Kể lại một thầy cô giáo mà em yêu quý nhất

bài: K li mt thy cô giáo mà em yêu quý nht

Bài làm

ã nhiu nm ti trng, gp g và c dy d bi nhiu thy cô giáo, thy cô nào em cng yêu mn kính trng. Nhng có l thy Quân luôn li trong lòng em nhng k nim không th phai m. Thy chính là ngi dy môn Toán ca em trong nhng nm em hc cp hai t lp sáu ti lp chín.

Trong xã hi hin i, dng nh ngh thy cô giáo là ngh mà ít bn tr la chn, bi lng không cao, và cánh ca xin vic làm không my rng m. Nên nhiu ngi ra trng không xin c vic làm. Nhng dù nh vy, thy Quân vn tâm s vi chúng tôi rng thy ã tng m c tr thành thy giáo t nhng nm hc cp hai.

Chính vì vy, mà khi tt nghip trung hc ph thông thy quyt nh thi vào khoa Toán trng i hc S Phm Hà Ni. Sau hn bn nm èn sách thy ra trng vi tm bng loi u.

Ri c c i ging dy nm nm c tnh vùng sâu vùng xa, nhng vùng t mà các em hc sinh mun i hc phi i b na ngày ng mi ti trng. Còn thy cô giáo thì quanh nm phi xn qun ti u gi vì nhng cn phòng hc ngp nc, phòng ký túc xá ca giáo viên thì ti tàn, hoang lnh. Nhng vi tinh thn yêu ngh thy ã vt qua muôn vàn khó khn th thách truyn dy cho nhng tr em vùng cao nhng con ch nhng phép tính u tiên.

Ri khi m thy m nng cn ngi chm sóc. Bi gia ình thy ch có mt m mt con, m thy vn là bà m Vit Nam anh hùng có hai con và chng u hy sinh trong kháng chin chng Pháp và chng M, nên thy c cp trên ct nhc v dy trng tôi bây gi, cho tin chm sóc m già nhng nm cui i.

ke lai thay co giao ma em yeu quy - Kể lại một thầy cô giáo mà em yêu quý nhất
K li thy cô giáo mà mình yêu quý nht

Mi ln nghe thy ging bài tôi vui lm, thy có tác phong vô cùng gin d, va t tin nghiêm ngh, va mc mc d gn li rt thng hc trò. Nhng bn nào trong lp có hoàn cnh khó khn thy u giúp sách v, bút mc, ri óng giúp hc phí.

Tình cm ca thy dành cho ti tr bn tôi ta nh ngi cha dành cho các con thân yêu ca mình.
Vi nhng bn nghch ngm hc kém trong lp thy không ghét b, mà vô cùng kiên nhn, tìm cách b túc nhng l hng trong kin thc ca các bn, bi thy lo lng nm sau thi ht cp nu các bn hc hành cn thn thì s không thi u vào trng trung hc ph thông, tng lai l d.

Các bn n trong lp thì mê thy nh iu bi v ngoài vô cùng lch lãm, ging ging bài vô cùng trm m khi thy ct ting lên là bn con gái lp tôi cht lm. Bn chúng nó coi thy nh thn tng, có nhiu a còn nhm nhe thm thng trm nh thy nh thn tng ca mình.

Có ln thy b m, gi toán hôm y thy không lên lp iu này cha bao gi tng xy ra. C lp tôi nháo nhác hn lên. Thy phó hiu trng nhà trng xung lp thông báo lp 8A1 tit toán hôm nay c ngh vì thy Quân b m không lên lp c mà nhà trng không có ngi dy thay.

C l bn tôi ai cng bun lm, chúng tôi bàn vi nhau ht bui hc thì v nhà thm thy. Thy chúng tôi rng rn nhau ti thy ang nm st mê man trên ging cng nhm ngi dy vui lm.

Thy bt c bn li n cm, chúng tôi cng mun li, nên mi a mt chân mt tay, a ly ni cm cm a thì ra vn hái rau, ri ly my qu trng gà em tráng, ít lc khô lên rang, th là c bn c ba cm gin d nhng m áp tình thy trò.

M thy lng ã còng, mt ã khèm nhèm nhng còn hái nhng qu kh chín trên cây mang vào cho chúng tôi n, bà bo "Kh nhà bà ngt lm, các con hái nhiu mang v mà n". Mà úng là kh nhà thy ngt tht, bn tôi ch n mt loáng mà r kh ht veo, ri li ra hái tip.

Tình cm chúng tôi dành cho thy là vô cùng sâu sc, bi thy i vi tôi không phi ch là ngi thy mà còn là mt ngi cha, vô cùng tình ngha m áp.Thy cng là ngi bn ln chia s nhiu vui bun vi ti hc trò "nht qu nhì ma" ca chúng tôi.

ông Tho