Nêu suy nghĩ của em về bệnh vô cảm.

bài: Nêu suy ngh ca em v bnh vô cm.

Bài làm

i vn hào Nga Marsim Gorky ã tng quan nim: "Ni lnh nht không phi là Bc Cc mà là ni thiu vng tình thng". Tình thng chính là cái quý giá ca con ngi; "nó làm cho ngi gn ngi hn"; si m nhng cuc i bt hnh và làm cho cuc i thêm phn ý ngha. Th nhng, có mt mt trái áng bun trong xã hi chúng ta hin nay là con ngi ang dn mt i tình thng y sng vi lòng ích k, ch ngh cho bn thân, lnh lùng, thm chí là th vi mi th xung quanh. ó chính là thái sng vô cm. Sng trong xã hi kinh t th trng ã ny sinh ra hin tng nhiu ngi lao vào kim tin, lo vun vén cho bn thân và gia ình mình mà th trc nhng vn bc xúc ca cuc sng xã hi, gây nên mt cn bnh tinh thn khá nguy him có nguy c lan rng làm bng hoi o c truyn thng ca dân tc

"Bnh vô cm" ã và ang tr thành mt vn xã hi mà mi ngi quan tâm và suy ngh. Nó dng nh tr nên ph bin và càng nhanh chóng phát trin. "Bnh vô cm" là cn bnh tâm hn ca nhng ngi có trái tim lnh giá, không xúc ng, sng ích k, lnh lùng. H th , làm ng trc nhng iu xu xa, hoc ni bt hnh, không may ca nhng ngi sng xung quanh mình.

Bnh vô cm” có rt nhiu biu hin khác nhau. ó là s th trc nim vui hoc ni bun ca nhng ngi xung quanh hay thn nhiên trc mt câu chuyn bun trong sách báo hoc trên phim nh. Nhng áng s hn c là thái lnh lùng n tàn nhn trc nhng au thng, mt mát ca ng loi nh tr em m côi, ngi già không ni nng ta, ngi khuyt tt, nn nhân ca thiên tai bão lt… Trái tim ca nhng k mc ‘bnh vô cm” không h bn khon, rung ng trc nhng gì liên quan ti lnh vc tinh thn.

suy nghi cua em ve benh vo cam - Nêu suy nghĩ của em về bệnh vô cảm.
Suy ngh ca em v bnh vô cm.

“Bnh vô cm” còn biu hin qua thái dng dng hoc c tình né tránh khi chng kin ngi gp nn trên ng. Không ít k vi vã b i, mc k nn nhân vì s mt thi gian, s liên ly ti mình. Ti trng hc, “bnh vô cm” th hin qua thái thiu quan tâm i vi các bn yu kém hoc có hoàn cnh khó khn. Vô cm còn th hin trong cung cách ng x lnh nht, thiu hòa ng vi bn bè và ngi thân. iu ó dn ti s lng lo trong các mi quan h và ngày càng y k mc “bnh vô cm” vào tình trng cô c, héo ht v mt tinh thn.

Nhng ngi mc bnh v cm thng có thái th vi bun vui, sng kh, vi nhng s phn ca nhng ngi xung quanh mình. Th vi nhng vn xã hi dù ln, dù nh, các phong trào, các s kin. Nhng phong trào hin máu, tình nguyn, giúp ng bào b bão lt, nhng vn ln lao ca xã hi… th , coi nh ó không phi là chuyn ca mình. H không có hng thú trc nhng v p ca thiên nhiên, ca cuc sng, ca con ngi. Mt tm gng hc sinh nghèo, có hoàn cnh khó khn, c gng vn lên hc gii, nhng sn sàng b qua, không tâm n, không bit ngng m, và cm phc. Trc mt cnh p ca thiên nhiên khin thì không bit may may xúc ng.

H cng chng quan tâm cái xu, cái ác. Và k c vi tng lai ca chính mình h cng không quá quan trng.

S vô cm là mt cn bnh ang có chiu hng lan rng trong xã hi ta, nó ang len li khp mi ni. Nó không ch din ra ngoài xã hi mà còn xâm nhp vào trong các gia ình, nhng ngi thân rut tht

Tính cht ca cuc sng mang tính cht "ô th hóa, nét vn hóa làng xã “ti la tt èn có nhau” cng ngày mt mai mt dn. Vi nhp sng, gung quay hi h, y tc ca xã hi thi hin i. Mi ngi c b cun vào gung quay vi hc tp, vi phn u, vi lao ng, vi s nghip mà nhiu khi chúng ta quên i tt c mi iu xung quanh.

Bnh vô cm có nhng tác hi tht ghê gm i vi mi cá nhân và xã hi. Vì vô cm, mà con ngi tr thành th , lnh lùng ánh mt i cái lng tâm, cái phm cht o c. Vì vô cm, các quan chc nhà nc sn sàng gim lên vai ngi khác tha mãn lòng ích k, t túi, tham ô tin, ã gián tip y t nc n b vc ca suy vong, chng còn ai lo cho li ích chung ca cng ng dân tc.

Cn bnh vô cm là cn bnh ca nhng ngi sn sàng quay lng li vi nhng ni au kh, bt hnh ca ng loi, sn sàng làm ng trc cái xu, cái ác, nên làm cho cái xu, cái ác có mnh t mu m sinh sôi ny n nh "c mc hoang" và ang u c, ch ng cuc sng tt p ca con ngi trong xã hi mi ca chúng ta hôm nay.

Cn bit hc tp li sng lành mnh, bit yêu thng s chia ng cm vi nhng ngi xung quanh. Tham gia các hot ng xã hi có tính nhân vn cao nh phong trào n n áp ngha, phong trào thanh niên lp nghip… Xã hi cn lên án mnh m bnh vô cm, coi ó nh là mt cuc chin u loi b cn bnh này ra khi xã hi ta.

Tình thng là cái quý giá ca con ngi: bnh vô cm ã làm mt phm cht y, không khác gì bin dòng máu hng hào tr thành máu trng. Trái tim mi con ngi cn c thp sáng c m, khát vng, ý chí và s sáng to gn bó vi cng ng. iu ó s chng c bnh vô cm và làm cho cuc i ca con ngi có ý ngha.

Nu nh lòng v tha và tình oàn kt c mi ngi ca ngi và c v bao nhiêu thì bnh vô cm, thói th , lnh nht vi con ngi b phê phán và lên án by nhiêu. Cái thin, iu tt cn c nhân rng; cái ác, cái xu phi b dit tr. C hai vn trên nu thc hin ng b và trit thì tin chc rng chng bao lâu na, t nc Vit Nam s t hào sánh vai vi các cng quc nm châu nh Bác H tng mong c và hi vng.

Nguyn Lu