Nêu suy nghĩ của em về tài và đức

bài: Nêu suy ngh ca em v tài và c

Bài làm

Bác H kính yêu, v lãnh t v i, ngi cha già ca ân tc ta ã có mt châm ngôn sng vô cùng chân lý “ Có tài mà không có c là ngi vô dng. Có c mà không có tài thì làm vic gì cng khó” có th thy rng mi quan h tài c là vô cùng quan trng. tr thành công dân có ích òi hi cn có s tng hòa ca nhiu yu t, trong s ó có s kt hp ca c tài và c.

Tài là trình , nng lc, kh nng sang to cng nh nm bt tình hung gii và bit cách x lý khéo. Tuy nhiên tài nng không ch là nng khiu bm sinh, nó còn là kt hp ca nhiu yu t nng khiu, s cn cù trng hc tp, s rèn luyn chm ch trong cuc sng và lao ng. Tài biu hin c trong lao ng trí óc, lao ng chân tay và và các ngành ngh thut.

c là phm cht và nhân cách ca con ngi. c là kt qu ca nhiu yu t: bn cht, môi trng sinh sng, môi trng hc tp, s dy d, hng phát trin t gia ình, nhà trng, xã hi. Và c bit là s t tu dng bn thân. c biu hin trong suy ngh, li nói, hành ng ca con ngi và tr thành mt l sng p.

neu suy nghi cua em ve tai va duc - Nêu suy nghĩ của em về tài và đức
Nêu suy ngh ca em v tài và c

Tài và c th hin v p nhân cách con ngi, cng là hai yu t c bn làm nên thành công ca mt con ngi.

Mt ngi có tài nng trong mt lnh vc nào ó có th gii quyt vn mt cách nhanh chóng, có nng lc làm tt nhiu công vic trong cùng mt lúc, làm vic mt cách chnh chu và khoa hc, nhy bén vi các vn có liên quan và có kh nng gii quyt tt nu có s vic nào ó phát sinh. Tài nng giúp cuc sng ca ngi phát trin tin b mt cách nhanh chóng.

Ngi có c có th hiu chung là ngi có tâm lòng thiên lng trong sáng, luôn ngh cho ngi khác, luôn giúp ngi khác, t li ích tp th lên trên li ích cá nhân. Nhng ngi nh vy s luôn hng n nhng iu tt p cho cng ng. c giúp con ngi sng tt, có lí tng cao c, có l sng cao p, là sc mnh tinh thn giúp con ngi vt qua khó khn. Phm cht o c giúp mi quan h gia ngi và ngi tt p hn, cuc sng có cht lng hn.

Nhng ngi tài c vn toàn tht s là nhng ngi có phm cht tt p và có nhiu óng góp hu ích cho xã hi. Bác H, i tng Võ Nguyên Giáp là nhng tm gng sáng in hình v tài và c giúp nhân dân Vit Nam ta giành li quyn c lp qua bao nhiêu gian kh. Nhà nông hc Lng nh Ca cng là mt tm gng nh th. Trong sut s nghip ca mình, ông ã gn bó vi ngi nông dân và ã có nhiu cng hin và óng góp cho ngành công nghip nc nhà, nghiên cu và lai to c nhiu ging cây trng có nng sut cao.

Tài và c có mi quan h khng khít vi nhau. Tài là k nng, c là phm cht. Rèn luyn c tài và c là iu kin cn và cho lý tng phn u vì mt xã hi tt o hn. c bit, cn có s dung hòa gia hai yu ti này vì có tài mà không có c s d dn n s lch lc trong suy ngh và hành ng, thiu s phn u, tu dng và rèn luyn bn thân. Ngi có tài mà không bit em tài phc v nhân dân, làm giàu t nc, tài mà ch bit thu vén cho li ích cá nhân thì cái tài ó hoàn toàn vô ích. Ngi có tài mà vô o c thm chí s gây ra nhiu tác hi xu cho bn than và cng ng khi h tài nng, thong minh và có th gii quyt c mi chuyn mt cách d dàng. Ví d nh nhng nhng lãnh o cp cao trong b máy qun lý nhà nc hoc doanh nghip rt có tài nhng li tham ô t li thì cng s nh hng xu n công vic chung, nh hng xu cho cng ng.

Ngi có c thng c mi ngi kính mn, quý trng, nhng có c mà không có tài thng khó thc hin c chc trách, khó hoàn thành nhim v, kt qu t c nhiu khi không c nh mong i, ví d nh cán b có t cht o c tt nhng li kém nng lc trong cách nm bt, x trí công vic hay không hiu thu áo am tng nghip v chuyên môn thì s kéo theo s tht lùi trong c cu chung mà anh ta qun lý.

Nh vy có th thy c con ngi nu thiu mt trong hai giá tr trên u là ngi không trn vn. c và tài b sung, h tr cho nhau con ngi tr thành toàn din, t hiu qu cao trong quá trình làm vic và cng hin.

Cách nói gin d và c th trong li khuyên ca Bác giúp ta nhn thc úng n hn v vai trò quan trng ca c và tài trong quá trình hoàn thin phm cht, nhân cách ca mt con ngi. Trong hai yu t y thì “c” là gc, là yu t quan trng hàng u. “Tài” là biu hin c th ca “c”, không có khái nim o c chung chung, tách ri hiu qu vic làm. Giá tr ca mt con ngi là nhng óng góp hu ích cho cng ng. Trên c s nhn thc y v mi quan h gia tài và c, bn thân mi chúng ta phi bit trau di, rèn luyn bn thân c v trình , nng lc và phm cht tht s tr thành ngi lao ng toàn din, có ích cho t nc.

Có quyt tâm phn u, rèn luyn bn thân tr thành ngi tht s có tài, có c góp phn vào s nghip xây dng t nc trong giai on hi nhp hin nay.

Nguyn Lu