Lập dàn ý bài văn tả dòng sông quê hương em – Văn hay lớp 6

Lp dn bi vn t dng sng qu hng em – Vn hay lp 6

Hng dn

1. M bài:

– Con sông Trà Giang chy qua làng em.
– Ni ây em và dòng sông gn bó mt thit vi nhau.

2. Thân bài:

a) Bui sáng:

– Mt nc trong xanh nh tm gng ln phn, chiu ánh mt tri.
– Dòng sông lng l nh ch nng phù sa.
– Nhng chic thuyn nan kéo li trên sông.
– Hai bên b sông vng ting chim ca hót.

b) Bui tra:

– Sông xanh thm, chy hin hoà.
– Mt nc lp lánh ánh nng, soi bóng hàng tre hai bên b.
– Nhng chú cá thài bai lng lò' di nc.
– Khung cnh yên bình.

c) Bui chiu:

– Dòng sông lp lánh nng chiu.
– Nc sông nh rng rõ' hn, phn chiu ánh hoàng hôn.

d) Bui ti:

– Mt nc nhp nhánh ánh èn bên ng to bóng.
– Nhng chú cá bng tùng tong.
– Khung cnh nên th.

3. Kt bài:

– Sông ã làm tng v p ca quê hng.
– Cung cp phù sa, ti tiêu cho rung ng.
– Sông gn bó vi mi ngi, gn bó vi em.
– Em mong dòng sông luôn luôn ti p, tr trung.

Ngun: Vietvanhoctro.com