Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ tài năng

K mt câu chuyn em ã nghe hoc ã c v mt n anh hùng hoc mt ph n tài nng

Hng dn

Hai Bà Trng

Nm 34 sau tây lch, nhà ông Hán sai Tô nh sang làm Thái thú qun Giao Ch.

Tô nh là mt ngi tham lam tàn bo. Dân chúng vô cùng oán hn, Lc hu, Lc tng cng cm hn. Còn Lc tng huyn Châu Diên là Thi Sách, mu tính vic chng quân Tàu. Tô nh hay c bèn git Thi Sách i. V Thi Sách là Trng Trc ni lên ánh Tô nh báo thù cho chng, ra hn cho nc.

Trng Trc là con gái Lc tng Mê Linh, nay thuc tnh Phúc Yên. Khi bà cùng em là Trng Nh pht c khi ngha thì các Lc tng và dân chúng hng ng lt ông. Chng bao lâu, quân Hai Bà Trng tràn i khp ni, chim c 65 thành trì. Tô nh chng c không li trôn chy v Tàu.

Hai Bà lên ngôi vua, óng ô Mê Linh (nm 40 sau tây lch). Dân chúng vui mng c lp.

Trng N Vng tr vì c hn mt nm thì nhà ông Hán sai danh tng là Mã Vin em binh sang ánh. Quân cùa Mã Vin là quân thin chin, quân ta thì mi nhóm lên, nhng nh s dng cm, quân ta thng c my trn u. Quân gic phi rút v óng vùng Lãng Bc (tc gn H Tây Hà Ni by gi). Sau ó, Mã Vin c thêm vin binh, dùng mu la quân ta kéo lên mn thng du ri ánh úp. Hai Bà thua trn nên rút quân v gi Mê Linh.

Mùa thu nàm 43, Mã Vin em binh vây ánh thành Mê Linh. Quân ít, th cùng. Hai Bà phi b chy. Mã Vin xua quân ui theo. Hai Bà nhy xung sông Hát (ch sông áy ra sông Hng Hà) trm mình khi sa vào tay gic.

Hai Bà Trng làm vua không c bao lâu nhng là hai v anh th cu quc u tiên ca nc ta nên c hu th sùng bái i i.

Hin nay, làng Hát Môn, thuc huyn Phúc Th, tnh Sn Tây và làng ng Nhân, gn Hà Ni, có n th Hai Bà, hàng nm, n ngày mng sáu tháng hai âm lch là ngày hi nh n hai v n tng.

Võ Th Sáu

Có ni âu p tuyt vi

Nh sông nh sui nh ngi Vit nam

t nc Vit Nam tri qua hn 4000 nm lch s vi bit bao bin c, thng trm, chu rt nhiu cuc xâm lng ca các nc ln. Nhân dân ta tuy hin lành tay cuc, tay cày nhng khi có k thù giày xéo quê hng, lòng yêu nc li tri dy “ kt thành mt làn sóng vô cùng mnh m, nhn chìm bè l cp nc và bán nc”. Trong làn sóng yêu nc y sinh ra bit bao v anh hùng. Mt trong nhng v anh hùng làm em cm phc là ch Võ Th Sáu

Ch Võ Th Sáu sinh nm 1933, ti xã Phc Th, huyn t , tnh Vng Tàu-Côn o. Tham gia cách mng t nm 14 tui ri nhanh chóng tr thành n chin s trinh sát ni ting gan d ca i Công an xung phong t . Nm 1950, ch Sáu b ch bt trong lúc ang tham gia trn ánh tiêu dit t ch quê gn nhà mình. Hn 1 nm b giam cm trong khám Chí Hòa, "nm" th òn roi và "mùi" tra tn…, nhng ch Võ Th Sáu vn nêu cao tm gng dng cm vn lên, không khut phc k thù.

