Nêu suy nghĩ về vấn đề bạo lực học đường

bài: Nêu suy ngh ca em v vn bo lc hc ng.

Bài làm

Bo lc hc ng ã và ang tr thành mt vn nghiêm trng trong trng hc hin nay, nó gây nh hng n tâm lý chung và s phát trin chung ca hc sinh.

Bo lc hc ng là nhng hành vi thô bo, ngang ngc, bt chp công lí o c xúc phm, trn áp ngi khác gây nên nhng tn thng v tinh thn và th xác din ra trong phm vi trng hc.

Bo lc hc ng có th xy ra di nhiu hình thc và tht áng bun, áng h thn thay khi nhng con ngi còn ang ngi trên gh nhà trng, nhng con ngi ã và ang hàng ngày hàng gi tip xúc vi nhng kin thc sách v, toàn là nhng kin thc vn minh, vn hóa, o c mà li ch thích xúc phm, lng nhc, chà p lên nhân phm, danh d ngi khác, làm tn thng v mt tinh thn thông qua li nói, ánh p, tra tn, hành h dã man làm tn thng v sc khe, xâm phm c th con ngi thông qua nhng hành vi bo lc.

Trong nhng nm gn ây tình trng bo lc hc ng ang tr thành mt vn nn ln ngày càng gia tng làm au u các nhà qun lí giáo dc và các c quan chc nng có thm quyn.

Ti Vit Nam, s liu c B Giáo dc và ào to a ra gn ây nht, trong mt nm hc, toàn quc xy ra gn 1.600 v vic hc sinh ánh nhau trong và ngoài trng hc. Cng theo thng kê ca B GDT, c khong trên 5.200 hc sinh (thì có mt v ánh nhau; c hn 11.000 hc sinh thì có mt em b buc thôi hc vì ánh nhau, c 9 trng thì có mt trng có hc sinh ánh nhau… Bo lc hc ng ã tr thành mi quan tâm ca rt nhiu gia ình, nhà trng và là ni trn tr ca toàn xã hi bi hu qu nghiêm trng mà nó gây ra.

Nn bo lc hc ng xy ra là do nhiu nguyên nhân khách quan và ch quan, v khách quan là thy ngày nay hc sinh b tác ng nhiu ca các phng tin truyn thông, phim nh, internet. Nhng phim nh, nhng trang web y bo lc và khiêu dâm lan tràn trên các trang mng xã hi ã làm vn c tâm hn ca hc sinh và sinh viên, làm cho gii tr dn dn ánh mt i tính lng thin, ánh mt nhng c m, hoài bão cao p ca i mình bin h tr thành nhng k thc dng, n chi sa a, ua òi, tiêm nhim theo li sng không lành mnh.

V mt ch quan, ta d dàng nhn thy k cng trong nhà trng ca chúng ta còn quá lng lo, cha thc s thit ch ni quy cht ch. iu ó khin cho hc sinh chng còn coi k lut ca nhà trng ra gì c, nên tha h ánh nhau, trn lt ln nhau mà cng không s b phát hin.

suy nghi cua em ve van de bao luc hoc duong - Nêu suy nghĩ về vấn đề bạo lực học đường
Suy ngh v vn bo lc hc ng

Mt nguyên nhân ch quan na dn n nn bo lc hc ng là gia ình thiu quan tâm n con em mình. Cha m ch lo làm n, cung cp tin bc cho con cái tiêu xài, ngoài ra chng bit con cái mình hc hành nh th nào. Quan h vi bn bè tt xu ra sao…Tâm t, tình cm ca tui mi ln, cha m cng không nm bt kp hoc là không có thi gi quan tâm. Mt yu t na cng tác ng rt ln n li sng ca tui tr hin nay ó là s n chi ua òi theo li sng phng Tây không phù hp. Bên cnh ó còn có nn ma túy, ru chè, c bc ngoài xã hi cng ã phá hy tâm hn tui tr, làm bng hoi tâm hn tui tr, khin nhiu thanh thiu niên phm ti và dn n nn bo lc hc ng.

Nhng cnh bo lc hc ng, trong ó có nhng cnh n sinh mc áo dài trng tht tha mà li ngot mt cái có th lao vào nhau, cu xé nhau, xé rách qun áo ca nha nhng cnh hc sinh lp này và hc sinh lp kia trong mt trng ánh nhau tp th nh nhng tên xã hi en thc th, ri chính ngi trong cuc còn tung lên mng trong s h hê mà không h bit rng ã làm au nhói trái tim ca nhng bc sinh thành và nhng con ngi ang trn tr v tng lai ca xã hi, ca t nc.

