Kể lại một lần em mắc lỗi

bài: K li mt ln em mc li

Bài làm

Cách ây hn mt tháng em ã mc mt li lm mà cho ti ht cuc i này em không th nào quên c. ó là em ã gian di quay cóp tài liu trong bài kim tra mt tit c im cao. Vic làm ó ã khin cho cô ch nhim ca lp em phi bun lòng bi li lm mà em gây ra.

Bui ti trc ó, em xem lch thi khóa biu thy ngày mai không có gì c bit ch riêng môn vn là phi hc thuc ôn thi thi mt tit. Nhng ti hôm ó li có phim hay mà tôi mun xem, nên tôi c gng xem nt ri bo tí na s hc bài. Nhng ri khi xem xong phim cn bun ng p n nên tôi i ng.

n gi kim tra tôi toát ht m hôi, t c ngi vì lo lng, trong u không có chút kin thc nào bit làm sao bây gi. Nu không làm c bài thì s b im kém ri cha m bun lòng, thy cô trách mng.

Tôi ng ngn thn th mt hn mi phút khi cô giáo chép thi lên bng, nhng câu hi kia u là vn khó, mà tôi chng nh chút gì. Tôi c gng hi cái Mai ngi bên cnh nhng nó cng ang tp trung làm bài kim tra ca mình, không còn cách nào tôi lin ngh ra mt cách ó là quay cóp.

Tôi ánh liu th gian di mt ln xem sao. Tôi lôi cun tài liu ra chép lia, chép la cho ti khi gn ht gi cô kêu c lp chun b np bài. Trên bc ging có mt vài bn ã làm xong bài ca mình mang lên np cho cô, ri các bn ríu rít hi nhau em có làm c bài không, còn em thì ch im lng không nói gì.

n ngày tr bài kim tra, tôi là ngi t im s cao nht, khi cô giáo c im cho tt c cho mi, ri ghi vào s em cng có chút vui vui trong lòng không ng mình ã gian ln thành công nh vy.

ke ve mot lan mac loi ma em nho mai - Kể lại một lần em mắc lỗi
K li mt ln mà em mc li

Cô tuyên dng em trc c lp vì tôi c im tuyt i "Em làm bài tt lm". Khi ó, tôi cng có chút t hào mà quên i im mi này không phi là thc lc ca mình. Là mt im mi gian di n cp mà có.

Va tan hc, tôi phi mt mch v nhà khoe vi gia ình v im mi ó. Ba m tôi rt vui mng ai cng khen tôi gii. Ba còn thng cho tôi mt gói ko ngon i là ngon. Tôi cng ngh im mi y tht s là ca mình nên rt vui v nhn mi li khen và phn thng mi ngi dành cho mình.

Nhng khi màn êm buông xung, tôi c trn trc mãi không ng c, lng tâm tôi cn dt rt nhiu. Tôi cm thy mình không trung thc, không sng úng lng tâm ca mình. Tôi không xng áng nhn li khen tng ca cô giáo và nhng ngi thân trong gia ình.

Tôi c suy ngh mãi ri quyt nh s nói cho cô giáo bit cô giáo sa li im cho mình. Ngh vy, sáng hôm sau tôi ti lp gp cô giáo ri nói "Tha cô em xin li vì bài kim tra va ri em ã gian ln . im mi ó không phi thc cht ca em. Em xin cô trách pht"

Cô giáo nhìn tôi vô cùng ngc nhiên. Nhng ri cô nói "Cô s sa li im mi thành im không. Nhng cô không trách pht em dù em có li nhng bit nhn li nên cô s b qua cho em ln này. Ln sau không c tái din na nhé"

Nghe cô nói vy t dng tôi cm thy sng mi mình có chút cay cay tôi xin li cô ri v lp lòng bun vô hn. Tôi t ha vi lòng mình s không bao gi tái phm vic này mt ln na.

Thông qua câu chuyn ca mình tôi mun nói vi mi ngi rng trong cuc sng s có nhng lúc chúng ta mc phi sai lm nhng thay vì sng gi di, trn tránh s tht thì chúng ta nên i din vi nó tránh cho lng tâm mình không b ct rt, không yên bi không có s la di nào tn ti c mãi mãi.

ông Tho