Kể lại một việc làm tốt mà em đã làm được

bài: K li mt vic làm tt mà em ã làm c

Bài làm

Tháng trc, lp em có phát ng phong trào thi ua hc tp theo tp gng Bác H v i. Chúng em ã phát ng phong trào k hoch nh, tit kim nhng cái nh làm cái ln, mi bn cn quyên góp sách v c ri em bán ly tin ng h cho các bn có hoàn cnh khó khn.

Ri phong trào nht c ca ri tr li ngi mt. Thì úng tra hôm th ba trên ng i hc v nhà qua mt ngã t vng ngi em nhìn thy mt chic ví nh b ri gia ng. Em thy trong ví có rt nhiu tin m s s qua cng hn hai mi triu ng.

Em ngó xung quanh xem có ai tìm không thì không thy ch nhân ca ví tin âu c. Em ng i mt lúc cng không thy ai ti tìm li.

Em ngh chc ch nhân ca chic ví không bit mình ã ánh ri ví tin nên không quay li tìm kim. Trong ví cng không có giy t tùy thân ch có mt chic th ATM màu xanh ca ngân hàng vietcombank tên là ang Thi Thu Thuy.

Nh tên trong chic th ATM nên em bit c ch nhân ca chic ví chc là mt ngi có gii tính là n. Em ngh vi s tin ln nh vy mình có th mua mt chic laptop m c t lâu, nhng ri em li ngh ca nhân ca chic ví này nu bit mình b mt tin thì s bun lm, nh tun trc m em cm tin i ch không may ánh ri hai trm nghìn mà bà ã thn th trách móc bn thân mình sut mt ngày.

Ti bui ti, ba em v ng viên mãi m em mi chu n cm, ch nu không m em còn bun không chu n gì c. Chính vì vy, nu ai ó bit mình mt s tin ln nh vy chc s au kh lm.

ke lai viec lam tot cua em - Kể lại một việc làm tốt mà em đã làm được
K li mt vic làm tt ca em

Dù em không tr cng không ai trách móc em, bi tin này em nht c ch em không n cp, và cng chng bit ch nhân ca chic ví nhà âu tr em có th ly tin ri a cho m mua laptop. Nhng em ngh chc ba m cng s không ng ý vi hành ng ó ca em. Nên cui cùng em quyt nh giao np chic ví cho n công an gn ó.

Khi em mang chic ví tin ti n công an, các chú có ghi li tên tui và a ch lp hc, trng hc cng nh a ch nhà ca em. S in thoi, các chú công an bo em khi nào có ch nhân ti nhn các chú s gi in thông báo cho em. Nên em vô cùng yên tâm ra v.

Sáng th hai tun k tip, em trong bui chào c u tun em c thy hiu trng tuyên dng trc toàn trng vì hành ng trung thc ca mình khi nht c ca ri em tr li ngi ã mt. Các bn trong trng hoan hô em rt to. Thy hiu trng có tng cho em mt huy hiu nh làm k nim vì hành ng trung thc ca em. Thy còn xoa u em nói khen "Thy rt t hào vì có mt hc trò nh em" câu nói ca thy làm em vô cùng xúc ng.

Ti hôm ó khi gia ình em ang n cm trong nhà thì có ting chuông ca reo, me em ra m ca thy mt cô gái l ng ch tay xách gi trái cây. Trc s ngc nhiên ca m em cô y t gii thiu là Thy ch nhân chic ví mà em ã nht c, nên m em càng ngc nhiên hn, vì vic em nht c ví tin c nhà cha ai bit. Em bn i hc, ri v nhà cng quên mt cha k cho mi ngi trong gia ình nghe, nên ba m em không ai bit.

M em mi cô Thy vào nhà ri gi em ra. Cô va nhìn thy em ã mng r nói "Cô cm n con quá. Nu không có s tin y thì m cô không có tin làm phu thut cô cng không bit phi là nh th nào". Ri cô k li cho tôi nghe toàn b s vic, hôm y cô nghe tin m mình b au rut tha phi m gp.

Cô vi vàng ra ngân hàng rút toàn b s tin dành dm c trong nhng nm i làm công nhân thành ph v quê không hiu làm sao ví tin li ri khi túi áo. Mãi khi v ti phòng tr cô mi bit mình b mt ví cô có ra ó tìm nhng không ai bit, ri cô vào n công an hi th, tht ra cô ch nh hi n may thôi ch trong lòng không hy vng tìm c na.

Nhng tht không ng các chú công an ã kim tra xác minh thì úng là ví tin ca cô tht, nên tr cho cô. Cô ã kp thi v quê vi m mình, gi m cô khi bnh ri. Cô mi quay li cm n cháu c. Cô va nói va thm nhng dòng nc mt trên khuôn mt.

Tôi cng xúc ng lm, nu nh lúc ó tôi ly s tin ó i mua laptop thì có l gi ây tôi ã hi mt con ngi tht may là lúc ó tôi ã dng cm t b lòng tham ca mình, gi cho tâm hn thanh thn.

Ba m tôi rt vui mng vì hành ng mà tôi ã làm. Tôi nhn c li cm n chân thành nht t ch nhân chic ví ó là phn thng xng áng nht mà tôi nhn c tôi cm thy vô cùng vui v.

ông Tho