôi li ngh khác, nu bà c i mt mình chng may b xe âm thì tôi s ân hn mãi. Tôi s không tha th cho mình vì cái ti vô tâm. Còn im mi lát na v khoe cng c nó có chy mt âu mà s.

Ngh vy, nên tôi tin thng ti ch bà c hi thm "bà i bà cháu giúp bà qua ng nhé". Bà c ngc mt lên nhìn tôi ri nói "Cm n cháu nhé, bà mun sang ng nhng nhiu xe quá nên bà không dám i"

Tôi cm tay bà c dn xung lòng ng phía vch dành cho ngi i b, nhìn cnh dòng ngi ông úc dù ã có èn báo hiu dng li nhng có nhiu anh ch thanh niên vn có nhn ga vt èn , làm tôi có chút lo lng.

Nhng tôi gi bình tnh ly ht dng khí a tay xin qua ng, Tôi nhìn ng ri chm chm dt bà c i qua ht ngã t mt cách bình yên. Tôi thy bàn tay bà nm tay tôi tht cht có l bà s hãi lm, nên mun nng da vào cánh tôi. T dng tôi cm thy mình nh ln hn lên.

Khi qua t ni, tôi ý trên tay bà c xách mt bao b gì ó màu en rt to và nng. Tôi lin hi nhà bà âu tôi xách túi a bà v tn nhà. Bà lin ly trong túi áo ca mình mt t giy nh ghi a ch. Tôi bèn dn bà c v tn nhà, khi ti a ch úng nh ã ghi trong t giy. Tôi bm chuông, con trai bà c ra m ca nhìn thy m mình vui mng lm.

Ri chú y còn mi tôi vào nhà ung nc cm n tôi vì ã giúp m ca mình. Nhng tôi t chi vi lý do phi v nhà không ã mun ri s ba m em lo lng.

Tôi tm bit bà c và anh con trai ca bà chy vù vù v nhà. nhà ba m tôi ang xót rut ch cm lo lng, phn tc gin không bit tôi la cà âu mà gi này vn cha i hc v. Tôi va v ti nhà ba m ã ht hong hi " Sao con v mun th? Có chuyn gì à?"

Tôi ung mt cc nc y ri khoe im mi môn Toán, tôi cng k li vic tôi gp bà c nên v mun. Ba m tôi vui mng lm. Nghe ba tôi xoa u tôi bo "Ba rt t hào v con trai. Con ã trng thành tht ri li còn bit làm giúp ngi khác".

ông Tho