Nêu suy nghĩ của em về bình đẳng giới. 

bài: Nêu suy ngh ca em v bình ng gii.

Bài làm

Ph n là mt lc lng lao ng quan trng nc ta hin nay. H ã và ang tham gia tích cc vào các hot ng sn xut và óng mt vai trò quan trng trong phát trin kinh t nông thôn. Tuy nhiên, h cng gp nhiu khó khn, hn ch trong quá trình lao ng sn xut t nhng nh kin v bình ng gii.

Bình ng gii là nam và n có vai trò ngang nhau, c to iu kn và c hi phát trin nng lc nh nhau, có quyn hng th nh nhau v mt kinh t vn hóa – xã hi. Kt qu phng vn trong mt nghiên cu nm 2015 ca Vin Nghiên cu phát trin xã hi cho bit: Trong 14 công vic gia ình ch yu, ph n m nhim 12 phn vic, c bit là công vic liên quan n chm sóc con cái; hn 60% s ph n c hi ã tr li rng h ã làm nhng vic nhà t trc 18 tui, trong khi con s này nam gii ch là 25%; nhng công vic gia ình ca ph n còn m rng n c vic chm sóc hai bên gia ình ni – ngoi, còn nam gii ch xut hin trong nhng tình hung cn n hình nh i din, d các cuc hp bàn công vic ca cng ng, gia tc hoc hp ph huynh; phn ln ph n cng không phi là ch s hu hoc ng s hu vi nam gii v t ai và nhng tài sn ln; trong nhiu trng hp, con gái không c chia, hoc c chia phn tài sn ít hn so vi con trai…

suy nghi ve binh dang gioi - Nêu suy nghĩ của em về bình đẳng giới. 
Nêu suy ngh ca em v bình ng gii
Bt bình ng gii còn biu hin rt rõ trong các tiêu chí liên quan ti o c, c th là d lun dng nh t ra khoan dungvi t do tình dc ca nam gii hn là n gii, thm chí lên án nhiu hn vi ph n nu có hành vi tng t. Và nhiu h qu khác ca bt bình ng gii còn th hin tình trng ph n thng là nn nhân ca bo lc gia ình, bo hành tình dc. H cng mt phn ln hoc thm chí không có quyn ch ng vi nhng bin pháp k hoch hóa gia ình dù c khuyn cáo. Ngoài xã hi, ph n thng chu nhiu nh kin và ít có c hi. V phân công lao ng xã hi, ph n cng thng d chp nhn không i làm hoc làm công vic thu nhp thp dành thi gian cho vic chm sóc chng con, cng nh hai bên gia ình ni – ngoi. Vic khuôn ph n vào vai trò chm sóc ã hn ch các c hi ca h trong hc tp, theo ui s nghip, tham gia công vic xã hi. Bình ng gii trong gia ình là các thành viên trong gia ình có s bình ng vi nhau. C th là mi công vic trong gia ình u c các thành viên, trc ht là v và chng cùng nhau chia s và cùng nhau hng th thành qu t nhng công vic ó mang li. V và chng cn phi bình ng bàn bc, quyt nh và thc hin mi công vic. Trong lnh vc dân s – sc khe sinh sn, v chng phi cùng chia s mi vn . V và chng phi có bn phn nh nhau trong vic s dng các bin pháp tránh thai, quyt inh sinh con, s con và khong cách sinh, trong ó cn ht sc quan tâm chm sóc ph n khi mang thai và nuôi con nh. Trong gia ình, tuyt i không phân bit i x gia con trai và con gái. Con trai và con gái u có quyn và trách nhim nh nhau i vi gia ình và xã hi. Con gái cng phi bình ng nh con trai trong vic hc tp, lao ng và hng th. Ngay t nh, cha m phi chú trng giáo dc cho con cái mình hiu rõ iu này. Bình ng gii trong gia ình không ch là tng bc nâng cao i sng vt cht và tinh thn ca các thành viên, mà còn phi u tranh bo v môi trng gia ình c n nh và phát trin bn vng, tip thu nhng mt tích cc ca gia ình hin i và nhng c im tt p ca gia ình truyn thng; tránh nhng tác ng tiêu cc trong xu th hi nhp ti gia ình nh ch ngha thc dng, ch ngha cá nhân.
Công cuc u tranh òi quyn bình ng gii, gii phóng ph n, thc cht là nhm mang li cuc sng hnh phúc cho c hai gii. Trong mi mi quan h gia con ngi vi con ngi, c bit là quan h v chng thì s bình ng bao gi cng là tin to nên hnh phúc. iu quan trng là chính ph n phi tp cho các thành viên trong gia ình ý thc tôn trng ph n và bình ng gii t rt nh, ch ng chia s phân công công vic trong gia ình.
Trong gia ình s quan tâm, chia s, giúp ln nhau ca v, chng, các thành viên trong gia ình i vi các hot ng hng ngày, cng nh to iu kin cho nhau trong hc tp, nâng cao trình , công tác, trong quan h gia ình, h hàng, làng xóm, bn bè… quan tâm ti con cái mt cách công bng, to nên s ng thun, tránh ùn y trách nhim cho nhau, mi thúc y có hiu qu vic thc hin bình ng gii.
gii quyt vn bt bình ng gii Vit Nam trc ht cn thay i t nhn thc (ch yu là nam gii nhng cng gm c n gii) nh: phi loi b cách ngh c v vai trò ca ph n, khuyn khích nam gii chia s trách nhim gia ình, khuyn khích ph n tng tính t ch, mnh dn nm bt các c hi. t tin b bình ng gii, trong tm nhìn trung và dài hn, các hot ng xã hi thc tin cn có s a dng nh: thông qua các phng tin truyn thông giáo dc công chúng, c bit là giáo dc th h tr; lp và thc thi các chng trình nhm nâng cao quyn li ca ph n; ci thin dch v xã hi gim gánh nng vic nhà cho ph n; tng thêm tính kh thi ca chính sách, pháp lut liên quan vic thúc y s tip cn ca ph n vi các c hi phát trin hc vn, s nghip.

Vai trò ca mi cá nhân nói chung, th h tr nói riêng vi vic xây dng xã hi bình ng gii là vô cùng quan trng vì ó là tng lai xã hi, tng li con ngi.

Nguyn Lu