Kể về một lần em mắc lỗi

K v mt ln em mc li

Hng dn

ó là mt câu chuyn ã cho em bit v cái giá phi tr cho s thiu trung thc ca bn thân chính là s day dt không nguôi trong lòng. Câu chuyn ã xy ra nh sau:

Hôm ó là vào ngày ch nht dì em ã ón em t nhà n nhà dì chi cùng vi các em h. Em rt vui, khi dì ra ngoài i ch, em cùng các em h chi trn tìm xung quanh nhà, Em ã tìm c mt ch n np rt lí tng. Em ng sau hiên nhà, ni có my chu hoa dì trng mc um tùm nên yên tâm là s không ai có th phát hin ra mình. Khi em ang ng ó thì bng b git mình vì mt con mèo va chy vt ng sau, em bèn nhy lên và không may ã làm gãy my cành hoa hng mà dì va mi trng xong. Nhìn cành hoa gãy làm ôi, em hong s vô cùng vì bit dì ã rt mt công sc mi có th trng c ging hoa hng à Lt này. Em gân nh phát khóc vì không bit phi làm sao. Nhìn xung quanh không thy ai, các em h ang mi chi cng không ai nhìn thy em, ngh vy em lin nhanh chân chuyn sang mt ch n np mi và coi nh mình không h bit chuyn gì ã xây ra.

Tra hôm ó, mi chuyn vn din ra nh bình thng vì không ai ý n cây hoa, dì em thì còn bn nu nng và dn dp nên vn cha phát hin ra. Trong ba n, dì nu cho em nhiu món ngon, li còn liên tc khen em trc mt các em h na. Lúc y em ã rt xu h, em thy mình không h ngoan nh dì nói, em còn là mt ngi không dám tha nhn li lâm ca mình na.

Bui ti, khi tr v nhà, lòng em nng tru. M thì tng em m nên cng ch hi han xem em có khe không, m s trán thy em không st nên cng không nói gì, Nhng ngày sau ó, em ã day dt và kh s lm. C nh n nhng li khen ca di dành cho em trong ba cm hôm ó là em khó chu vi bn thân vô cùng. n cui tun, không th chu ng thêm na, em ã khóc và k vi m tt c. Em ã xin m hôm sau cho phép mình n nhà dì, em s nhn li và xin dì tha th.

M ôm em vào lòng, m còn an i em na và ng ý s n nhà dì cùng em, Khi em nói li xin li, dì nói không gin em và khen em là mt a tr va ngoan va dng cm.

Em bit, mình cha xng áng vi li khen ó. Em ha t nay v sau s luôn trung thc dù có chuyn gì i chng na vì em bit, sng trong cm giác ti li là khó chu và day dt nh th nào.

Ngun: Vietvanhoctro.com