Mẫu email xin việc có thể sử dụng phổ biến nhiều nghành nghề

Mu n xin vic 1

Subject: Xin vic ti [Tn cng ty] – [Tn ngi vit]

Knh gi [Tn ngi nhn],

Ti l [Tn ngi vit], ti bit n [Tn cng ty] qua [Ngun thng tin]. Ti rt thch s pht trin ca cng ty v ti rt quan tm n cc c hi vic lm ti y.

Ti t tin rng ti c th cung cp gi tr cho cng ty bng kinh nghim v k nng ca mnh. Ti tng lm vic ti [Tn cng ty trc ] vi vai tr [Tn vai tr] v ti gip cng ty [Thnh tu/S thnh cng].

Mong rng c c hi ti gii thiu bn thn v trnh by k nng ca mnh trong mt phng vn. Ti c th cung cp bt k thng tin b sung no m qu v cn v ti sn sng tr li bt k cu hi no ca qu v.

Xin cm n qu v xem xt h s ca ti. Ti rt mong c phn hi t qu v.

Trn trng, [Tn ngi vit]

Mu n xin vic 2

Subject: Xin vic ti [Tn cng ty] – [Tn ngi vit]

Knh gi [Tn ngi qun l/Ngi lin h tuyn dng],

Ti l [Tn ngi vit], ti tm hiu v cng ty [Tn cng ty] v rt quan tm n c hi vic lm ti y. Ti tng hot ng trong lnh vc [lnh vc lin quan n v tr mong mun] v ti tin rng ti c th gip cng ty trong vic t c mc tiu ca mnh.

Ti rt cm n qu v quan tm n email ca ti v xin cho php ti gii thiu v bn thn ti mt cch chi tit hn. [Ghi r kinh nghim, trnh , hot ng hoc d n lin quan n v tr mong mun].

Ti hi vng rng ti c th cung cp gi tr cho cng ty v gp phn t c mc tiu ca cng ty. Ti rt mun gp g qu v tm hiu thm v c hi vic lm ti [Tn cng ty] v cch ti c th gip cng ty.

Xin chn thnh cm n qu v c email ca ti v ti i s gip ca qu v.

Trn trng, [Tn ngi vit] [S in thoi] [a ch email]

Mu n xin vic 3

Subject: Xin vic – [Tn ngi vit]

Knh gi [Tn ngi qun l hoc tn cng ty],

Ti xin gi n qu v mt bc th xin vic. Ti rt mong mun c ng tuyn vo v tr [Tn v tr mong mun] ti cng ty ca qu v.

Ti t ho l mt ngi c kinh nghim v k nng chuyn mn trong lnh vc [Tn lnh vc]. Ti c mt s nghip lm vic ti [Tn cng ty trc v v tr lm vic] v ghi c nhng thnh tu mi m v t c nhiu mc tiu ca cng ty.

Ti rt quan tm n cng ty ca qu v v tin rng ti c th gp phn cho s pht trin v thnh cng ca cng ty bng cch s dng kinh nghim v k nng ca mnh. Ti sn sng n phng vn v gii p mi thc mc ca qu v.

Xin vui lng gi lin lc vi ti ti c th gi cho qu v mt bn sao h s xin vic ca mnh.

Xin chn thnh cm n qu v xem xt