Kể về kỷ niệm gia đình em

bài: K v k nim gia ình em

Bài làm

Nhà em có nm ngi bao gm: Bà ni ca em, ba em, m em và anh trai và em. Do công vic ca ba em rt bn bu, ông thng xuyên phi i công tác xa nhà nên ch có ngày th by, ch nht mi v nhà… c gia ình mi có dp oàn t, vui v bên nhau quanh mâm cm ti.

Ln nào, khi va nghe ting b va bm chuông va gi ca là anh em em ã cung cung chy tht nhanh ra m ca, c ba nhc bng lên tri ri thm vào má. Tip theo ba s mang v cho chúng em nhng món quà nho nh. Có khi là mt vài món chi nh siêu nhân, ô tô iu khin t xa. Có lúc là nhng gói ko sô cô la, ri qun áo mi…

Mi ln ba v không khí c nhà vui v m áp hn lên. Ba thng tng bà ni áo m, các loi khn choàng c, hoc các l thuc b. Còn riêng vi m, ba tôi thng tng m nhng l m phm, nc hoa, hoc nhng b m vô cùng xinh p, nhiu màu sc. Mi ln, nh vy em thng phng phu m c váy p sao con không có. M li véo má em cng "Con trai mà òi mc váy là sao con"

ke lai ly niem gia dinh - Kể về kỷ niệm gia đình em
K v k nim gia ình em

Mi lúc nh vy c nhà li ci giòn tan, trêu em tr con, m ct cp xách cho ba ri pha nc cho pha tm. Sau ó, m li nhanh nhn vào bp chun b ba cm ti vô cùng thnh son vi rt nhiu món n ngon ãi ba. Mi ln ba v chúng em u náo nc nh nhà có i tic, không khí vui v, m m trn ngp gia ình em.

Sau ba tm xong, cng là lúc c nhà quây qun bên mâm cm mà m ã vt v chun b vô cùng k công. Trong ba n ba hi thm tình hình hc tp ca hai anh em tôi, khen anh hai c im mi môn toán nht nh có thng, và khen tôi vit ch ngày càng p hn. Ba hi thm sc khe ca bà ni, gp nhng nhng ming thc n ngon vào bát cho bà. Bà mm ci móm mém phúc hu.

Riêng vi m ba ch nhìn m trìu mn ri kh nói "Em vt v nhiu ri" ch th thôi tôi ã thy hai má m ng c lên, m kh áp li ba "Anh mi là ngi vt v em có làm c gì nhiu âu". Ba ci "Em chm sóc m và các con ó là mt vic làm vô cùng ý ngha và quan trng vi anh".

Trong khi ba m nói chuyn hai anh em tôi tranh giành nhau nhng con siêu nhân mà ba mi mang v, tôi nhân siêu nhân màu , anh hai màu xanh nhng ri tôi li thích màu xanh ca anh hai hn òi i th là hai anh em chí chóe vi nhau.

Sau khi ba cm ti kt thúc. M cm ci ra bát dn dp li gian bp, anh hai tôi cng giúp m bê nhng chic bát nh vào bn ra. Tôi mun giúp nhng m không cho. M bo "Min còn nh bê bát li v ht thì kh" th là tôi phng phu lên nhà ngi xem hot hình, cm thy mình chng c tích s gì c.

Ch cho m và anh hai ra bát xong lên nhà ba tôi bt u cuc thi vui. Ln nào cng vy mi ln ba v thng t chc trò chi vui kim tra tình trng hc hành ca anh em tôi.

Ln nào anh hai cng tr li nhanh hn và úng hn c nhn nhiu phn thng ca ba, nên tôi gin di chy v phòng mình mt cách vô cùng ghen t. Nhng ch nm phút sau, tôi thy ting ca phòng mình có ting gõ nhè nh. Tôi m ca anh hai bc vào vi rt nhiu quà trên tay. Anh bo "Anh chin thng vì anh ln hn em hc c nhiu hn em. Nhng món quà ba mua v là cho hai anh em mình dùng chung, nên em c ly i"

Th là tôi ci toe toét vui v tr li. Hai anh em tôi chia nhau nhng quyn truyn tranh, ri nhng hp chì màu…Cái nào anh hai cng nhng tôi chn trc còn li thì anh ly.

Mi ngày cui tun là thi khc hnh phúc nht trong gia ình tôi. Nó tr thành k nim thiêng liêng không th nào quên trong trái tim tôi, cho ti khi tôi ã ln hn trng thành và hiu chuyn hn không còn lanh chanh òi phn hn, chn quà trc na.

Mai sau dù có i âu âu thì trong trái tim tôi nhng k nim ngt ngào v ba cm ti quây qun bên gia ình s là nhng k nim p áng trân trng nht trong gia ình, trong hành trang tui th ca tôi.

ông Tho