Nêu suy nghĩ của em về: Khiêm tôn, thật thà, dũng cảm

Nu suy ngh ca em v: Khim tn, tht th, dng cm

Hng dn

Có bit bao c tính phi hc tp, rèn luyn? Không th li là t rèn luyn ba c tính sau ây: Khiêm tn, tht thà, dng cm.

Vy th nào là khiêm tn, tht thà, dng cm? Ti sao, mi chúng ta phi hc tp, rèn luyn, tu dng các c tính khiêm tn, tht thà, dng cm?

1. Khiêm tn là có ý thc và thái úng mc trong vic ánh giá bn thân, không t cao, không kiêu cng t ph. Khiêm tn hc tp cái hay, cái tt p ca mi ngi. Khiêm tn vì luôn luôn cm thy bn thân mình cha hoàn thin, cha tài gii, cn phi hc tp mi ngi vn lên. “K s phi hiu hc và khiêm tn” (Lê Quý ôn). Khiêm tn trong li n, ting nói, trong sinh hot, np sng, trong cách c x hng ngày. Có khiêm tn mi c mi ngi quý trng. Nu kiêu ngo, khoe khoang là t sát, b mi ngi xa lánh, coi khinh. Dù tài gii n âu cng không nên kiêu cng mà phi khiêm tn, bi l kin thc ca mi ngi ch là mt git nc trên bin c mênh mông, c nhân tng nhc nh: “Ch khoe iu hay, ch khoe công trng”, bi l khoe là hay s mt hay, khoe là tài, là gii s mt gii. Vì th, thi cp sách, thi tui tr, chúng ta phi khiêm tn hc tp sm tr thành hc sinh gii, sinh viên xut sc. Bc vào i, ai cng nên, cng cn khiêm tn sng p, sng có vn hóa. “Cha ông Nghè ã e hàng tng” là thiu khiêm tn, là kiêu cng, kiêu ngo! “Khiêm tn là c bân ca mi iu thin. Kiêu ngo là dng u mi iu ác” – chúng ta cn nh làm ngi!

2. Tht thà là c tính mà ai cng cn phi tu dng. Tht thà nh không khí, nc, ánh sáng cho mi chúng ta. Sng àng hoàng, không tham lam ca ngi khác, không gi di, không gi to là tht thà. Trái vi tht thà là tham lam, gian tham, gian manh. Nhân dân ta thng nói: ‘Tht nh m”, “Tht thà là cha mách qué”, “n mn nói ngay hn n chay nói di”, v.v…

'lam hn có trong sáng mi sng tht thà. Ngi sng tht thà không bao gi ba chuvn nói xu ai, không la di ai kim li. Hc sinh nào quay cóp trong thi c là la thy di bn. Buôn bán dùng hàng gi la bp ngi tiêu dùng, có “nht bn vn lãi” là gian manh, bp bm. Bn cán b bin cht hoc chy chc, chy án, hoc c khoét ca công làm giàu là bn gian manh, lu manh rt ê tin b i, b pháp lut trng tr, b nhân dân ph nh. Chúng ta phi trau di tính tht thà, sng trung thc làm ngi có vn hóa, có o c tt. Ông bà cha m, thy cô giáo cn sng tht thà nêu gng sáng cho con cháu, cho hc sinh noi theo. Nhiu em bé, nhiu hc sinh bt c ca ri ã tr li cho ngi mt ca, c báo chí nêu gng, ngi ca. ó là hình nh ngi tt, vic tt, li ting thm cho gia ình và nhà trng.

3. c tính th ba mà ta bàn ti là dng cm. Dng câm là phm cht ca ý chí. Dng cm là gan góc, gan d, có dng khí dám ng u vi khó khn nguy him làm nên nhng vic nên làm! Lòng dng cm, tinh thn dng cm có nhiu biu hin. Chân thành nhn khuyt im, sai lm, nghiêm túc nhn k lut là dng cm. Dám nhìn thng vào s tht ê’ tìm mi cách sa cha,… là dng cm. Không né tránh, không lùi bc, dám c gan ng u vi mi thách thc khó khn, nguy him là dng cm. Dám ng u vi mi k t thù, xông pha gia rng tên mi giáo, gia ma bom bão n vi tinh thn quyt chin quyt thng là dng cm, là qu cm. Ngi dng cm không s khó, s kh, s hi sinh, sn sàng x thân vì i ngha cu dân, cu nc.

Có nhiu bài th, bài vn, câu th, câu vn tht hay, tht p nói v tinh thn dng cm ca quân và dân ta trong khói la chin tranh chng quân xâm lc mà nhiu ngi vn truyn tng.

“…Du cho trm thân này phi ngoài ni c, nghìn xác này gói trong da nga, ta vn vui lòng”.
(Hch tng s- Trn Quc Tun)

“em i ngha thng hung tàn,
Ly chí nhân thay cng bo.
Trn B ng sm vang chp git,
Min Trà Lân trúc ch tro bay…”
(Bình Ngô i cáo – Nguyn Trãi)

“…56 ngày êm khoét núi, ng hm, ma dm, cm vt
Máu trn bùn non
Gan không núng, chí không mòn
Nhng dng chí thân chôn làm giá súng
u bt l châu mai
Bng mình qua núi thép gai Ào ào v bão…”
(Hoan hô chin s in Biên – T Hu)

Không có kính không phi vì xe không có kính
Bom git hom rung kính v i ri
Ung dung bung lái ta ngi
Nhìn t, nhìn tri, nhìn thng!…"
(Bài th v tiu i xe không kinh – Phm Tin Dut)
v.v…

Qua hàng nghìn nm dng nc và gi nc, tinh thn dng cm ã gn kt vi lòng yêu nc ca nhân dân ta to nên sc mnh Vit Nam, ch ngha anh hùng Vit Nam chin thng thù trong gic ngoài, xây dng nên nn vn hin Vit Nam,

Tóm li, khiêm tn, tht thà, dng cm là ba phm cht tt p chung úc nên v p tâm hn, v p chí khí ca dân tc ta trong trng kì lch s.

Tui tr Vit Nam nguyn hc tp, tu dng và rèn luyn các phm cht y sm tr thành con ngi mi, k tha và phát trin truyn thng cao quý ca ông cha, t tiên, nguyn em trí tu, o c và tài nng xây dng t nc ta ngày mt thêm hùng mnh và giàu p.

Ngun: Vietvanhoctro.com