Kể một tấm gương kiên trì vượt khó trong học tập mà em biết

K mt tm gng kin tr vt kh trong hc tp m em bit

Hng dn

úng nh câu tc ng: "Có công mài st có ngày nên kim", Yn Nhi vn tâm s vi tôi là có c kt qu ngày hôm nay. Nhi ã phi tri qua mt quá trình luyn tp vt v.

trên lp, Nhi là mt trong sô hc sinh yu v môn Ng Vn. Các bài làm ca Nhi toàn bn, nm. Cô giáo rt chú ý n Nhi, cô thng xuyên ng viên, ch bo ân cn t vic tìm hiu bài n vic tìm ý, lp dàn ý… cho Nhi. Còn nhà, Nhi c m khuyn khích, giúp .

Th là Nhi ã th c gng xem sao! Tun nào Nhi cng i nhà sách, tìm c nhng cun sách vn hc thiu nhi rút ra kinh nghim cho mình. Nhi xem li lí thuyt v các th loi Tp làm vn ri bt u làm các bài tp n gin: t câu theo ch … sau ó vit thành câu thành on. Ngày nào cng vy, sau khi hc xong các bài lp Nhi u tìm thêm các Tp làm vn làm. Nhi vit thành bài hoàn chnh nh m sa cha nhng sai sót, ri sau ó vit li theo li hng dn ca m. Nhi vit i vit li cho n khi c bài vn thy hay mi thôi. Hôm n, Nhi a bài cho m xem, m bo: "Con vit hay ri y!". úng tht! Tit tr bài vn sáng hôm nay Nhi t im chín và c cô giáo c bài cho c lp cùng nghe. Ai cng mng cho Nhi. T ó Nhi tr thành hc sinh hc gii môn ting Vit và c chn vào i tuyn vn ca nhà trng.
Chuyn ca Nhi là nh vy ó! S quyt tâm và kiên trì ca Nhi là tm gng sáng cho hc sinh toàn trng noi theo.

Ngun: Vietvanhoctro.com