Nêu ý nghĩa truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Nu ngha truyn Sn Tinh Thy Tinh

Hng dn

Không phi lúc nào gia t và nc cng tng khc. Trong truyn Sn Tinh, Thy Tinh cha ng nhng yu t ngh thut y. Trong nhiu bn k, Sn Tinh là con út ca thn Rng (Nc) x Lc. Sn Tinh ã dùng gy thn kì cu con vua Thy (tc Thy Tinh) và c vua Thy tng sách c… ó là nhng mt kt hp hài hòa gia t và nc. Nhng cuc chin u gia Sn Tinh và Thy Tinh li biu hin mt tng khc ca t, nc. Sn Tinh, Thy Tinh là s hình tng hóa sc mnh t nhiên bng trí tng tng ca ngi xa. Có ngi coi Thy Tinh nh là mt bo chúa, ác c, xu xa, tâm a ti tin… a lên sân khâu vi b mt gm ghic là iu cha tha áng. “Bt c truyn thn thoi nào cng dùng tng tng, mn tng tng chinh phc t nhiên, em t nhiên mà hình tng hóa” (Mác).

Trong tâm trí ngi Vit, v nht phúc thn không phi là thn tri, thn t, thn sâ'm sét, thn mây ma, thn la, thn gió, mà là thn Tn Viên. Nhc n thn ngi ta gi là Ông Chon Von, Ông t Ngt Cao Sn, Ông Tn vn… và thn nhanh chóng khoác b áo lng ly ca ngi anh hùng lch s. Thn i din cho lc lng to ln ca tp thê con ngi ang ch ng m rng lch s ca mình. Thn là con r ca vua Hùng, là tng tài chng Thc và cng là s gi ca hòa bình khuyên vua Hùng Vng th 18 nhng ngôi cho Thc Phán là ngi có tài, có sc bo v quê hng. Thn dy dân ánh cá, sn thú rng, làm nhà ca, trng cây thuc, dng nhà ca… Thn là mt trong T ht t trên thn in Vit Nam thng âm phù cho các anh hùng lch s thi sau, làm thâ't bi âm mu c ác ca tên chúa xâm lc Cao Bin.

Sn Tinh là biu tng ca bn lnh dân tc. Qua truyn ta bt gp mt anh hùng chông l lt, chông ngoi xâm, bo v hnh phúc gia ình.

Ngun: Vietvanhoctro.com