Lập dàn ý tả chiếc đồng hồ báo thức

Lp dàn ý t chic ng h báo thc

Hng dn

– Chic ng h báo thc là mt vt rt tin ích cho gia ình em.
– B mua chic ng h này tng em nhân mt chuyn i công tác vào cui nm mng em lên lp 4.

II. Thân bài

a. T mt trc

– ng h mang nhãn hiu.
– c cu trúc nh mt hình hp ch nht.
– Chiu dài 12 cm, chiu rng 8 cm, chiu cao 4 cm.
– Thuc loi ng h bàn.
– V c làm bng nha màu cánh gián.
– Mt s màu trng, có ghi các s t 1 n 12.
– Ngoài mt s là mt gng trong sut.
– Kim gi ngn và to, màu en.
– Kim phút dài và mnh hn kim gi, màu en pha trng.
– Kim giây bé nht màu , chuyn dng nhanh nht.

b. T mt sau

– Phía trên là b phn lên dây cót, chuông báo thc.
– Phía di là b phn lp pin.
– Mt áy ca ng h có bn chân nh ng vng trên bàn.

c. T hot ng

– Báo úng gi gic, không nhanh, không chm.
– Báo thc theo ý mun ca ngi s dng.
– Âm thanh chuyn ng nghe tí tách, tí tách.
– Âm thanh báo thc là nhc chuông trong tro.

III. Kt bài

– ng h rt có ích i vi gia ình em.
– Báo gi báo thc cho mi ngi trong gia ình.
– Nhc nh em phi bit quý trng thi gian, bit dùng thi gian vào nhng vic có ích.
– Em rt quí chic ng h báo thc, xem nó nh mt tài sn quí ca gia ình.

Ngun: Vietvanhoctro.com