Trc ht, hn ch c vn này, chúng ta phi lp li k cng trong nhà trng, phi t nng vn giáo dc nhng cng phi mnh tay hn i vi nhng hc sinh quá kém v o c, cn phi mi nhng em hc sinh ó ra khi nhà trng, nu không chúng ta s ri vào s b tc khó g b. Bên cnh ó, gia ình cn quan tâm sâu sc ti con em mình và có mi quan h mt thit vi nhà trng. ng thi, nhà nc cn hn ch nhng phim nh bo lc, nhng quán bar…và m ra nhiu sân chi b ích, lành mnh cho tng lp thanh thiu niên nh xây dng, m ra nhiu sân vn ng, câu lc b th thao, các câu lc b v nhng m ngh thut các bn hc sinh va hc va chi, to nên s thoi mái và tình bn bè gn gi, thân thit thì mi mong hn ch bt nn bo lc hc ng. Hn na, các cp chính quyn cn phi ng b, quyt lit hn trong vic y lùi nhng t nn xã hi nh ma túy, ru chè, c bc, trm cp, ua xe; i sâu giáo dc tui tr li sng p, thi vào lâm hn tui tr lung gió ti mát hn, trong lành hn thanh thiu niên thy cuc sng này ti p hn, áng sng hn, thì nn bo lc hc ng s không còn na. Không bit xã hi s i v âu khi b phn không nh ca tui tr hôm nay sng không có lý tng, i ngc li truyn thng o lý có t nghìn xa ca dân tc, sng theo li sng cá nhân, n chi hng lc, sng không có mc ích ngày mai.

Trng hc là mt môi trng tt nht không nhng cung cp cho chúng ta nhng tri thc v khoa hc mà còn là ni rèn luyn nhân cách, o c cho hc sinh, sinh viên, bi dng cho tâm hn chúng ta thanh cao hn, trong sáng hn, trang b cho chúng ta mt quan nim úng n v cuc sng, mt l sng cao p… Th nhng, mt iu tht au lòng, tht nhc nhi ang din ra, khin nhiu ngi làm công tác giáo dc nói riêng, các cp chính quyn và toàn xã hi nói chung ang lo lng trc s suy i, tha hóa v o c trong nhà trng hin nay ó là nn bo lc hc ng.

Toàn xã hi phi cn quan tâm, cn có nhng bin pháp qun lí, ngn chn nhng hành ng có hi n môi trng vn hóa, xã hi. Quan tâm, nâng cao vn hóa gia ình, ngi ln cn phi làm gng, ng x úng mc, mnh dn lên án, loi b bo lc ra khi i sng gia ình. Phi hp ba môi trng giáo dc: Gia ình – Nhà trng – Xã hi. Nhà trng cn quan tâm t chc thc hin vic dy k nng sng cho hc sinh mt cách nghiêm túc, hiu qu. Mi hc sinh cn bit kìm ch bn thân, gi cho trái tim luôn m nóng tình yêu thng, ý thc rõ ràng v hành ng và hu qu mình gây ra.

Khi có tình trng bo lc xy ra trong hc ng thì tt c mi hc sinh, dù không lien quan thì cng không nên ch bit ng nhìn mà nhanh chóng báo cáo vi ban giám hiu nhà trng, báo cáo cho các c quan công an a phng… hn ch nhng s vic áng tic xy ra.

Tình trng bo lc hc ng ã và ang gây nhc nhi cho xã hi, th nhng chúng ta không nên ánh mt nim tin vào con ngi. Hin tng bo lc hc ng ch là mt mng ti trong bc tranh ca toàn xã hi hin nay. Nhng không vì th chúng ta mt nim tin vào th h tr, cn phi có bin pháp trit vn này, lôi nhng nn nhân ang b tc ra ni ánh sáng.

Cn nhn thc úng n v vn nn bo lc hc ng. Cn sng có lí tng, sng vi trái tim o c và y s yêu thng, chung tay cùng vi gia ình, nhà trng và toàn xã hi y lùi bo lc ra khi hc ng, hãy dit tr tn gc mm mng u tiên bng cách rn e và x pht tht nghiêm minh.

Vi mc tiêu giáo dc nhng mm non tng lai ca t nc, vn bo lc hc ng cn c tht s chú trng quan tâm.

Nguyn Lu