Nêu suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân

bài: Nêu suy ngh ca em v chin tranh ht nhân.

Bài làm

Chin tranh và hoà bình luôn là tài nóng, là mi quan tâm hàng u ca toàn nhân loi bi nó liên quan n cuc sng, sinh mnh ca hàng triu con ngi và s tn vong ca mi quc gia. Lch s loài ngi gn lin vi nhiu cuc chin tranh tàn khc mà quy mô nht có th kêt n chin tranh th gii th nht, chin tranh th gii th hai khin nhân loi ri vào thm cnh t hng xng, bin hng máu. ó là s e do khng khip i vi s sng trên khp hành tinh. c bit, ngày nay, s phát trin mnh m ca v khí ht nhân ã tr thành mi him ho khng khip nht e do toàn b s sng, loài ngi trên Trái t.

Chin tranh ht nhân là mt cuc chin tranh, trong ó các nc tham chin s s dng phng tin, thit b chin tranh là nhng v khí hng nng, nhng v khí ti tân hin i nht. Cùng vi tính hin i ca công ngh ht nhân là sc hy dit vô cùng ghê gm i vi nhân dân ca các nc i th. Sc kinh phá và thit hi là vô cùng ln.

c sinh ra trên i ã là mt nim hnh phúc. Cuc sng này dù s phn co ngi có th c sng trong nhung la, giàu sang hay phi chu nghèo hèn, bt hnh thì cng u là cuc sng c Thng ban tng. u áng cn trân trng.

S sng vn áng quý, áng trân trng, áng c tri nghim nhng chin tranh- quân s- li ích chính tr ã o ln tt c. Cha bao gi và cha có bt kì lý do gì ln lao hn nguyên do “chin tranh” khin sinh mnh con ngi li d dàng bin mt i nh cát bi vy.

suy nghi cua em ve chien tranh hat nhan - Nêu suy nghĩ của em về chiến tranh hạt nhân
Suy ngh ca em v chin tranh ht nhân

S sng trên trái t này cn c cao và trân trng. Con ngi cn nhn thc c ra nhng mi him ha khôn lng t vic chy ua v trang, phát trin v khí ht nhân i vi s sng ca con ngi. Con ngi vi quyn t do và quyn c sng cn có ting nói u tranh cho quyn sng ca nhân loi mình

Ch trong na u th k XX, nhân loi ã phi tri qua hai cuc chin tranh th gii th nht và chin và chin tranh th gii th hai vô cùng ác lit. Trong chin tránh th gii th nht (1014-1918) vi tng s nc tham chin là 36 nc, s ngi gia nhp quân i là 74 triu ngi, s ngi cht vì chin tranh là 13,6 triu ngi, sô ngi bi tan phê là 20 triêu ngi. Chiên tranh thê gii th 2 (1939-1945) vi sô nc tham chiên là 76, sô ngi ra nhâp quân ôi là 110 triêu ngi, sô ngi chêt vi chiên tranh là 60 triêu ngi, và sô ngi bi tan phê là 90 triêu ngi. Trong ó chi phí vt cht cng là con s vô cùng ln. Dng nh không mt ni nào trên trái t không có ting bom n, không mt gia ình nào không có ngi b cun vào vòng chin s, bánh xe lch s d dp máu, bc tin lch s b chm li hàng trm nm.

Nhng c bit hn, và áng s hn, ó cng là thi im ánh du s ra i ca ngành công nghip ht nhân mà có tm quan trng quyêt nh i vi vn mnh th gii sau này. Trong th chin th hai, M ã ném hai qu bom nguyên t xung hai thành ph ln ca Nht Bn là Hi-rô-si-ma và Na-ga-xa-ki. Bin hai ni này phút chc thành ng nát, tr thành a ngc trn gian, mà n tn bây gi nó vn là mt ni ám nh kinh hoàng cho ngi Nht cng nh toàn th gii. Tng chng, ó s là bài hc lch s xng máu nhng không, k t ó, cuc chy ua v trang càng quyt lit hn. Tht quá au lòng.

S sng c nhen nhóm và tn ti trên Trái t này không h d dàng. Nhân loi i dn ngày hôm nay cng phi tri qua nhiu bin ng thi cuc, cng phi kinh qua bao nhiu thng trm lch s, s tin hóa, s phát trin. Nhng ti sao nhân loi càng phát trin cuc sng con ngi li càng có nhiu mi e da hn, c bit là s e da ca v khí ht nhân.

ùa gin vi s sng, ch trong tích tc, tt c nhng thành tu khó khn và nhc nhn ó có th bin thành tro bi.

Không ch trong chin tranh, rt nhiu thm ha khác t v khí ht nhân nh các v n nhà máy ht nhân Nga, n … làm hàng nghìn ngi cht, b thng, thit hi kinh t và gây ô nhim môi trng nghiêm trng. Bao nhiêu ví d in hình ã din ra, bao nhiêu bài báo, các cuc tho lun, thng tho nhng các cuc chy ua v trang vn tip tc, các nhà máy sn xut v khí ht nhân vn không ngng mc lên trên th gii. Hn ht, các loi v khí tân tin phc v cho mc ích quân s nh tàu ngm, tên la, máy bay ti tân hin i vn không ngng c b sung… Và ri nhân loi vn tng ngày, tng gi phi i mt vi nguy c b hu dit bi v khí ht nhân.

Chúng ta ang sng trong thi i lên ngôi ca khoa hc k thut và công ngh. Song, chúng ta cng ang phi tng giây, tng phút i mt vi chin tranh ht nhân vi nguy c có th bùng n bt c lúc nào. Bi vy, con ngi không th làm ng trc vn mnh ca chính mình và toàn th nhân loi. iu chúng ta có th làm c là, mi ngi cn phi ý thc sâu sc c nguy c tim n ó, cùng nhau oàn kt u tranh ngn chn nó, vì mt th gii hoà bình và tin b.

Nguyn Lu