Nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc

bài: Nêu suy ngh ca em v hnh phúc.

Bài làm

Thng là ng toàn nng có kh nng “bit ht”, hiu ht mi chuyn và to nên con ngi nhng chính ngi có l cng không th nào hiu c “hnh phúc” là gì, bi hnh phúc là t bn thân chúng ta, hnh phúc ca con ngi do chính con ngi to nên..

Có rt nhiu nh ngha v hnh phúc nh “Hnh phúc là trng thái sung sng vì cm thy hoàn toàn t c ý nguyn (Theo T in ting Vit). “Hnh phúc con ngi là cuc sng. Mà cuc sng li trong lao ng” (L.Tôn-xtôi), “Hnh phúc là u tranh” (Các Mác),…Tuy nhiên hnh phúc tht s là th nào, không ai có th tr li thay ai, bi không ai sng thay th c cuc sng ca riêng ai và tùy tng ngi nhu cu tâm lý, t tng, tình cm khác nhau và nhu cu vt cht khác nhau mà hnh phúc vi h ln lao hay bình d, nhiu hay ít và cng t ó, thc o v hnh phúc ca mi ngi cng khác nhau.

Hnh phúc là khát vng, là mong mun, là ích n ca con ngi trong cuc sng. Mi ngi có mt quan nim và cm nhn khác nhau v hnh phúc. Có th nhn thy hnh phúc gn lin vi trng thái vui sng khi con ngi cm thy tha mãn ý nguyn nào ó ca mình.Hnh phúc là trng thái tâm lí vui v, thoi mái, d chu khi tha mãn c mt s nguyn, mt mong mun nào ó.

neu suy nghi cua em ve hanh phuc - Nêu suy nghĩ của em về hạnh phúc
Suy ngh ca em v hnh phúc

Hnh phúc không phi th có sn hay là món quà c ban phát. Hnh phúc ch có c khi t mình hình thành to nên t nhng hành ng c th và t mình n lc, c gng t c. Không bày ra con ngi chim lnh d dàng và tùy tin s dng hoc phung phí. Khi t mình to nên hnh phúc, con ngi s cm nhn sâu sc giá tr ca bn thân và ý ngha ích thc ca cuc sng. ó cng chính là th hnh phúc có giá tr bn vng nht.

Biu hin ca hnh phúc rt a dng: Tùy theo la tui, trng thái, hoàn cnh khác nhau mà con ngi có cm nhn riêng v khái nim hnh phúc. Khi th u, hnh phúc là khi c sà vào lòng m, c m d dành yêu thng. Khi trng thành hnh phúc là khi có c mt công vic áng m c, có mt chuyn tình áng m c. Hnh phúc ca ngi bnh là khi chin thng bnh tt, hnh phúc ca ngi lính là c sng và c thy cuc sng ca nhân dân trong hòa bình, hnh phúc ca ngi nghèo là có cm no áo m, hnh phúc ca ngi giàu có khi ch là nhng gic ng bình yên, hnh phúc ca ngi nông dân là c mùa lúa tt, hnh phúc ca nhng ngi già là c thy con cháu sum vy….Mi mt con ngi vi nh ngha hnh phúc không th ging nhau.

Hnh phúc không quá ln lao, xa vi mà ôi khi tht gin d, rt gn gi vi ta. Mang hnh phúc n cho mi ngi cng là mt nim hnh phúc.

Có c hnh phúc con ngi ta s tìm c s thanh thn, bình yên trong tâm hn mình. Hnh phúc là do chúng ta t la chn, cng chính vì th hnh phúc là th khó nm bt và chúng ta phi n lc gi gìn. Mi ngày thc dy phi cm n cuc i vì chúng ta còn c sng, c yêu thng, c hc tp, c n lc t mình nm bt c cuc sng, c hnh phúc ca bn thân mình.

Hnh phúc là do con ngi t nh ot, t ón i, vy nên hnh phúc phê phán li sng da dm, li trông ch hoc theo ui nhng hnh phúc vin vông, m h. Bên cnh ó, có mt s ngi không bit ón nhn hnh phúc khi mang nhng suy ngh bi quan, tiêu cc. Trong xã hi hin i: tham vng v quyn lc, tin tài, li sng buông th trong xã hi ngày nay ang ngày càng e da, cp i hnh phúc ca bao ngi, bi vy, con ngi cn có nhn thc úng n, sáng sut trong nhng quyt nh dành cho cuc i mình, cng là dành ly hnh phúc ích thc v cho bn thân mình.

Khi sng trong hnh phúc, ng vô tình, th trc bun au ca ngi khác. Hãy bit quan tâm, chia s, cm thông vi mi ngi. ng ghen t vi ngi ang hnh phúc, mà trái li, hãy xem hnh phúc ca mi ngi là hnh phúc ca chính mình, chia s hnh phúc ca mình vi ngi khác.

Mi chúng ta u phi luôn luôn c gng rèn luyn bn thân mình mi ngày bi iu ó cng em li cho chúng ta nim vui, s hnh phúc và t tng sng tt mi ngày. Hnh phúc giúp chúng ta rt nhiu iu trong cuc sng, giúp chúng ta vng bc hn trong cuc i, cng nh nâng cao c tình cm tinh thn cho bn thân ca mình. Mi ngày chúng ta hãy sng tht nhit tình vi nhng nng lng tích cc Luôn phi không ngng rèn luyn bn thân mình mi ngày, có nh vy, chúng ta mi thy cuc i này ngp tràn nim vui và hnh phúc s n vi ta mt cách t nhiên nht.

Mi chúng ta cn phi sng tht hnh phúc tn hng nhng iu tt p nht ca cuc sng này, luôn yêu thng và bit sng úng n cm nhn nhng hng v ngt ngào mà cuc sng này em li. Hnh phúc là s dung hòa ca s cho i và nhn li. Chúng ta hãy luôn nh iu ó.

Nguyn Lu