Nếu ý nghĩa và cảm nghĩ về hình tượng nhân vật Thánh Gióng

Nu ngha v cm ngh v hnh tng nhn vt Thnh Ging

Hng dn

Truyn Thánh Gióng – tc là truyn Phù ng Thiên Vng – tng trng mt cách tuyt vi lòng yêu quê hng và sc mnh nhân dân chông xâm lc. Chc là t ngàn xa t tiên chúng ta ã phi u tranh quyt lit và ã chiên thng v vang bo v a bàn sinh t ca mình. T thu ây ngi x Vn Lang ã sinh ra nhiu tun kit trên chiên trng, cho nên trên mt vn hóa, ngh thut dân gian mi có th sáng to ra c hình tng chiên s cc kì hùng tráng nh Thánh Gióng.

Thn Hê-rê-clét ca Hy Lp, ch yu là bp tht rn chc, tài chin u, nhng mc tiêu chiên u là gì thì bt cn, tâm a thn tm thng. Trong truyn Thánh Gióng Vit Nam không thây nói n bp tht mà nói êh c tính trc ht. c tính nào cng cao c, hình tng nào cng phi phi. Thn anh hùng ca ta trí dng kiêm toàn, o c không gn mt ht bi, mi ý ngh và hành ng u tp trung vào mt vic, mà vic ây là vic cu nc. Trong truyn Thánh Gióng, trí tng tng nh ng vân giá v, c áo ht sc. Phi là nhân dân yêu nuóc êh tn mi t bào và mi ý ngh ln thì mi có th sáng tác ra c mt truyn thu hút nh truyn Thánh Gióng. a nh hôm qua cha bit nói, hôm nay nghe tiêng rao cu hin ánh gic ca s gi vua Hùng Vng th sáu, nó lin biêt nói và ting nói u tiên là ting nói yêu nc, là lòi xin tình nguyn ánh gic ngoi xâm. Cái c áo ca trí tng tng và lòng yêu nc cng là, mói hôm qua trong thi bình, a tr còn nh mà hôm nay, khi âít nc lâm nguy, nó von vai mt cái túc thì nó cao ln hon trng. Dng nh hê nhim v nng n bao nhiêu thì nó cao ln bây nhiêu tha súc git gic. Git gic xong, v thn làng Phù ng ci nga lên tri ch không v triu: ý chí phc v vô t tht là gng mu.

Thánh Gióng là hình tng ngh thut dân gian tuyt p, là truyn c tràn y t tng yêu nc – tm lòng cm thù gic, ý chí quyt thng, không truyn c tích nào so sánh kp. Chúng ta hãy chú ý mt chi tit: Thánh Gióng xut hin di i Hùng Vong th 18. Th là trong tâm trí ca t tiên chúng ta, t tng thong nòi yêu nc bt ngun t rt xa trong lch s. Hai truyn, mt tr thy vì dân, hai ánh gic vì nc b sung vi nhau và làm cho truyn h Hng Bàng phát trin c hoàn chnh ni dung t tng ca nó.

Hàng ngàn nm ã qua ri mà truyn Phù ng, truyn Thánh Gióng vn gi nguyên giá tr giáo dc và ng viên ln.”

Ngun: Vietvanhoctro.com