Nêu suy nghĩ của em về bệnh lười

bài: Nêu suy ngh ca em v bnh li trong xã hi hin nay

Bài làm

Dân tc ta vn có tinh thn cn cù, chu khó qua bao i và n ngày nay vn c lu truyn. Th nhng trong xã hi vn tn ti mt b phn không nh mang vn nn v s li.

Li bing có th coi là mt thói h tt xu ca rât nhiu ngi, không chu hot ng, không chu suy ngh, nhanh b buc, không có t tng kiên nhn và phn u. Li bing to thành thói quen thì rt khó cha nhng nó li có tác hi vô cùng ln n nhân cách cng nh s phát trin cá nhân.

Trc ht, nguyên nhân u tiên là do chính bn thân chúng ta, và ây cng là nguyên nhân quan trng nht. ó là s li, không t giác, l khân vi mi vic. Và mt trong nhng lí do ln dn ti cn bnh này lò do s quá sung túc và y ca gii tr hin này ang c hng th nào là công ngh thông tin tiên tin, internet, vô s các máy game giài trí hin i ra i. Chính nhng lí do trên, khin cho vic ngi vào bàn hc là c mt thách thc y ln lao vi mi hc sinh hin nay. Nó ngày càng ph bin, và ang dn tr thành mt cn bnh lan ta trong gii hc sinh, sinh viên ngày nay. Bnh li không ch n thun là li mà nó bao gm rt nhiu bin th a dng chng hn nh trong gii hc sinh, mc dù có ý thc v chuyn hc hành nhng trc mi lúc ngi vào bàn h li cun hút bi internet, ti vi, các game show… ri sau ó gp rút hoàn thành các bài tp. S li bing là th d nhn, ra nht. Bi vì nó d ng kch lit vi tt c.

benh luoi bieng 21 - Nêu suy nghĩ của em về bệnh lười
Suy ngh ca em v bnh li
Nu nh vi con ngi s cn cù chm ch chính là iu kin hng ti thành công, thì s li bing chính là yu t dn ti tht bi. Bi chng có s thành công nào có ch cho nhng con ngi li bing không chu ng não suy ngh, không chm ch làm vic, mà ch ngi “Há ming ch sung rng” thì không th nào thành công, vinh quang c.

Khi chúng ta n lc, ham hc hi, cn cù chu khó thì chúng ta còn có kh nng tin ti vinh quang, t c nhng c nguyn ca mình. Nhng nu chúng ta li bing, thì chc chn chúng ta s không có gì ht.

Li bing là mt thói h tt xu vô cùng t hi mà con ngi cn phi loi b, không nên nuôi dng nó nó sinh sôi ny n, trng thành thì nó s git cht con ngi chúng ta. S li bing s ào thi chúng ta ra khi xã hi loài ngi, bin chúng ta thành k lc hu.

Li bing hình thành t nhng thói quen nh ri thành cn bnh mãn tính khó cha. Bi vy mun hình thành tính nt tt cn phi un nn ngay t khi còn nh, do cha m hình thành và dy d nên nhân cách ca con tr.

Cha m nên ào to cho con thói quen t lp, t làm mi vic, không nên li, vào cha m. Hình thành thói quen suy ngh, tìm ra không tr li thay vì lúc nào cng ch ngi khác tr li giúp mình.

Khi tr b vp ngã cn cho tr t ng dy tr hiu c giá tr ca mình, ch không nên vi vã nâng tr dy khin tr mt i kh nng t lp t ng trên ôi chân ca mình.

Khi bnh li bing ã tr nên nng n s khin cho con ngi có sc li vô cùng ln, ri khi trng thành ra ngoài xã hi ngi ó s không làm c vic gì ra hn, không có sc kiên trì nhn ni, không có ý chí vt qua khó khn th thách, mà nhanh chóng buông tay u hàng s phn.

S li bing khin cho con ngi ta nhanh chóng nn lòng, không tin tng vào kh nng ca bn thân mình rng mình làm c, luôn nh cây tm gi sng bám vào ngi khác, ri mt ngày khi cây m mt i thì cây tm gi cng không th tn ti c lp c na mà nhanh chóng héo úa, tàn li.

Mt con ngi trong xã hi nu không c tri phú cho s thông minh, ch s IQ cao thì cn phi có s chm ch cn cù, vì ngi xa có câu “Cn cù bù thông minh” ch cn bn chm ch chu khó thì cng s có thành tu nht nh tuy không xut chúng nhng cng có th khin bn không b tt hu, b xã hi ào thi tr thành ngi vô ích, sng tm gi.

Nhng nu bn va không thông minh, va không chm ch cn cù thì bn nhanh chóng b ri vào b tc ca cuc sng. Vì mt con ngi nh vy s vô cùng khó tn ti trong xã hi mà con ngi ai cng phi n lc ht mình vn lên trong cuc sng.

Bên cnh nhng ngi li bing, li, thích hng th vn có nhng ngi ngày êm mit mài làm vic, nghiên cu ra nhng công trình, nhng thit b mi phc v cho mi ngi. ó là nhng hc sinh chm ngoan, n trng vi c m sau này tt nghip ra trng s làm c nhiu vic có ích cho gia ình, cho xã hi. Là nhng ngi nông dân vì thy cnh nhng ngi nông dân khác hám li nên coi thng sinh mng luôn c gng làm vic, ch mong trng c nhng lung rau sch, nhng ht lúa thm ba cm ca mi nhà thêm phn m cúng hn. ó còn là nhng cô chú v sinh môi trng luôn làm vic chm ch cn mn t sáng sm ti ti mun làm sch nhng con ng ngõ xóm, tr li bu không khí trong lành nht có th. Sao ta li không hc tp h nh?

“Cn cù bù thông minh”, câu nói này vi nhng dn chng thc t cha bao gi sai. Chúng ta ng vì mt chút li ích nh trc mt mà hy hoi i tng lai tt p ca chính mình. Hãy rèn luyn o c cho tt, hãy hc tp tích ly tri thc nhiu nht bn có th, sau này ra i bn s có th là do bn t quyt nh.

Nguyn Lu