Nêu suy nghĩ về vấn đề an toàn giao thông hiện nay

bài: Nêu suy ngh v vn an toàn giao thông hin nay

Bài làm

Kinh t Vit Nam ngày càng có nhiu im sáng và mc sng ca ngi dân ang c ci tin tng bc. Qúa trình i mi t nc ngày càng rõ rt. Tuy nhiên, mt vn nn ln li xy ra n mc khó kim soát, ó là vn v tai nn giao thông và ùn tc giao thông, c bit là giao thông ng b, s v. Trong nhiu nm gn ây, giao thông ã và ang tr thành mt tài nóng thu hút c s qua tâm ca ông o ngi dân. Tai nn giao thông din ra tng ngày tng gi trên c nc và có xu hng gia tng. Chính vì vy, ta cn có nhng suy ngh nghiêm túc và hành ng thc t góp phn gim thiu tai nn giao thông.

Tai nn giao thông din ra ht sc phc tp, rt áng báo ng: vt èn , i sai làn ng cho phép, phóng nhanh vt u, vt quá tc quy nh … Tùy theo mc nng nh mà nhng thit hi do tai nn giao thông li có mc không ging nhau nhng tt c u áng báo ông. Nh có th là ch là xây xát, nng hn là gãy chân tay, chn thng s não, áng s thm chí có th gây t vong. Nhng nhìn chung, tt c u gây ra nhng thit hi ln v tính mng con ngi và ca ci vt cht, li nhng thng tt vnh vin cho các cá nhân và bin h tr thành gánh nng cho gia ình, nhiu ngi là tr ct, mm non tng lai ca t nc ra i li ni au thng mt mát vô cùng cho ngi thân.

an ton GT 9 - Nêu suy nghĩ về vấn đề an toàn giao thông hiện nay
Nêu suy ngh v vn an toàn giao thông hin nay

Nguyên nhân ch yu dn ti tình trng tai nn giao thông có rt nhiu: Do s ln chim hành lang an toàn giao thong ca nhiu phng tin giao thông vi ý thc kém, ch ngh cái li nhanh chóng cho bn thân mình, s gia tng quá nhanh ca các phng tin giao thông cá nhân và ý thc ca ngi tham gia giao thông cha thc s c ci thin. Trong nhng nm gn ây dù các phng tin thông tin i chúng, ài báo nói ra r v nhng vn v giao thông, tuy nhiên vn chp hành, tuân th các lut l giao thông ca mt b phn qun chúng nhân dân vn là du chm hi. Bên cnh ó cng phi nói n ng xá ca nc ta quá nh hp, va hè thì b ln chim làm ni kinh doanh buôn bán, chim dng lòng ng xe ô tô dn ti tình trng ngi tham gia giao thông b khut tm nhìn, nhiu on ng xung cp quá nhanh có nguy c tim n tai nn giao thông. Có th nói rng c âu có ng là ó có nhà dân thm chí các doanh nghip, các nhà máy các khu công nghip cng coi a th gn mt ng là mt li ích.

Bên cnh ó, c s vt cht cho giao thông ca nc ta còn nhiu thiu thn, hn ch cng là mt phn nguyên nhân gây ra tai nn giao thông. c bit, hin nay, mt b phn không nh nhng bn hc sinh ang ngi trên gh nhà trng do còn non tr và thiu t ch, thích ua òi, ua xe, lng lách ánh võng.. cng ã gây ra nhiu hu qu áng tic.

Có rt nhiu nhng vi phm mà hàng ngày vn liên tip xy ra. c bit các thành ph ln, vào gi cao im tình trng ách tc din ra rt ph bin cng là c hi gây ra tai nn rt ln. Hay s thiu ý thc ca nhng ngui tham gia giao thông không chu chp hành hiu lnh ca cnh sát giao thông vi lý do h vng phi tình trng khn cp. c bit vn cn quan tâm là s thiu ý thc ca ngi dân s dng ru bia khi tham gia giao thông. iu này chính là nguyên nhân ch yu gây tai nn giao thông trong nhng nm gn ây mà vn cha khc phc c trit .

gim thiu tai nn giao thông, thì vic nm rõ lut giao thông có th tuân th tt lut là iu cn thit. Lut giao thông rt nên c a vào nhà trng hc sinh – tui dù còn nh nhng có th sm tip cn v nhng kin thc giao thông. Bên cnh ó, mi cá nhân cn có tinh thn t giác chp hành ng thi tuyên truyn, thao gia vào các hot ng ph bin lut giao thông và nhc ti nhng ngi xung quanh ca mình cng cn có ý thc khi tham gia giao thông.

An toàn giao thông là an toàn và cng là hnh phúc chung ca mi ngi, mi gia ình cùng toàn xã hi. Th h tr là ch nhân tng lai ca t nc, cn có nhng suy ngh úng n và gng mu thc hin nhng gii pháp thit thc góp phn gim thiu ti a tai nn giao thông.

Vi nhu cu tham gia giao thông ngày càng tng ca các phng tin i li thì din bin giao thông ngày càng din ra phc tp c bit là các thành ph ln. S an toàn ca ngi tham gia giao thông t ó ngày càng c quan tâm nhiu hn.

An toàn giao thông là s m bo v tính mng ca ngi tham gia giao thông. Nó ngày càng c quan tâm bi tai nn giao thông ngày càng gia tng, nh hng n tinh thn ca ngi dân.

An toàn khi tham gia giao thông luôn là du chm hi ln ca toàn xã hi. Ai ai cng mong mun c bo m s an toàn khi tham gia giao thông. Nhng hu ht h li không t ý thc c rng an toàn do chính mình to ra, tính mng là do chính mình bo v. S chuyn bin phc tp ca giao thông ngày nay càng òi hi s nghiêm túc và trách nhim ca chính bn thân mi công dân. Hãy chung tay vì mt xã hi an toàn hn. An toàn giao thông cng là tng lai ca t nc.

Nguyn Lu