Miêu tả cây mía

bài: Em hãy miêu t cây mía

Bài làm 1

Trong các loi cây thì em c bit n tng nht vi cây mía, bi ây là mt cây mà không cho qu mà li cho nc ép t thân cây mà ra.

Tht d có th nhn ra c iêu này ó chính là a phn các loi cây trái u c trng ly qu cho ngi n. Thì ch riêng cây mía hin ht thân nó cho con ngi s dng bng cách ép ly nc hoc cng có th róc v mia ra và nhai. Quan sat em nh cng ã thy c chính thân mía ging nh thân tre nhng nh hn, các t mt ngn hn. c bit hn ó chính là phn rut cây mía c, mng nc. Khi nc mía c ép ra thì nc mía có màu vàng chanh. ng thi ta cng nh thy c rng mía mây n ngt thanh và cng tht b dng. Th ri ngay phn thân nó mm nên nhiu ngi nhai c. Mía cng rt nhiu loi khác nhau, mía ng cng và tht chc, nó li có v nó màu vàng ngà. Bên ngoài v dng nh cng li c ph y phn trng. Còn i vi nc ca nó c dùng sn xut ng. Thông thng thì cây mía tím có thân màu tím nh lá cm, tht mía mm, ngt và ng thi nó cng nh c dùng trong các thang thuc lá mát hoc róc v n cng rt ngon.

Th ri em nh thy c quán các cô ban mía thì mía lúc này ây dng nh cng ã c cht tng khúc ba t mía là món quà quê ti mát cho l tr khi m i ch v. S hu c vi thân thng ut, và cây mía cng nh cng ã cao t mt mét ri n hai mét, mía em li v ngtlành và cng rt mát. C hè n nóng nc còn gì tuyt vi hn khi ta c ung mt cc nc mía á ngt ch?

Em rt thích cây mía vì cây mía cng ã cung cp sn xut ng, em cng hay ung nc mía na.Em mong c mi ngày mùa hè em u c ung nhng cc nc mía ngon mát.

ta cay mia - Miêu tả cây mía
Em hãy miêu t cây mía

Bài làm 2

Trong vn nhà bà ngoi em có trng rt nhiu loi cây n qu và c bit nht thì em thy c vn nhà bà li có trng mt khóm mía na.

Khóm mía nhà bà em không nhiu lm nhng tht là ti tt bit bao nhiêu. Em c bit cây lúc li thuc h lúa nhng to hn và cao hn rt nhiu. Thân cây mía mc dài lên tng t và trông nó tht ging mt cái gy. Nhng cây nh thì thân va ngn va nh, nhng cây to thì va dài li cng li to na.

Mía cng chính là mt loi c sng dai, thân yu và áng chú ý nht thì em nh vn thy c chính thân r mang các thân cây mc trên mt t cao t 2-5m, ng kính 2-5cm. Và khi nhìn k thì thân cây ó có tn cùng bng mt túp lá, dài t 30-100cm. Thân cây mía li có rt nhiu t, gi các t có cha nhiu ng cho nên c khi ngi ta ép thân cây mía ra là dòng nc tht ngt. ng n chúng ta s dng hàng ngày cng c làm t các mt mía này ó các bn .

Trong khóm mia nhà bà em li cng có nhiu th mía khác nhau. ó chính là mía e thân nh, gy và thp nhìn tht bun ci. Bên cnh ó bà em li trng c nhng cây mía bu thân to và cao và thân cây li có màu tím nhìn tht p mt.

Thân cây mía nhà bà em trng thì li có chiu cao trung bình 2-3 mét. Và c bit hn, em nh thy c cng có mt s ging có th cao 4-5 mét. Tht bt ng khi em cng quan sát k cây mía và cng thy c rng thân mía c hình thành bi nhiu dóng (t) hp li. Ta dng nh cng ã thy c rng, chính chiu dài mi dóng t 15-20 cm. c bit hn em nh cng ã thy c chính trên mi dóng gm có mt mía (mt mm), ai sinh trng, ai r, so lá…Thân ca cây mía là có c hình tr, hình trng, hình ng ch… Thân mía cng tht n c, không có cành nhánh, tr mt s trng hp b sâu bnh.

Có th nhn thy thêm c thì cây mía có b lá phát trin mnh. ng thi nhng chic lá mía thuc loi lá n gm phin lá và b lá cng tht p bit bao nhiêu. Em nh cng thy c có nhng phin lá dài trung bình t 1,0-1,5 mét. Và lá mía dng nh cng li có mt gân chính tng i ln. Phin lá mía thông thng thì cng li có màu xanh thm, mt trên có nhiu lông nh và cng. Th ri ngay hai bên mép có gai nh. B lá mía cng rt là rng, nó dng nh cng ã ôm kín thân mía,có nhiu lông. Ta cng bit c rng ni gia b và phin lá là ai dày c lá mía na.

Khóm mía nhà bà em tht p, tht xanh tt chc chn nc mía cng s tht mát lành. Cây mía li không phi chm sóc nhiu mà vn tt um lên. Em rt yêu thích cây mía.

Minh Nguyt