Tháng 4.1951, thc dân Pháp a ch Sáu ra tòa án binh xét x. Phiên tòa không có lut s, không có công chúng, ch vi s hin din ca 2 tên tay sai hi t làm nhân chng vi bi thm oàn, công t và hin binh, nhng chánh án vn kt ti "Võ Th Sáu tham d v git hi các nhà chc trách t " và tuyên án t hình. Lúc by gi, bn án t hình ngi con gái cha n tui thành niên ã gây xôn xao d lun trong và ngoài nc, k thù run s không dám x bn ch Sáu ti Sài Gòn.

Sáng 21.1.1952, ch Sáu b lính lê dng còng tay, áp ti xung mt chic tàu ch hàng Tt ra o. Trong 9 nm kháng chin, ây là n t tù u tiên, duy nht và tr tui nht b gic Pháp xing cht vào boong tàu… a ra Côn o hành hình! Sáng sm ngày 22.1.1952, ch Võ Th Sáu có mt ti Côn o, chúa o Jarty khét ting khôn ngoan, xo quyt…, không dám a ngi con gái nh bé này v giam chung nhà banh mà cách ly ti xà lim s Cò. Thi im y, ch còn úng 5 ngày na là ón giao tha, nhng chúa o vn quyt nh x bn tù nhân".

n ngày x bn, khong Bn gi sáng, xp Lé m ca xà lim. Ch Sáu ã sn sàng trong b qun áo bà ba trng toát. Chúa o Gic-ty, cò cô-p-lanh chúa ngc Pác-xi, ch s iu tra uy-lây, c o Pháp cùng bn gác-iêng… Bn chúng n ông vì hiu k? Vì ngc nhiên? Vì kính phc? Vì u tiên có mt ngi ph n còn di tui thành niên b bn ngoài o khi xa cách t lin này. Chúng s vic hành quyt ch Sáu trong t lin s gây nhiu nh hng xu, Gic-ty hi ch Sáu:

– Có khai gì na không?

– Không.

Chúa ngc Pác-xi róc ru a mi ch Sáu:

– Mt lát na cô s b x bn. Cô ung i mt cc, hi ru s làm cô thêm can m.

Ch Sáu mm ci, tr li:

– Rt cm n? Nu các ông cn ru có thêm can m, xin mi c t nhiên.

Pác-xi kinh ngc, tr mt nhìn cô gái.

Bn chúng dn ch i trc, hai tay không b xích. Xp Lé eo súng i kèm.

C o Tây xin phép c làm l ra ti cho ch Võ Th Sáu. Ch nói:

– Tôi không có ti. Yêu nc không phi là mt ti.

Nhìn nhng ngi ang ào huyt cho ch, ch dng li hi h:

-Huyt ca tôi?

Nhng ngi ào huyt nghn ngào không dám tr li.

Ch rút bông hoa gài trên mái tóc, a cho my ngi lính tù.

-Tng my anh bong hoa này. Cm n các anh ã ào huyt cho tôi. Hôm nay my anh mi ào mt cái nh. Nhng ngày mai, my anh cn ào mt cái huyt tht to…

Nhng ngi tù ng ngác nhìn nhau. Ch Sáu nháy mt, ht ht v phía bn Pháp:

-Mt cái huyt tht to chôn nhng k bn tôi hôm nay…

Ch ã n vi cái cht bng li ca. Vi khí phách hiên ngang, bt khut. Trc hng sung, ch hô vang nhng li ca cui cùng “ H ch tch muôn nm”.

Và ch nm xung, mãi mãi nghe sóng v rì rào,

Ngi con gái tr mng

Gic em ra bãi bn

i gia hai hàng súng

Vn ung dung mm ci

Ngt mt óa hoa ti

Ch cài lân mái tóc

u ngng cao bt khut

Ngay trong phút hi sinh

Bây gi di gc dng

Chi nm nghe bin hát

Cái cht ca ch Võ Th Sáu cùng bao tm gng anh hùng khác ã tr thành bt t. Ch ã hi sinh nhng tm gng yêu nc, bt khut kiên trung ca ch còn sng mãi trong lòng nhân Vit Nam, sng mãi vi thi gian. Noi gng ch, lp lp thiu niên cúng em nguyn s ra sc hc tp, rèn luyn dng xây t nc ta ngày càng giàu mnh.